Прибуток і економічні витрати

Кожен підприємець зацікавлений у зростанні і розвитку свого бізнесу, в отриманні прибутку.

Прибуток – це перевищення в грошовому вираженні доходів від продажу товарів і послуг над витратами па виробництво і збут цих товарів і послуг. Прибуток – один з найбільш важливих показників фінансових результатів господарської діяльності суб’єктів підприємництва (організацій і приватних осіб), заради якого і здійснюється підприємницька діяльність. При цьому враховуються додаткові витрати, такі як некомпенсовані власні витрати підприємця, що не враховані в собівартості, в тому числі «упущена вигода», витрати на «стимулювання» чиновників, додаткові преміальні виплати працівникам.

Витрати виробництва це витрати, пов’язані з виробництвом і обігом товарів. Вони включають в себе: матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відсотки за кредити, витрати по просуванню товару на ринок і з його продажу.

Постійні витрати – це витрати, які не змінюються разом з рівнем ділової активності підприємства (не залежать від того, наголошується чи зниження або підйом виробництва). Змінні витрати змінюються залежно від обсягу виробництва і рівня ділової активності компанії. У міру її підвищення ростуть і перемеппие витрати, і навпаки.

Під розвитком бізнесу увазі поліпшення результатів його діяльності, збільшення кількості використовуваних ресурсів (більше працівників, більше обладнання, більше ділових зв’язків і т. Д.). Але це зростання не виникає сам по собі, необхідно нове, додаткове фінансування. Зазвичай фінансування розвитку бізнесу здійснюється за рахунок власного прибутку яких зовнішніх інвестицій.

Інвестиції – це довгострокові вкладення грошових коштів, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, кредити, будь-яке майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку ( доходу) і досягнення позитивного соціального ефекту.

Праця відображає процес взаємодії людини з природою. Виробництво – процес виготовлення різних видів продуктів і послуг, в ході якого здійснюється взаємодія робочої сили і засобів виробництва.

Економічні ресурси – це природні, людські і створені людиною фактори, що беруть участь у виробництві товарів і послуг. Інфляція – знецінення грошей, що виявляється у зростанні цін на товари і послуги, не обумовленому підвищенням їх якості.

Посилання на основну публікацію