Влада: поняття, види

Ключові слова: влада, джерела влади, функції влади, політична влада, легітимність і легальність влади, теорія поділу влади.

Основа політики – влада. Влада різноманітна. Можна виділити кілька її визначень:

1) в широкому сенсі – спосіб впливу на людей;
2) у вузькому сенсі – відносини панування і підпорядкування; комплекс повноважень, що дають право приймати рішення, обов’язкові для підлеглих.

Наприклад, владою володіє учитель – він впливає на учнів, дає їм завдання, вказує правила поведінки. Учні повинні підкорятися вимогам вчителя. Отже, вчитель має владу як в широкому, так і у вузькому сенсі. Набагато ширше влада Президента України. Він впливає на широке коло людей – всіх громадян країни. Його законні рішення також обов’язкові для жителів держави. А лідер в групі друзів володіє лише владою в широкому сенсі. Він може впливати на інших членів групи, але цей вплив неформальне. Рішення лідера групи друзів не обов’язкові для виконання всіма.

Основа влади – соціальна нерівність людей, яке передбачає підпорядкування одних іншим. З цим пов’язана небезпека зловживань владою її носіями – саме тому обсяг влади повинен бути чітко визначений і обмежений. Влада з’явилася практично одночасно з появою людського суспільства і в тій чи іншій мірі буде завжди супроводжувати його розвиток. Первісна влада – влада батька родини, громади, вождя племені впорядковувала відносини людей і привносила стабільність. З розвитком суспільства структура влади ускладнювалася, з’являлися нові її види. Сьогодні найбільш розвиненим і оформленим видом влади є влада державна.

Але в будь-якому випадку влада припускає три можливих джерела:
– сила – фізична або духовний вплив на людей;
– закон;
– авторитет – оцінка суспільством якостей особистості – носія влади.

Часто влада в тій чи іншій мірі спирається на всі три джерела відразу. Наприклад, державна влада своїм джерелом має, перш за все, закон. Однак в необхідних випадках вона може застосувати силу для примусу людей до дотримання норм права – для цього існують силові структури (поліція, армія і т.п.). Крім того, якщо державна влада спирається на авторитет, то це зміцнює її додатково.

Владу можна розділити на типи:
– особиста влада – вплив на конкретних людей. Наприклад, особистою владою володіє директор невеликого підприємства – він може впливати тільки на своїх підлеглих, коло яких точно визначений;
– публічна влада – влада щодо потенційно невизначеного (знеособленого) кола осіб. Наприклад, влада президента України поширюється не тільки на всіх українців, а також тих, хто перебуває в Україні і знаходиться на її території тимчасово або постійно.

Найважливішою в суспільстві є політична влада – право, здатність і можливість впливати на управління товариством, відстоювати і втілювати в життя певні політичні погляди, установки і мети. Політична влада має ряд ознак, що відрізняють її від інших видів влади:
– публічність – ця влада поширюється на все населення країни, а також на тих, хто тимчасово перебуває на території держави;
– легітимність – визнання влади народом. В даному випадку йде мова не про підтримку влади народом, а про її визнання – можна адже критикувати дії влади, але визнавати її як законну;
– легальність – відповідність влади закону;
– регламентованість – визначеність влади і владних повноважень законом, традиціями;
– інституційність – вираз влади в офіційних, спеціально створених органах, політичних інститутах.

Політична влада зазвичай розділяється на:
– державну – здійснюється державою в формі формальних законів, указів та ін. З санкціями за їх невиконання. Суб’єкт цієї влади – держава в особі офіційних державних органів влади;
– громадську (партійну, профспілкову, засобів масової інформації) – здійснюється організаціями переважно через неформальне вплив на громадську думку.

Таким чином, поняття “політична влада” ширше поняття “державна влада”.

Можна виділити основні функції політичної (насамперед державної) влади:
– формування політичної системи;
– організація політичного життя і політичних відносин;
– управління справами суспільства і держави;
– керівництво політичними процесами;
– створення певного типу правління.

У демократичних державах влада зазвичай розділяється на три гілки: законодавчу (видає закони), виконавчу (забезпечує виконання законів). судову (контролює виконання законів). Авторами теорії поділу влади вважаються Дж. Локк і Ш. Монтеск’є. Мета поділу влади – гарантувати неможливість узурпації (привласнення, захоплення) влади одним органом або людиною, звести до мінімуму можливі помилки в управлінні суспільством. Разом з тим, поділ влади не передбачає абсолютної незалежності і непідконтрольність гілок влади один одному. Для цього існує т.зв. система стримувань і противаг – система взаємовпливу і взаємоконтролю гілок влади в державі. Наприклад, в Україні Президент може в окремих випадках розпустити Верховну Раду. Але і парламент України також може впливати на Президента – усунути керівника країни з посади у разі вчинення ним зради Батьківщині або іншого тяжкого злочину і т.п.

Посилання на основну публікацію