Спілкування в малих групах

Спілкування людей один з одним відбувається найчастіше в групах. Групою прийнято називати реально існуюче утворення, в якому люди об’єднуються за якими-небудь ознаками. У відповідності з кількістю людей, які є членами групи, виділяють малі, середні і великі групи.

Малі групи — нечисленна за складом спільність людей, члени якої об’єднані єдиною діяльністю і знаходяться один з одним в безпосередньому особистому спілкуванні (наприклад: навчальний клас, група студентів, співробітники науково – дослідної лабораторії). Малі групи мають свої специфічні ознаки: можливість особистих контактів; наявність постійної мети спільної діяльності; наявність в групі організуючого початку (лідера, керівника); поділ і диференціація ролей; наявність відносин між членами групи; формування специфічної групової культури (норми, правила, стандарти поведінки та ін).

Положення людини в малій групі визначається його статусом — певною позицією у структурі групи, що пов’язана з іншими позиціями через систему прав і обов’язків. У разі формальної групи статус найчастіше визначається посадовим становищем. У неформальній – особистими якостями, авторитетом. Крім того, кожен член групи відіграє певну роль (учня, члена сім’ї тощо), слід деякого зразку поведінки, пов’язаній із груповим статусом людини. Оскільки людина одночасно є членом декількох груп, остільки він одночасно може мати кілька статусів і грати безліч групових ролей.

Середні групи включають велику кількість людей, які перебувають в опосередкованому функціональному взаємодії. Прикладом таких груп є виробничі організації.

Великі групи — це соціальні групи, що включають значне число людей, не обов’язково особисто знають один одного і не перебувають один з одним у безпосередніх ділових і особистих контактах. До таких груп належать нації, класи.

Група у своєму розвитку проходить ряд етапів. Кожен з них відрізняється рівнем розвитку взаємодії і взаємодопомогою в міжособистісних стосунках. Є номінальні групи, в яких відносини носять формальний характер (наприклад, спільна поїздка на екскурсію), групи – асоціації, групи-кооперації, групи-колективи.

Номінальна група (від лат. nominalis — іменний, існуючий тільки за назвою) — група людей, що зібралися разом і отримали загальну назву (наприклад, абітурієнти).

Асоціація (від позднелат. associatio — з’єднання) — група людей, об’єднаних спільною діяльністю (група працівників), яка стимулює групову динаміку. Для цієї групи характерні поява спільних інтересів і спроби лідерства.

Кооперація (від лат. cooperatio — співробітництво) — група активно взаємодіючих людей, які домагаються певного результату своєї діяльності. У групі з’являються лідери, здатні організувати її для вирішення більш складних завдань. Кожен член групи займає свою статусну позицію і відіграє відповідну цій позиції роль. Даний етап розвитку групи характеризується початком вироблення групових цінностей, ціннісних орієнтацій і норм регуляції поведінки.

Корпорація (від позднелат. corporatio — об’єднання, співтовариство) — група, що характеризується замкнутістю, ізольованістю від інших груп. Члени групи змушені відмовитися від власних індивідуальних інтересів на користь жорсткої групової моралі.

Колектив (від лат. collektivus — збірний) — група людей, що здійснюють спільну діяльність і домагаються кінцевого результату на основі гармонізації індивідуальних, групових і суспільних цілей, інтересів і цінностей.

Характеризуючи соціально-психологічну зрілість групи, психологи відзначають, що одна і та ж група може періодично перебувати на різних рівнях розвитку. Досягнення рівня колективу — досить важке завдання. Вищий рівень розвитку психологічних і ділових відносин притаманний саме групи-колективу. Колектив — це такий вид групи, який характеризується високим рівнем організованості та психологічної сумісності.

Найбільш важливою в групі є роль лідера. Лідер — це людина, яка має вплив на інших людей при виконанні ними спільних дій. Лідерство — це здатність впливати на людей, в той час як керівництво — це вплив на людей формальне, з урахуванням займаної посади. Тому лідер — це не завжди той чоловік, який займає керівну посаду, наприклад, староста групи. Староста в групі може не користуватися справжнім авторитетом, це буде формальний лідер, лідер з посади. Справжнім лідером буде той, хто має реальний вплив на людей, чий авторитет визнається більшістю і добровільно.

Посилання на основну публікацію