1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Українська мова

Українська мова

Діловий стиль мовлення

0 коментарів

Стилі мови - це дуже важлива тема, до вивчення якої потрібно підійти дуже уважно, оскільки вона має велике практичне значення. І найцікавішим в цьому плані є діловий стиль мовлення, оскільки...

Корисні копалини: мінерали

0 коментарів
Слово «мінерали» походить від пізньолатинського слова minera, що перекладається, як руда. На сьогоднішній день під поняттям мінерали розуміють природні тіла, які володіють специфічним хімічним складом, а його структура має кристалічну...

Що таке омоніми?

0 коментарів

Грецький термін омонім (homos — однаковий, onyma — ім'я) буквально означає однакове ім'я. Омонімами є слова, що збігаються в звучанні і написанні, але мають різне значення.

Омоніми - це слова,...

Що таке омоформи?

0 коментарів

Омоформи — це різновид омонімії слів української мови.

В українській мові існують омоніми:

повні; неповні.

Омоформи відносять до неповних омонімів.

Омоформи — це слова, які збігаються в...

Що таке архаїзми?

0 коментарів

Архаїзми — це застарілі слова, які вийшли з активного вживання у повсякденній мові.

Основну частину лексики української мови становить активний запас слів, який звичний і зрозумілий усім.

Приклади метафори

0 коментарів

Метафора — це перенесення назви з одного предмета чи явища дійсності на інший, на основі їх подібності в якому-небудь відношенні або за контрастом. Метафора є одним із найпоширеніших художніх тропів...

Що таке синекдоха в українській мові?

0 коментарів
Синекдоха — це художній троп, який створюється перенесенням найменування предмета з його частини на ціле і навпаки. В сучасній літературі використовується безліч мистецьких засобів для створення виразного та образного мовлення....

Що таке уособлення?

0 коментарів

Уособлення — це перенесення властивостей людини на неживі предмети і абстрактні поняття. Для створення образності й виразності мови використовуються різні художні засоби, серед яких можна виділити уособлення. В основі виникнення...

Що таке синоніми?

0 коментарів
Синоніми — це слова, різні за написанням і звучанням, але тотожні або близькі за значенням. Грецьким терміном синоніми, що перекладається як одноименность, називаються слова, які позначають одне і те ж...

Що таке пароніми? Приклади

0 коментарів

Пароніми — це слова, близькі за звучанням, але різні, частково або повністю, за значенням.

Іноді в нашому мовленні зустрічаються слова, схожі за звучанням, але вони різняться відтінками значення або зовсім різні...