Поняття влади її походження сутність та структура

Влада – ключове поняття політичної сфери. Як і у будь-якого іншого поняття з таким важливим значенням, у нього є кілька визначень. У сучасній Україні досі широко поширене марксистське визначення, згідно з яким влада – це організоване панування економічно домінуючого класу над іншим. Якщо відкинути класовий підхід, то під владою можна розуміти здатність і можливість здійснювати свою волю, надаючи цілеспрямований вплив на діяльність людей. Домінування владної волі є найважливішою ознакою будь-якої влади.
Влада характеризується наявністю суб’єкта (пануючого) і об’єкта (підлеглого) політичного управління. До суб’єктів відносяться, наприклад, держава, політичні еліти і лідери, політичні партії.

З поняттям влади пов’язано поняття авторитету. Авторитет – вплив суб’єкта, засноване на його особистих якостях або займаному положенні (див. Також 3.12). З точки зору соціолога М. Вебера, авторитет є одним з важливих джерел влади. Крім авторитету, до них, на його думку, відносяться насильство (застосування або загроза застосування сили) і право (в даному випадку воно межує з поняттями «традиція» і «норма»). Таким чином, кожна людина, що підкоряється будь-чиєї влади, діє під впливом авторитету, насильства або права. Влада – завжди двосторонній процес, що включає здатність одного боку (суб’єкта влади) панувати і схильність іншого боку (об’єкта) підкорятися, тобто влада має на увазі відносини панування і підпорядкування.

Влада реалізується за допомогою таких методів: застосування авторитету, переконання (за допомогою засобів масової інформації, впливу пропаганди), спонукання (суб’єкт владних відносин пропонує об’єкту винагороду за підпорядкування), примусу (суб’єкт загрожує об’єкту застосуванням сили в разі непокори) і, якщо всі попередні методи не дають результату, прямого застосування сили.

Влада існувала завжди – все, що ми знаємо про минуле людства, свідчить про її наявність в суспільстві. Виділяють кілька видів влади в залежності від тієї суспільної групи, в якій вона проявляється: сімейна, економічна, військова. Особливим видом влади є політична влада (влада, здійснювана в масштабах держави і поширюється на всі сфери життя суспільства). Існують різні трактування цього поняття, але всі вони так чи інакше пов’язані з поняттям держави (див. 4.2). Політична влада не існує поза державою, як держави не існує без політичної влади. Деякі політологи виділяють державну владу як окреме поняття, інші вважають, що державна влада тотожна політичної.

Будь-яка влада має під собою певні підстави. Залежно від цього виділяються три типи влади: традиційна (спирається на сформовані неписані традиції і звичаї, однак в своїх діях ними ж і обмежується), легальна (спирається на письмове законодавство, засноване на раціональних принципах, у своїх діях ними ж і обмежується), харизматична (ґрунтується на видатних особистісних якостях лідера).
Політична влада володіє наступними ознаками: верховенство в межах окремої держави; поширення на всіх без винятку громадян держави; наявність суспільно-морального визнання (легітимність); наявність монополії на використання сили в межах держави; організаційне вираження (інституційність); публічність. У сучасному світі нормативним є така властивість влади, як її обмеженість, яка досягається як силою закону і громадського контролю, так і поділом влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову.

Посилання на основну публікацію