Види знань — реферат

Пізнання можливо в самих різних областях. Існує безліч видів пізнання, відповідно і видів знань. Розглянемо наукове і ненаукове пізнання.

Наукове пізнання – це системно організований процес отримання об’єктивного і обгрунтованого істинного знання.

Його особливостями і відмітними рисами є:

 • Об’єктивність – прагнення вивчити світ таким, яким він є не залежно від інтересів і прагнень суб’єкта пізнання.
 • Обгрунтованість – підкріплення знань доказами, фактами і логічними висновками.
 • Раціональність – опора наукового пізнання на мислення, виключення особистих думок, емоцій, почуттів.
 • Системність – структурованість наукових знань.
 • Верифікованість – підтвердження знання у практичній діяльності.

Розглянемо процес наукового пізнання на прикладі дослідження біолога, який вивчає залежність висоти рослин від клімату. Отже, вчений припустив, що дерева в середньому вище в місцевості з теплим кліматом. (Це постановка гіпотези, яка підтверджується або спростовується результатами дослідження.) У пошуках доказів біолог вирушив на південь, виміряв висоту трьохсот дерев, зафіксував результати вимірювань. (Це емпіричний рівень наукового пізнання.) Повернувшись в лабораторію учений зробив розрахунки, порівняв дані, доказово підтвердив правоту своєї гіпотези і зробив висновки. (Це теоретичний рівень.)

Наукове пізнання неможливе без виявлення причинно – наслідкових зв’язків. Одне явище або подія пов’язана з яким-небудь іншим, яке називається причиною і породжує наслідок. Уявімо дуже простий приклад. Петя і Коля йдуть по вузькій стежині (подія). Петя настав Колі на ногу (подія). Наслідок – хвора нога. Причина – вузька стежка. Таким чином, виявити причинно -следственние зв’язку означає, що потрібно встановити залежність одного явища з іншим.

Одним з видів наукового пізнання є соціальне пізнання.

Соціальне пізнання – це пізнання законів і принципів функціонування суспільства, культури, людини.

Результатом соціального пізнання є соціальні та гуманітарні знання, які ми вивчаємо на уроках історії та суспільствознавства. Суспільствознавство ж є інтегрованим шкільним предметом і включає в себе кілька соціально-гуманітарних наук (філософія, соціологія, економіка, політологія, правознавство, культурологія, психологія та ін.). Соціальне пізнання відрізняється від природничо-наукового поруч істотних ознак. Розглянемо їх:

 • якщо в природничо-науковому пізнанні суб’єктом є людина, а об’єктом предмети і явища, то в соціальному пізнанні суб’єкт і об’єкт пізнання співпадають, тобто люди пізнають самі себе;
 • якщо основною рисою природничо-наукових знань є об’єктивність, то соціальні і гуманітарні знання суб’єктивні, тому що результати досліджень соціологів, істориків, етнографів, правознавців інтерпретуються в залежності від їх власних поглядів і суджень;
 • якщо вчені – природознавці, які вивчають природу, прагнуть до досягнення абсолютної істини, то вчені, що вивчають людину і суспільство досягають істину відносну, тому що суспільство динамічно і постійно змінюється;
 • застосування багатьох природничо-наукових методів пізнання в соціальному пізнанні обмежена, наприклад, неможливо вивчити рівень інфляції під мікроскопом, це робиться шляхом абстрагування.

Поштовхом до початку соціального пізнання служать соціальні факти (дії індивідів або груп), чиї – то думки і судження, а також результати матеріальної і нематеріальної діяльності людей. Соціальні дослідження спрямовані на відкриття історичних закономірностей і соціальне прогнозування. Для досягнення цих цілей вчені і дослідники використовують соціальну реальність (практика), історичні інформатори (археологія, документи) і досвід поколінь.

Таблиця “Наукове пізнання”

Рівні Головне завдання Методи Результат
Емпіричний
(Досвідчений, чуттєвий)
Збір, опис, виділення окремих фактів про предмети і явища, їх фіксація для того, щоб потім, на теоретичному рівні зробити висновки.
 • спостереження
 • експеримент
 • вимір
науковий факт (кількісні та якісні характеристики об’єкта пізнання)
Теоретичний
(Раціональний)
Узагальнення фактів, зібраних на емпіричному рівні, пояснення досліджуваних явищ, встановлення закономірностей, отримання нових знань.
 • аналіз
 • синтез
 • порівняння
 • абстрагування
 • узагальнення
 • конкретизація
 • індукція
 • дедукція
 • аналогія
 • проблема (теоретичний або практичне питання, з якого починається будь-яке наукове дослідження)
 • гіпотеза (припущення, яке затверджується або спростовується в ході дослідження)
 • теорія (система взаємопов’язаних тверджень і узагальнених знань про об’єкт пізнання)
 • закон (умовивід про об’єктивні, стійких і повторюваних зв’язках між предметами і явищами)

Відкриття історичної закономірності відбувається тоді, коли між суспільними явищами і процесами виявляється об’єктивно повторюється зв’язок. Безумовно, історичні події та особистості унікальні, наприклад, не може бути двох абсолютно однакових воєн або президентів. Однак, деяким з них притаманні загальні риси і тенденції. Коли ці риси і тенденції постійно повторюються можна говорити про історичну закономірність. Прикладом історичної закономірності є зліт і падіння будь-якої імперії.

У вивченні суспільства і історії склалося два підходи:

 • формаційний (К. Маркс, Ф. Енгельс);
 • цивілізаційний (О. Шпенглер, А. Тойнбі).

В основі класифікації товариств в рамках формаційного підходу лежить закономірна зміна суспільно – економічних формацій від нижчого до вищого, від простого до складного: первісне суспільство → рабовласницьке суспільство → феодальне суспільство → капіталістичне суспільство → комуністичне суспільство. Рушійною силою такого розвитку є класова боротьба, наприклад, в рабовласницькому суспільстві – боротьба між рабовласниками і рабами, в феодальному суспільстві – боротьба між феодалами і селянами. Протягом історії суспільство розвивається, рухаючись від однієї формації до іншої. Кінцевою метою цього руху, згідно з вченням К. Маркса, Ф. Енгельса, а потім і В.І. Леніна, є комунізм.

Суспільно – економічна формація – це стадія еволюції суспільства, що характеризується певною ступенем розвитку продуктивних сил і відповідних їй виробничих відносин.

Якщо формаційний підхід концентрує увагу на загальному, то цивілізаційний підхід вивчає унікальність і неповторність історії кожного народу або країни. Тому в основі класифікації товариств в рамках цивілізаційного підходу лежить духовний, ідеологічний, культурний фактор. Даний підхід до вивчення історії та суспільства концентрує увагу на локально-регіональних особливостях конкретного суспільства. Так, виділяють російське, китайське, японське, індійське суспільства або цивілізації. Є цивілізації давно зниклі, наприклад, цивілізація майя, римська цивілізація. Більшість сучасних учених дотримуються цивілізаційного підходу в вивченні історії і суспільства.

Цивілізація – це ступінь суспільного розвитку, що має стійкі риси матеріального виробництва, духовної культури, способу життя конкретного регіону.

Соціальним прогнозуванням займається наука футурологія. Її головною метою є розробка варіантів розвитку соціуму або його об’єктів. Прогнозування можливо в різних сферах суспільства, в економічній, юридичній, культурній. Здійснюється воно такими методами, як аналіз, порівняння, анкетування, експеримент і ін. Значення соціального прогнозування велике. Наприклад, прогнозування ринку праці, дає інформацію про затребувані професії та вакантні посади.
Скажімо коротко про ненауковому пізнанні і його видах.

Ненаукове пізнання – пізнання навколишнього світу, що спирається на віру і інтуїцію.

Буденне пізнання засноване на спостереженнях і здоровий глузд людини, узгоджується з його життєвим досвідом. Повсякденні знання мають велику практичну цінність, є орієнтиром повсякденної поведінки людини, його взаємин з іншими людьми і природою. Характерною особливістю повсякденних знань є те, що вони описують те, що відбувається: «папір горить», «предмет, підкинутий вгору обов’язково впаде на землю», але не пояснюють чому саме так, а не інакше.

Міфологічне пізнання – це фантастичне відображення реальності. Міфи виникли в первісному суспільстві. У первісних людей не було достатньо досвіду для розуміння справжніх причин походження людини і світу, природних явищ, тому їх пояснювали за допомогою міфів і легенд. Міфи існують і в даний час. Героями сучасних міфів є Дід Мороз, Баба-яга, Бетмен і ін.

Релігійне пізнання – це пізнання з опорою на релігійні тексти (Біблію, Коран та ін.).

Художнє пізнання – це пізнання засобами мистецтва, Навколишній світ відбивається не в поняттях, а в художніх образах творів літератури чи театру, музики або кіно, архітектури та живопису.

Народна мудрість – це накопичені століттями і передаються з покоління в покоління казки, прислів’я і приказки, пісні, які вчать як себе вести по відношенню до оточуючих.

Паранаука – навколонаукових знання, яке виникло давно, коли наука була ще не досить розвинена. На відміну від науки паранаука не надає факти, заснована на припущеннях, які не знаходять свого підтвердження в результаті досліджень. Паранауки є уфология, астрологія, телепатія, магія, екстрасенсорика і інші.

Посилання на основну публікацію