Пізнавальна діяльність людини

Пізнавальна діяльність людини складається з пізнання і самопізнання.

Пізнання – сукупність знань про навколишній світ. Пізнання буває чуттєвим і раціональним.

До чуттєвого пізнання відносяться відчуття, сприйняття, уявлення.

• Відчуття – відображення властивостей реальності, що виникає в результаті їх впливу на органи чуття і нервові центри.

• Сприйняття – форма відображення дійсності у свідомості, здатність виявляти, приймати, розрізняти і засвоювати явища зовнішнього світу і формувати їх в образ.

• Представлення – відтворення у свідомості раніше пережитих сприймань.

До раціональному пізнанню відносяться порівняння, узагальнення, абстрагування.

• Порівняння – зіставлення предметів, явищ, ситуацій.

• Узагальнення – з’єднання роздробленого, одиничного в одне ціле.

• Абстрагування – уявне відвернення від чого-небудь.

Чуттєве і раціональне пізнання є основою формування понять, суджень і умовиводів.

Самопізнання – процес пізнання й оцінки самого себе. Він складається з самосприйняття, самооцінки і самоаналізу.

• Самосприйняття – формування на основі відчуттів і сприйняття зовнішнього світу власного образу.

• Самооцінка – отримання знань від оточуючих для відкриття нових знань про себе, ставлення до власних успіхів і невдач.

• Самоаналіз – звіт про себе перед самим собою.

Посилання на основну публікацію