Соціальна стратифікація і мобільність: філософія

Незважаючи на всі мрії реформаторів, мрій про соціальну справедливість, рівність і братерство всіх людей, людське суспільство в історично осяжному минулому завжди складалося – і складається зараз – з окремих соціальних груп, чиє становище різниться, іноді вельми значно. Такий поділ суспільства на різні соціальні групи, що займають в ньому різне положення, називають соціальною диференціацією. Різниця соціальних груп історично було пов’язано з неоднаковими обов’язками, з чого випливали їх неоднакові права.

У наш час права всіх громадських груп однакові, так як з правової точки зору всі громадяни є рівними, тому нерівність (нерівномірний розподіл дефіцитних ресурсів суспільства між різними суспільними групами) нерідко сприймається як пережиток минулого. Однак невдалі досліди соціального реформування показують, що усунути цю несправедливість неможливо. Соціальна нерівність є природною внутрішньою характеристикою будь-якої соціальної групи.
Різниця груп на основі їх нерівності проявляється в формуванні соціальних страт. Страти – елементи соціальної структури, об’єднані загальним соціальним ознакою. Окрему страту можна також описати як спільність людей з єдиним стилем життя. Характерною особливістю страти є зовнішній, суто соціологічний характер її виділення – самі люди, яких соціологи відносять до тієї чи іншої стратегії, швидше за все, і не підозрюють про це. Страти можуть бути виділені з будь-якого соціальною ознакою або їх комбінації.

Соціальна стратифікація – розподіл суспільства на соціальні верстви шляхом об’єднання різних соціальних позицій з приблизно однаковим соціальним статусом, що відображає склалося в нього уявлення про соціальну нерівність. Соціологи запозичили цей термін з геології, де він відноситься до послідовного розташування пластів в товщі Землі. Передбачається, що ця аналогія адекватно відображає будову людського суспільства. Найбільш поширений розподіл суспільства на вищий (великі власники, керівники вищої ланки), середній (кваліфіковані фахівці, дрібні підприємці, см. 4.6) і нижчий (некваліфіковані працівники) класи, причому найбільш численним і соціально значущим є середній.
Марксистська наука наполягає на розподілі суспільства на класи, які виділяються за принципом ставлення до власності. Кожна послідовно змінює один одного соціально-економічна формація (рабовласницька, феодальна, капіталістична) характеризується наявністю двох протиборчих класів (рабовласників і рабів, феодалів і селян, буржуазії і пролетаріату, см. 1.18). Інші соціальні групи розглядаються як непринципові і класифікуються як «прошарку». Іноді можна почути твердження, що класова схема може бути застосована тільки для опису соціальної структури Західної Європи. При цьому, як і будь-яка інша політизована догматична схема, марксистська не працює при описі сучасного суспільства.
Для Російської імперії (XVIII-XX століття) було характерно поділ суспільства на стани – соціальні групи, різні за своїм походженням, обов’язків по відношенню до держави і що випливають з цього прав. Існували дворянство, духовенство, купецтво, козацтво, міщанство, селянство. В рамках станів існували свої підрозділи (різні види титулованого дворянства, купецькі гільдії, різні види селянства). Станова структура періодично видозмінювалася, виникали нові стану, наприклад почесні громадяни. Існувала своєрідна які не закріплені юридично категорія різночинців – вихідців з нижчих станів, що не увійшли до вищих верств суспільства і залишилися за рамками і тих і інших.

В Індії до сих пір актуально поділ на касти. Кожна людина від народження належить особливої касти, що має свої характерні риси, перш за все з точки зору релігійного культу. Професія, одяг, відносини з представниками інших каст визначаються звичаєм, їх порушення практично неможливо. Наслідком цього було повну відсутність соціальної мобільності в індійському суспільстві, частково зняте тільки завдяки появі ісламу, англійської колоніальному пануванню і переходу до індустріального суспільства.

Соціальна мобільність – зміна окремою людиною або групою людей місця, займаного в соціальній структурі. Розрізняються вертикальна мобільність (переміщення з одного соціального шару в іншій) і горизонтальна мобільність (в межах одного і того ж соціального шару). Фактори соціальної мобільності можуть бути найрізноманітнішими, наприклад, отримання освіти, одруження, лояльність певного чиновнику, фізичні та розумові здібності людини, зовнішні дані, незвичайні навички, родинні зв’язки і т. Д. Соціальні інститути, що сприяють соціальній мобільності, називають «соціальними ліфтами ».

Це можуть бути навчальні заклади, армія, церква, сім’я, політичні та професійні організації, засоби масової інформації. Можливі ситуації, коли людина, яка вийшла з однієї страти, не займає стійкого становища в інший. Таких людей прийнято називати маргіналами.

Висока соціальна мобільність є важливою характеристикою сучасного постіндустріального суспільства. Завдяки їй суспільство продовжує ефективно функціонувати і розвиватися. Зниження рівня соціальної мобільності веде до застою і деградації суспільства.

Посилання на основну публікацію