Політична система суспільства

1. Яка структура політичного життя суспільства?

Структура політичної системи.

Набір функцій політичної системи прямо пов’язаний зі складовими її елементами. Залежно від виконуваних функцій і ролей можна вичленувати такі елементи:

1. Політичне співтовариство людей, що включає великі соціальні групи – несучі соціальні компоненти системи, правлячі еліти, групу державних службовців, різні верстви виборчого корпусу, військових і т.д., словом, всіх тих, хто стоїть при владі, прагне до неї, проявляє тільки політичну активність або ж відчужений від політики і влади.

2. Сукупність політичних інститутів і організацій, що складають структури системи: держава, всі щаблі правління від вищих органів влади до місцевих, політичні партії, суспільно-політичні і неполітичні організації, що переслідують політичні цілі (об’єднання підприємців, групи інтересів та інші).

3. Нормативна підсистема: політичні, правові і моральні норми, традиції, звичаї та інші регулятори політичної поведінки і діяльності.

4. Функціональна підсистема: методи політичної діяльності.

5. Політична культура і комунікативна підсистема (засоби інформації).

До числа елементів політичної системи відносяться всі інститути соціального життя, групи людей, норми, цінності, функції, ролі, засоби, за допомогою яких реалізується політична влада і здійснюється управління громадської життєдіяльністю людей. У складі системи – політичні структури і спільнота людей з властивим йому чином політичного життя стилем політичної діяльності.

2. Перерахуйте основні види влади. На конкретних прикладах покажіть їх взаємозв’язок.

Існує кілька основних видів влади – політична, економічна, військова, інформаційно-ідеологічна.

Економічна влада являє собою контроль над матеріальними і фінансовими ресурсами.

Військова влада забезпечує контроль над військово-технічними і людськими ресурсами, потрібними для забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки країни.

Інформаційно-ідеологічна влада пов’язана з контролем над потоками інформації, впливом на процеси формування уявлень і переконань людей.

Здійснення політичної влади вимагає концентрацією ресурсів, потрібних для управління суспільством, в руках певних людей чи груп людей, об’єднаних в політичні інститути: держава, політичні партії та ін. Політична влада включає в себе також використання економічних, військових, інформаційно-ідеологічних коштів, необхідних для досягнення політичних цілей. Зрозуміло, що в світі, де стикаються протилежні соціальні інтереси, і нерідкі гострі конфлікти із застосуванням військової сили, політична влада повинна спиратися і на військову силу. Однією її, правда, недостатньо для проведення ефективної політики. Потрібна також владу над економічними ресурсами і над свідомістю людей. Це не означає, що вся економіка чи духовне життя суспільства поглинаються політикою. Дуже багато чого в них протікає за власними законами. Більше того, економічна, соціальна і духовне життя суспільства роблять величезний зворотний вплив на політику.

4. У чому головна особливість політичної влади?

Головна особливість політичної влади полягає у верховенстві, тобто обов’язковості її рішень для всякої іншої влади. Політична влада може обмежити вплив потужних корпорацій, ЗМІ та інших установ або ж зовсім ліквідувати їх. У цьому виявляється її і моноцентричність, тобто наявність єдиного центру прийняття рішень. На відміну від політичної влади, економічна, соціальна, духовно-інформаційна влади поліцентричності, оскільки в ринковому демократичному суспільстві існує багато незалежних власників, ЗМІ, соціальних фондів тощо Політична влада, і особливо держава, використовує не тільки примус, а й економічні, соціальні і культурно-інформаційні ресурси.

5. Охарактеризуйте роль політичної системи в житті суспільства.

Політична система суспільства відіграє особливу роль у суспільному житті в силу того, що політичні рішення, прийняті державою закони мають загальнообов’язковий характер. Політична система – єдина з усіх суспільних систем, яка має законне право карати, примушувати до виконання прийнятих рішень.

6. Між ким складаються в суспільстві політичні відносини?

У суспільстві політичні відносини складаються між об’єктами і суб’єктами політики. До суб’єктів відносяться – держава та її інститути, політичні еліти, лідери, політичні партії. До об’єктів – індивід, соціальна група, маса, клас і т. Д.

7. Проілюструйте прикладами основні функції політичної системи суспільства.

1. Функція мети – визначення цілей, шляхів суспільного розвитку; організація діяльності суспільства на виконання цілей економічного і соціального розвитку.

2. Функція інтеграції – об’єднання суспільства для вирішення найважливіших завдань; узгодження інтересів держави і соціальних спільнот.

3. Функція регламентації – встановлення законів, керуючих життям суспільства, забезпечення виконання законів і пов’язаних з ними норм; оцінка виконання політичними суб’єктами встановлених норм і законів.

4. Функція комунікації – забезпечення зв’язку та обміну інформацією між різними елементами політичної системи.

5. Функція контролю – оцінка виконання людьми та організаціями встановлених норм і законів.

Посилання на основну публікацію