1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Суспільний прогрес

Суспільний прогрес

Вивчаючи історію, ми бачимо, як з часом змінюються різні сторони суспільного життя, один тип суспільства змінює інший.

суспільні зміни

У суспільстві постійно відбуваються різні зміни. Деякі з них здійснюються на наших очах (обирають нового президента, впроваджують соціальні програми допомоги сім’ї або малозабезпеченим, змінюється законодавство).

Суспільні зміни характеризуються своєю спрямованістю, вони бувають як позитивні (позитивні зміни на краще), їх називають прогресом, так і негативні (негативні зміни на гірше) – регрес.

Радимо запам’ятати!
Суспільний прогрес – послідовні позитивні зміни в суспільстві; процес його сходження з однієї історичної сходинки на іншу, розвиток суспільства від простого до складного, від менш розвинених форм до більш розвинених.
Суспільний регрес – рух суспільства назад, до нижчих щаблях розвитку.

Звернемося до історичного прикладу. Римська імперія розвивалася прогресивно протягом сотень років. Зводилися нові споруди, розвивалися архітектура, поезія і театр, удосконалювалося законодавство, завойовувати нові території. Але в епоху Великого переселення народів варварські кочові племена зруйнували Римську імперію. На руїнах античних палаців пасли худобу та птицю, акведуки вже не подавали свіжу воду в міста. Безграмотність запанувала там, де колись процвітали мистецтва і ремесла. Прогрес змінився регресом.

Шляху суспільного прогресу

Прогрес здійснюється різними способами і шляхами. Розрізняють поступовий і стрибкоподібний види суспільного прогресу. Перший називається реформістським, другий – революційним.

Радимо запам’ятати!
Реформа – часткове поступове удосконалення в якій-небудь області; перетворення, що проводиться законодавчим шляхом.
Революція – повна зміна всіх або більшості сторін суспільного життя, що зачіпає основи існуючого соціального ладу.

Першою революцією в історії людства була так звана неолітична революція, яка представляла собою якісний стрибок, перехід від привласнюючого господарства (полювання і збирання) до виробничого (землеробства і скотарства). Неолітична революція почалася 10 тис. Років тому. Це була глобальна революція – вона охопила весь світ.

Другим глобальним процесом була промислова революція XVIII-XIX століть. Вона теж зіграла визначну роль в людській історії, призвела до поширення машинного виробництва, зміні аграрного суспільства індустріальним.

Глобальні революції зачіпають всі сфери суспільства і безліч країн, тому призводять до якісних змін.

До перебудови у всіх сферах життя людей призводять і революції, що відбуваються в окремих країнах. Подібне сталося з Росією після Жовтневої революції 1917 року, коли до влади прийшли Ради робітничих і селянських депутатів. Змінилися органи влади, зникли цілі соціальні групи (наприклад, дворянський стан), але зате з’явилися нові – радянська інтелігенція, колгоспники, партійні працівники та ін.

Реформи – часткові зміни, що зачіпають не все суспільство, а окремі його сфери.

Реформи, як правило, зачіпають не всі країни, а кожну окремо, оскільки це внутрішня справа держави. Реформи проводяться урядом, проходять гласно, заздалегідь плануються, до їх обговорення залучаються широкі верстви населення, а хід реформи висвітлюється пресою.

цікаві факти
Одним з найбільших в історії реформатів був візантійський імператор Юстиніан I (527-565) – Він заснував комісію для створення зводу римського права (по-латині – Corpus juris civilis) з метою заміни застарілих законів. Необхідно було також усунути протиріччя в законодавстві. Коли був створений Кодекс Юстиніана, все не увійшли до нього закони втратили силу. До цих пір римське право лежить в основі цивільного права більшості сучасних країн (у тому числі і Росії).

Сьогодні в нашій країні проходить реформа освіти, яка почалася ще в 1990-і роки і призвела до появи нових підручників, екзаменаційної системи ЄДІ, державних освітніх стандартів.

розумна думка
«Прогрес – це спосіб людського буття».
– – Віктор Гюго, французький письменник – –

Вплив технічного прогресу на суспільство

Основою розвитку суспільства є технічний прогрес – вдосконалення знарядь праці і техніки, так як він змінює виробництво, якість і продуктивність праці, справляє вплив на людину, на взаємовідносини суспільства з природою.

Технічний прогрес має тривалу історію становлення. Близько 2 млн років тому з’явилися перші знаряддя праці (згадайте, що вони собою представляли), з яких бере свій початок технічний прогрес. Приблизно 8-10 тис. Років тому наші предки перейшли від збирання і полювання до землеробства і скотарства, а близько 6 тис. Років тому люди почали жити в містах, спеціалізуватися на тих чи інших видах праці, розділилися на соціальні класи. У другій половині XVII століття, з початком промислової революції, відкрилася ера промислових фабрик, а в XX столітті – комп’ютерів, Інтернету, термоядерної енергії, освоєння космосу. Сучасний персональний комп’ютер по продуктивності перевершує обчислювальні центри 80-90 років минулого сторіччя.

Що прийшло на зміну кузні (1), плуга (2), перу і чорнильниці (3)? Чи можемо ми в цих випадках говорити про суспільний прогрес?

Можливо, ні в якому іншому суспільстві не цінували нововведення так високо, як в сучасному. У XX столітті були зроблені унікальні винаходи: електрика, радіо, телебачення, автомобілі, літаки, ядерна енергія, ракетобудування, комп’ютери, лазерна техніка і роботи. Кожен новий винахід, в свою чергу, призводило до створення ще більш досконалих поколінь техніки.

Відбився технічний прогрес і на соціальній сфері. Технічні пристосування значно полегшують життя людині, допомагають людям вирішувати побутові проблеми (готувати їжу, прибирати квартиру, прати і т.д.), приходять на допомогу людям з обмеженими можливостями здоров’я. Поява автомобіля докорінно змінило уявлення про місце роботи і проживання, дало можливість людині жити за багато кілометрів від свого робочого місця. Люди стали більш мобільні, в тому числі і підлітки, які завдяки Інтернету стали спілкуватися зі своїми однолітками з географічно віддалених місць.

Технічний прогрес змінив життя мільйонів людей, але разом з тим породив багато проблем. Активне втручання людини в природу призвело до багатьох негативних наслідків: зникають або перебувають на межі зникнення багато видів рослин і тварин, вирубуються ліси, промислові підприємства забруднюють воду, повітря і грунт. Зручності міського життя супроводжуються загазованістю повітря, транспортної втомою і т.д.

Підіб’ємо підсумки
Громадським прогресом називається рух людства від нижчих до вищих ступенів. Він має глобальний, що охоплює весь світ, характер. Навпаки, регрес є тимчасовим відступом від завойованих позицій. Революції і реформи – два види суспільного прогресу. Революції бувають глобальними або обмеженими одна чи кілька країнами. Реформи проводяться тільки в одному суспільстві і носять поступовий характер.

Основні терміни і поняття
Суспільний прогрес, суспільний регрес, реформи, революція, технічний прогрес.

Перевірте свої знання

Наведіть приклади суспільних змін. Чи завжди зміни в суспільному житті призводять до позитивних наслідків? Свою відповідь обґрунтуйте.
Поясніть значення понять: «суспільний прогрес», «суспільний регрес», «реформа», «революція», «технічний прогрес».
Підберіть ключові слова, що характеризують суспільний прогрес, регрес суспільства, революції, реформи.
Наведіть приклади з історії, що ілюструють різні шляхи суспільного прогресу.
Як ви думаєте, як впливають війни на розвиток суспільства? Вони виконують прогресивну або регресивну роль? Свою відповідь поясніть.

ПОДІЛИТИСЯ: