Поняття прибутку, витрати виробництва і підприємство

Під прибутком розуміють перевищення доходів від виробленої продажу товарів і послуг над витратами на їх виробництво і продаж. Тобто та різниця, яку підприємець отримує між виручкою за товари та послуги і витратами на придбання, збут або придбання цих товарів або послуг.

Поняття “прибуток”
Прибуток вважається одним з найбільш важливих показників фінансової успішності будь-якого суб’єкта підприємництва. Саме заради прибутку і здійснюється господарська або підприємницька діяльність.

Є кілька видів прибутку і їх треба вміти розрізняти. Насамперед, це валовий прибуток, який становить весь прибуток, отриманий підприємством. Організація відраховує податки і робить зовнішні відрахування за додаткові послуги, наприклад, орендна плата або відсоток за кредит. Валовий прибуток також називають загальною або балансовою.

Формула обчислення валового прибутку:
Чистий дохід від продажу – Собівартість проданої продукції або послуг = Валовий прибуток

Чистим прибутком називають той дохід, який залишається після сплати всіх податків, відрахувань та зборів. Вона використовується для розширення виробництва, на підготовку кадрів, а також складає особистий дохід підприємця. Для обчислення ефективності підприємницької діяльності вираховується норма прибутку. Вона виражається як відношення маси прибутку до витрат (авансованих), які складаються з засобів виробництва і заробітної плати. В основному розраховують річну норму прибутку.

Витрати виробництва
Витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та обігом вироблених товарів називають витратами виробництва. У статистичних та бухгалтерських звітах – це собівартість. Витрати виробництва включають в себе всі матеріальні витрати на товар і послуги, витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування, витрати на просування своєї продукції на ринку. Існує таке поняття, як “економія витрат”, яке означає чинник зростання прибутку і загальної рентабельності виробництва.

Витрати бувають прямими і непрямими. Прямі – це ті, які прямо включать до собівартості. Непрямі – це витрати, які розподіляють між окремими видами продукції пропорційно всім прямим витратам. Наприклад, це можуть стати витрати на експлуатацію обладнання або просто загальновиробничі витрати.

Витрати виробництва можуть бути змінними і постійними. Змінні безпосередньо пов’язані з обсягом виробництва, і можу змінювати в залежності від змін у ньому. А постійні витрати виробництва не залежать від цього, в них входять орендна плата та страхування.

Поняття “підприємство”
Підприємством називається самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб’єкт, у якого є всі права юридичної особи. Цей суб’єкт постійно виробляє або реалізує продукцію, може виконувати певну роботу і надавати послуги. Підприємство вважають головною ланкою сучасної ринкової економіки, оскільки саме підприємства забезпечують суспільству необхідні товари і послуги.

Якщо говорити про підприємство, як про юридичну особу, то воно може займати будь-яким видом господарської діяльності, що не заборонена законодавством. У кожного підприємства повинен бути самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий рахунок і законна система обліку та звітності. Також обов’язкове печатку з найменуванням підприємства і товарною маркою.

Виділяють два види підприємств за характером і метою діяльності – це комерційні, підприємницькі та некомерційні, непідприємницькі. Останні існують за рахунок фінансування державою. Є ряд факторів, за якими класифікуються підприємства:
– За належністю до певної галузі виробництва;
– По використовуваних ресурсів;
– За розміром підприємства;
– За місцем розташування;
– З організаційно-правовій формі;
– За формою власності.

Посилання на основну публікацію