Релігія

1. Які основні риси релігійного світогляду?

Основними рисами релігійного світогляду є уявлення про сакральний (від лат. Sacri – священний) світ і про можливості спілкування з ним. З цим світом віруючі співвідносять свої уявлення про життя, про цілі людського буття.

2. Охарактеризуйте функції релігії. Які з них, на ваш погляд, є найважливішими в житті сучасного суспільства? Свою думку аргументуйте.

Найважливіша з функцій релігії – світоглядна. З нею тісно пов’язана регулятивна функція. За допомогою певних цінностей, ідей, традицій, звичаїв релігія впливає на діяльність і свідомість людей. Кожна релігія виробляє свої норми і зразки поведінки, здійснює контроль за їх дотриманням, заохочує і карає за їх виконання або невиконання.

Інтегративна функція. Релігія дає людині можливість об’єднатися з людьми, які дотримуються єдиних звичаїв, поглядів, цінностей, вірувань. Релігія зміцнює соціальну зв’язок одновірців, заохочує слухняність, підтримує традиції. Разом з тим кожна релігія протиставляє свої цінності, ідеали, норми іншим, сформованим на базі іншого віровчення, культу та церковної організації.

Культуротворча функція релігії пов’язана з тим, що релігія являє собою особливу форму накопичення і передачі культурного досвіду від одного покоління до іншого. Деякі релігії, наприклад, християнство, сприяли розвитку писемності, освіти, формували особливі жанри мистецтва.

У житті сучасного суспільства найважливішими функціями релігії є світоглядна і інтегративна функції. Світоглядна функція полягає в створенні особливого світорозуміння, в центрі якого стоїть віра в реальність існування надприродного, що грає визначальну роль у долі людини і суспільства. А інтегративна функція дає можливість підтримувати традиції в суспільстві.

3. Наведіть приклади виконання релігією її культуротворческой функції.

Під культуротворческой функцією мається на увазі творення високодуховних, морально бездоганних, певною мірою скоєних об’єктів в мистецтві, філософії, науці, а також формування якихось особливих і значущих якостей, що характеризують як Перераховані області духовного буття, так і відносяться до ментальності народу, форм соціального буття, соціальним групам.

Найбільш яскравий приклад – ведення християнства на Русі. До цього було язичництво. Люди жили за старими традиціями, передавали молитви з покоління в покоління усним способом. При введення християнства на Русі з’явилися церковні книги, Біблія, виникла необхідність їх читати. Виникла писемність на основі кирилиці – алфавіту, що прийшов до нас з Візантії. Згодом, через кілька століть саме необхідність збільшення церковних книг сприяло розвитку книгодрукування.

Повсюдно стали будуватися церкви за зразком Візантійської культури. Так стала розвиватися архітектура. Церковний хор і церковні співи – одне з джерел розвитку музичної культури на Русі. Приблизно те ж саме можна сказати і про інші країни Європи, які переходили від язичництва до християнства.

4. У чому полягає основна відмінність національних релігій від світових?

Світова релігія – релігійна течія, що поширився серед народів різних країн і континентів, т. Е. Всесвітня релігія. Зараз цим терміном позначаються тільки три течії (наведені в порядку чисельністю послідовників): 1. Християнство; 2. Іслам; 3. Буддизм.

Іудаїзм, індуїзм, конфуціанство, незважаючи на велику чисельність своїх послідовників, є національними релігіями.

Критерії світових релігій:

Щоб релігія вважалася світовою, вона повинна задовольняти наступним критеріям, запропонованим ЮНЕСКО:

– Об’єднання великої спільності людей;

– Наявність послідовників у багатьох країнах і серед різних народів.

У радянській науці під світовими релігіями зазвичай розумілися буддизм, християнство та іслам (вказані в порядку давнину). Крім того, використовувалися додаткові критерії, які відсікали ряд релігій:

– Світова релігія не може служити ознакою національної ідентичності

– Повинна бути складена досить чітка філософська школа, з подібними течіями

– Наявність впливу на хід розвитку світової історії, світового мистецтво та ін., При цьому культура світової релігії не повинна бути абсолютно однаковою в усіх регіонах.

А Національні релігії – релігії, поширені в межах однієї держави або мають послідовників переважно серед представників однієї нації.

5. Які основні характеристики нетрадиційних релігій? Чим можна пояснити їх поширення в сучасному світі?

Однією з характерних рис, притаманних майже всім нетрадиційних релігій, є те, що вони формуються як різновид харизматичних культів, тобто на чолі знаходиться лідер, який наділений харизмою (від грец. charisma – дар). Це особливе властивість особистості, що виділяє його з-поміж інших. Воно є не стільки набутих в процесі життєдіяльності, виховання та освіти, скільки милостиво дарованим йому згори. Зміст цього дару полягає в унікальному умінні впливати на настрій і поведінку інших людей і від імені Всевишнього вчити їх праведного життя. Характерно, що лідер створює особливу «сім’ю», або «юммуну», в якій його називають «батьком». Тут встановлюються обов’язкові для всіх абсолютні правила поведінки та способу життя, але не обов’язкові для самого лідера, адже він – особливий, святий. Рядові члени груп найчастіше відмовляються від свого майна, а винагороди за працю передають у касу комуни. Багато представників «нових релігій» живуть у гуртожитках, поза сім’єю, порвавши всякі стосунки з рідними і близькими. Інакше кажучи, коло їхнього спілкування вкрай вузький, допускаються контакти переважно з членами своєї групи, тобто неухильно підтримується обстановка повній ізоляції від зовнішнього світу. Важливо підкреслити ще одну характерну рису діяльності нетрадиційних релігій. Мова йде про те, що в рамках секти для контролю за поведінкою її прихильників використовуються кошти виняткового маніпулювання: гіпноз, медитація, виснажливі, тривалі молитви і заклинання. Культові процедури зазвичай носять тут суто колективний характер, що виключає всякі суб’єктивні, вільні прояви. Суттєвою особливістю віровчення «нових релігій» є пропаганда катастрофічно-апокаліптичного погляду на світ, зумовленості людського життя, покірності долі. Особлива увага приділяється ідеологічній обробці новонавернених, їх адаптовану до умов життя в групі і засвоєнню основних положень віровчення. Загальна характеристика діяльності таких релігій включає в себе наступні важливі риси. По-перше, більшість сект відрізняється активної місіонерської роботою, причому це стосується не тільки лідерів, а й рядових прихильників, адептів. Тут застосовуються різні форми і способи поширення «нових» ідей, включаючи виступи керівників на стадіонах перед величезними масовими аудиторіями та довірчі бесіди. По-друге, широко використовуються засоби масової інформації. Відомо, що багато секти для популяризації своїх віровчень ведуть регулярні передачі по телевізору і радіо, публікують рекламні повідомлення в пресі, публіцистичні статті в журналах. До цього можна додати, що вони розташовують величезними фінансовими можливостями. По-третє, деякі нетрадиційні релігії відрізняються тоталітарної спрямованістю. Як це розуміти? Вчені-релігієзнавці відзначають, що релігійні об’єднання практикують методи поневолення свідомості людини, духовного насильства над ним шляхом насадження жорстко дисципліни та застосування психотропних засобів. Все це представляє яскраву небезпеку для фізичного і психічного здоров’я людей.

6. До яких наслідків, на ваш погляд, призводять відступи від принципу свободи совісті?

Час заборон свободи совісті пройшло, і саме це і викликало сьогодні безпросвітну анархію в державі, нігілізм законів, небажання слідувати ідеї загального добробуту. Кожен сам за себе, у кожного своя совість.

Плюралізм думок, я впевнений, ні до чого доброго не приведе. Принцип свободи совісті зародився в релігійній сфері суспільства, як відповідь на засилля її догм і законів в особистому житті людини. Тоді, наприклад, у Західній Європі, за часів Реформації люди побажали звільнитися від її гніту.

Тепер же, коли ми всі вільні від церкви, спостерігається картина гострого протистояння різних конфесій, ідей, поглядів. Численні релігійні та інші організації просто розколюють країну на дрібні шматочки. Я думаю, що якщо ми трохи обмежимо свободу совісті, то це буде тільки на користь нам усім. Потрібно тільки укласти суспільний договір.

Посилання на основну публікацію