Право в системі соціальних норм суспільства

У суспільстві все різноманіття діяльності людей і груп регулюється різними нормами. Соціальна норма – визнана в даному суспільстві форма поведінки. Соціальні норми регулюють межі допустимого, вказують бажані зразки поведінки, сприяють соціалізації особистості. Норми універсальні, тобто адресовані всім членам суспільства, а їх дія не обмежена в часі. Поняття «соціальна норма» передбачає, що всі члени суспільства визнають її позитивний характер і очікують від інших людей її дотримання (див. 3.8).

Соціальні норми можуть бути фіксованими (закріпленими в правових актах, гарантованих державою) і неписаними (існуючими неформально, але визнаними суспільством). По механізму регулювання виділяються такі соціальні норми, як мораль, звичаї, традиції і т. Д. Одним з видів соціальних норм є правові норми – юридично закріплені правила поведінки, забезпечені силою державного примусу. Для того щоб правові норми могли дотримуватися, вони повинні бути опубліковані, тобто зроблені доступними для загального ознайомлення. Сукупність встановлених державою норм називається правом.
Право є одним з регуляторів суспільних відносин, причому єдиним з них, що виходить від держави. У державі з демократичною політичною системою правові норми в значній мірі є продуктом суспільного консенсусу з даного питання. В авторитарних і тоталітарних державах правові норми нерідко суперечать іншими прийнятими в суспільстві соціальними нормами, що може привести як до ігнорування даної правової норми, так і до народних збурень.

Правові норми взаємодіють з іншими соціальними нормами. Зокрема, норми права зазвичай відповідають нормам моралі, забезпечуючи їм захист з боку держави. У той же час ефективність реалізації правових норм різко підвищується за умови підкріплення їх нормами моралі. Такі соціальні норми, як звичаї і традиції, в традиційному суспільстві в значній мірі були джерелами правових норм. У сучасному суспільстві сфери їх дії зазвичай не перетинаються (наприклад, правові норми не регулюють способи вітання знайомих). Це означає, що право не є єдиним регулятором суспільних відносин. Займаючи власне місце в системі соціальних норм, воно виступає в якості її своєрідного елемента.

Особливі відносини складаються між правовими та релігійними нормами. Історично право, релігія і традиції тісно перепліталися. В даний час, коли практично повсюдно проголошений принцип відділення церкви від держави, релігійні норми розведені з правовими і регулюють різні сторони життя людини і суспільства. Інша ситуація склалася в деяких ісламських державах (Саудівська Аравія, Іран), де в основу права покладено шаріат – сукупність правових, релігійних і моральних норм, що регулюють повсякденне життя мусульман. По суті, шаріат сам по собі є системою соціальних норм, в якій право не виділено як окремий елемент.

Посилання на основну публікацію