Система українського права

Система права – це певним чином організована сукупність галузей права, правових інститутів і норм, що відображає, з одного боку, спеціалізацію правових норм, з іншого боку, їх єдність і несуперечність. Система права включає в себе норми права (правові норми, см. 5.1), інститути права (виділяються також субінстітути) і галузі права (виділяються також підгалузі).
Галузь права – елемент системи права, що представляє собою сукупність норм права, що регулюють однорідну групу суспільних відносин. Галузь права відрізняється своєрідністю як предмета, так і методу правового регулювання. Підставами для поділу права на галузі вважаються предмет правового регулювання (однорідна і віддільна від інших група суспільних відносин), метод правового регулювання (сукупність прийомів, способів впливу на суспільні відносини) і здатність до взаємодії з іншими галузями права. Основні галузі права: конституційне право, адміністративне право, муніципальне право, міжнародне право, цивільне право, трудове право, податкове право, кримінальне право. В рамках галузей права іноді виділяються підгалузі, що представляють собою ряд споріднених інститутів права. Наприклад, в складі цивільного права функціонують житлове право, авторське право, спадкове право.

Інститут права – порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певний різновид суспільних відносин. Разом з складовими їх нормами інститути формують структуру кожної галузі права. Інститути права об’єднують норми, які регулюють лише частину відносин певного виду, наприклад, інститут шлюбу в рамках сімейного права або інститут купівлі-продажу в рамках цивільного права. Деякі інститути входять відразу в кілька галузей права, наприклад, інститут договору відноситься до цивільного права, трудового права і т. Д. Усередині деяких складних інститутів права можуть бути виділені субінстітути, наприклад, договір поставки в цивільному праві включає в себе інститути штрафу, неустойки, відповідальності і т. д.

Посилання на основну публікацію