Види і наслідки інфляції

Інфляція – це процес знецінення грошей, що виражається в зростанні цін на товари і послуги, що не супроводжується підвищенням якості цих товарів і послуг. Процесом з протилежним вектором є дефляція, тобто підвищення вартості грошей, що супроводжується зниженням цін. На відміну від інфляції, дефляція відбувається вкрай рідко і зазвичай викликана свідомими зусиллями держави при виході з економічної кризи. Інфляція вимірюється на основі індексу споживчих цін, причому загальноприйнятої методики не існує.
Економісти виділяють кілька видів інфляції: інфляція попиту (спостерігається надлишок сукупного попиту в порівнянні з реальним обсягом виробництва) і її протилежність інфляція пропозиції (зростання цін викликане збільшенням витрат виробництва в умовах недовикористаних виробничих ресурсів); збалансована інфляція (ціни різних товарів залишаються незмінними один щодо одного) і її протилежність незбалансована інфляція (ціни різних товарів змінюються по відношенню один до одного в різних пропорціях); прогнозована інфляція (враховується в очікуваннях і поведінці економічних суб’єктів) і її протилежність непрогнозована інфляція (стає для громадян несподіванкою, так як фактичний темп зростання рівня цін перевищує очікуваний).

З прогнозованої інфляцією пов’язане таке поняття, як адаптовані очікування споживачів. Це деформація споживацької психології, що виникає в результаті поширення прогнозу про зростання інфляції і провокує попит на товари, що тягне за собою підвищення цін і додатковий виток інфляції.
Залежно від темпів зростання розрізняють повзучу інфляцію (зростання цін менше 10% на рік), галопуючу інфляцію (річне зростання цін від 10 до 100%) і гіперінфляцію (зростання цін до 1000% на рік). Остання має вкрай негативні соціальні наслідки. Вважається, що повзуча інфляція в невеликих масштабах (близько 3-5%) здатна за певних умов стимулювати розвиток виробництва, модернізацію його структури. Зростання інфляції понад 5% гальмує економічний розвиток.

В економічній науці розрізняють наступні причини інфляції:
надмірне збільшення грошової маси через необмеженої грошової емісії, викликаної екстраординарним зростанням державних витрат (зазвичай внаслідок війни);
надмірне розширення грошової маси через збільшення емісії для масового споживчого кредитування;
зростання цін через дії великих фірм-монополістів, особливо в сировинних галузях, які довільно визначають ціни і власні витрати виробництва;
підвищення заробітної плати внаслідок дій впливових профспілок, які обмежують можливості ринкового механізму визначати прийнятний для економіки рівень заробітної плати;
ефект зростання цін через скорочення реального обсягу національного виробництва при стабільному рівні грошової маси (так як меншого об’єму товарів і послуг відповідає колишня кількість грошей).

Наслідки неконтрольованого зростання інфляції різноманітні. Вони включають в себе як чисто економічні, так і соціальні наслідки. Більшість економічних наслідків пов’язані з знеціненням грошей. Сюди відносяться: знецінення доходів і накопичень громадян, зниження рівня споживання, розорення підприємців і зростання безробіття, руйнування кредитної системи, заморожування довгострокових проектів, падіння привабливості економіки для зовнішніх інвестицій, зростання фінансових спекуляцій. До соціальних наслідків відносяться: зникнення відчуття стабільності і впевненості в завтрашньому дні, що негативно позначається на демографічні характеристики (зростання самогубств, еміграції, падіння народжуваності), зростання злочинності, недовіра громадян до держави та її інститутів.

Держава може реагувати на зростання інфляції двояко. З одного боку, можна адаптувати економіку до умов інфляції шляхом регулярної індексації доходів (систематичне приведення їх у відповідність з взятої за еталон купівельною спроможністю) і контролю за рівнем цін. Цей шлях менш ефективний з економічної точки зору, але має менше соціальних витрат. З іншого боку, можна піти по ліквідаційному шляху, почавши активну боротьбу з інфляцією за допомогою деякого гальмування економіки, результатом якого є економічний спад і зростання безробіття.

Посилання на основну публікацію