Соціальна організація суспільства

1. Які соціальні спільності вам відомі? Як, на ваш погляд, вони пов’язані між собою?

У соціальній структурі суспільства виділяються етнічні спільності (родоплемінні об’єднання, народності, нації), соціально демографічні спільності (статево-вікові групи, працездатне і непрацездатне населення), релігійні спільності та ін. Однак найбільш важливе значення для правильного розуміння соціальної структури сучасного суспільства відіграють такі спільності, як соціальна група, клас і соціальний шар (страта).

2. Що таке соціальна диференціація суспільства? Які вам відомі теоретичні пояснення її причин?

Соціальна диференціація – це поділ людей у ​​суспільстві на групи, що займають різне соціальне становище. Економічні боку соціальної диференціації виражаються в розходженні доходів, рівня життя, тобто в існуванні багатих, бідних і середніх верств населення. Політичні боку соціальної диференціації пов’язані з поділом суспільства на людей, що мають політичну владу, або правлячих верств, і людей, реальний вплив яких на політику, участь в управлінні товариством незначно. Соціальна диференціація також проявляється у відмінностях між людьми за родом занять, кваліфікації, за способом життя, освіченості і т.д. Взяті в цілому, всі ці відмінності характеризують соціальну диференціацію суспільства, тобто його поділ на групи, між якими існують відмінності з точки зору їх прав і обов’язків, привілеїв, престижу і впливу на життя суспільства.

3. Які основні ознаки соціальної групи?

У науковій літературі висловлюються різні тлумачення поняття соціальної групи. Часто соціальною групою називають спільність людей, що об’єднуються якимось одним ознакою (наприклад, вікова група учнів старших класів). Основними ознаками соціальної групи є: 1.общность потреб; 2. наявність спільної діяльності; 3. формування власної культури; 4. соціальна ідентифікація членів спільності, їх самопрічісленіе до цієї спільності.

4. Чим різняться малі та середні соціальні групи?

У малих групах всі вхідні в них люди безпосередньо спілкуються один з одним. Такими групами є сім’я, шкільний клас або студентська навчальна група, робоча бригада, стійке об’єднання людей за інтересами і т.д., наприклад, учасники туристичного клубу разом тренуються, обговорюють майбутні маршрути, у них є спільні спогади про минулі походах, почуття солідарності, навіть своєї особлива мова.

Ці групи зазвичай включені до складу більш численних, середніх груп, які мають спільну мету, а діяльність їх певним чином впорядкована, організована. Так, середньої соціальною групою є колектив великої школи, виробничого підприємства зі значною кількістю працівників і т.д. Окремі люди тут можуть тільки зрідка зустрічатися один з одним, і непросто виробити в цих умовах єдине групова думка. Тому так важливо, щоб члени подібних груп розуміли загальну задачу, що стоїть перед ними, відчували себе частиною єдиного цілого. Тут на перший план висуваються ділові якості особистості, вміння організувати і направити спільну діяльність.

5. Пригадайте з вивченого раніше, що таке формальні і неформальні групи.

Формальна група – це група, спеціально створена для певної діяльності, така група має свою структуру, а нерідко і статут, який регламентує її діяльність.

Неформальна група – це вільно утворена мала соціальна група людей, які вступають в постійну взаємодію для досягнення особистих цілей.

6. Чи завжди людина чітко усвідомлює, до якої соціальної групи, класу, етнічної спільності, соціальному прошарку він належить? Аргументуйте свою відповідь.

Людина не завжди чітко усвідомлює до якої соціальної групи, класу, етнічної спільності, соціальному прошарку він відноситься. Хоча, це все залежить від людини, тому соціальних груп дуже багато, як малі, так і великі, не завжди знаєш куди себе віднести, а якщо брати етнічну спільність, то це люди у яких одні звичаї, норми, переконання і т. д. ти знаєш до якої етнічної спільності належиш? Соціальний шар – це люди зі спільними інтересами, однаковими статусами і рангами.

7. Які вам відомі теорії походження і сутності класів?

Визначення класів, виходячи з марксистської теорії, було дано В. І. Леніним: «Класами називаються великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, за їх ролі в громадській організації праці, а, отже, за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють ».

Якщо марксистська теорія тлумачить класи як великі групи людей, які відрізняються насамперед їх економічному становищу, то багато сучасні вчені використовують поняття «клас» для фіксації всіх основних відмінностей у суспільному становищі людей. Так, французький соціолог П.Бурдье (1930-2002) виділяв, поряд з економічним капіталом, ще три види суспільного капіталу – соціальний, культурний і символічний. Соціальний капітал він розглядав як характеристику соціального впливу людини. Культурний капітал, на його думку, висловлює рівень освіченості, загальної культури і т.д. Символічний же капітал ґрунтується на придбаній репутації і виражається в суспільному визнанні (привласнення почесних ступенів і звань, нагородження престижними преміями і т.д.). Всі види капіталу, з погляду Бурдьє, пов’язані між собою, і всі вони характеризують становище людини в суспільстві, його вплив на ту чи іншу область суспільних явищ або навіть на життя суспільства в цілому, а це дозволяє відносити людей до різних класів.

Досліджуючи сучасне суспільство, соціологи часто виділяють три основні класи: вищий, середній і нижчий, які відрізняються за своїм громадському статусу в цілому. Вищий клас складається з найбільш впливових і багатих людей. Він становить незначну частину населення, але контролює нерідко до 90% капіталу країни. Так, у США понад 30% всього національного багатства сконцентровано в руках 1% власників. Володіння настільки значною власністю забезпечує представникам цього класу вельми міцне суспільне становище, а також можливість справляти вирішальний вплив на економіку та політику. Середній клас включає лікарів, вчених, юристів, інженерів, чиновників середнього і вищого рівня, власників невеликих магазинів, підприємств, ферм, висококваліфікований робітників та ін. Середній клас становить значну частину населення розвинених країн. Саме його представники формують і виражають громадську думку, активно впливають на всі сфери життя суспільства. Нижчий клас становлять працівники фізичної праці невисокої кваліфікації, а також ті, хто зайнятий некваліфікованою працею (вантажники, прибиральники, кухонні працівники, обслуга і ін.). Їх вплив на життя сучасних розвинених країн продовжує падати. Підвищення життєвого рівня в розвинених країнах і зміни в соціальній політиці, втілилися у створенні більш досконалої системи соціального захисту, призвели до значних змін соціальної структури суспільства. Ці зміни в цілому послабили класові конфлікти. Середній клас в наші дні є гарантом економічної, політичної та соціальної стабільності в суспільстві, основою суспільної підтримки існуючої влади.

8. За якими ознаками можна провести соціальну стратифікацію?

П. Сорокін ввів поняття «стратифікація» для опису нерівності в суспільстві. На його думку, соціальне першість пов’язано з чотирма групами факторів. Це – права і привілеї, обов’язки і відповідальність, соціальне багатство і нужда, владу і вплив. Т. Парсонс виділив ще три групи дифференцирующих ознак. До них відносяться: характеристики, якими люди володіють від народження – стать, вік, етнічна приналежність, фізичні та інтелектуальні особливості, родинні зв’язки сім’ї та ін .; ознаки, пов’язані з різними видами професійно-трудової діяльності; елементи «володіння», куди включаються власність, привілеї, матеріальні і духовні цінності і т.д.

Розподіл суспільства на соціальні верстви можна провести за етнічними, демографічними, професійним, територіальним, віковими характеристиками, за релігійною приналежністю, образу і стилю життя, стандартам поведінки, інтересами та ін. Товариства можуть розглядатися як складаються з страт, розташованих ієрархічно – з найбільш привілейованими верствами на вершині і найменш – у підстави. У цьому випадку головними вимірами стратифікації зазвичай є дохід, влада, освіта і престиж.

9. У соціології часто виділяють наступні соціальні спільноти:

1) вищий клас – «олігархи», видні політики і т.д .;

2) технічні фахівці середнього рівня;

3) комерційний клас;

4) дрібна буржуазія;

5) кваліфіковані робітники;

6) некваліфіковані робітники.

Які ознаки, на ваш погляд, покладені в основу цього виділення?

Загальний рівень культури людини, рівень освіти, моральність, вміння пристосовуватися до умов ринку.

Посилання на основну публікацію