Правова держава — поняття, ознаки і особливості

Останнім часом в ЗМІ та наукових публікаціях можна часто зустріти поняття правової держави. Суспільство прагне до його створення, по-особливому організовуючи свою діяльність. Дізнаємося, яке значення несе в собі цей термін і виявимо основні його риси, вивчати дану тему ми будемо за таким планом: поняття правової держави, його ознаки, етапи розвитку ідеї про правову державу.

Поняття

Правова держава – це особливий тип суспільного устрою. Головна його мета – забезпечити права і свободи людини, створити таку систему відносин, при якій влада зможе діяти в чітко окреслених межах, керуючись нормами закону.

Дізнаємося, які ознаки правової держави.

Ознаки

Спільні з поняттям держави:

  • єдина територія, наявність кордону;
  • державний суверенітет;
  • офіційна влада;
  • апарат управління.

Особливості:

  • верховенство права;
  • непорушність прав і свобод людини (не можуть бути порушені);
  • наявність трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової.

Поділ влади на три гілки покликане обмежити державну владу і не допустити зосередження її в одних руках.

Законодавчу владу представляє парламент. Її також називають представницької, так як вона обирається народом, який призначає своїх представників.

Виконавча влада належить Уряду України. Воно не може приймати закони, а лише діє відповідно до них. Його призначення – реалізовувати ті законопроекти, які прийняв парламент.

Судова влада має самостійність і не залежить від інших владних органів. Вона представлена ​​судами різних рівнів – від Конституційного до світових судів. Їх призначення – захищати права людини в ході судочинства.

Поява ідеї про правову державу

У світі до сих пір немає прикладу побудови правової держави, в якому немає місця зловживань влади, і права не порушуються. Воно існує в якості якогось ідеалу, до якого необхідно прагнути.

Думка про необхідність побудови правової держави не є новою, вона зародилася ще в давнину. Спробуємо виділити кілька етапів розвитку теорії правової держави.

в давнину, в період появи перших держав, примус і насильство були одним з головних способів утвердження влади, в цей час починає приходити усвідомлення, що влада повинна діяти на основі справедливості;

Ідею справедливого суспільства розвивали в своїх працях вчені старовини – Платон, Арістотель, Цицерон, які бачили єдиний спосіб існування держави в підпорядкуванні всіх його громадян силі закону.

гуманістична ідея про з’єднання сили і справедливості – держави і права, що знайшла своє відображення в працях європейських і вітчизняних мислителів – Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, М. М. Сперанського.

Що ми дізналися?

Вивчивши тему суспільствознавства 10 класу, ми з’ясували, що під правовою державою розуміють таку організацію суспільства і влади, при якій права і свободи людини і громадянина визнаються найвищою соціальною цінністю, охороняються законом. Правова держава має ряд ознак. Головна його відмінність від інших форм існування держави полягає в тому, що кожна людина або структура діють виключно в рамках закону. Важливість і значимість правової держави важко недооцінити, адже тільки в ньому кожен член суспільства може в повній мірі реалізувати свої потреби, інтереси і мрії.

Посилання на основну публікацію