Пізнання: поняття, форми і методи пізнання

Теорія пізнання вперше була згадана Платоном в його книзі «Держава». Тоді він виділив два види пізнання – чуттєве та розумове, і ця теорія збереглася донині. Пізнання – це процес придбання знань про навколишній світ, його закономірності і явища.

У структурі пізнання два елемента:

 • суб’єкт («пізнає» – людина, наукове товариство);
 • об’єкт («пізнаване» – природа, її явища, соціальні явища, люди, предмети і т. д.).

Методи пізнання.

Методи пізнання узагальнюють за двома рівнями: емпіричний рівень пізнання та теоретичний рівень.

Емпіричні методи:

 • Спостереження (вивчення об’єкта без втручання).
 • Експеримент (вивчення відбувається в контрольованому середовищі).
 • Вимірювання (вимірювання ступеня величини об’єкта, або ваги, швидкості, тривалості і т. д.).
 • Порівняння (зіставлення подібностей і відмінностей об’єктів).

Теоретичні методи:

 • Аналіз. Уявний або практичний (ручний) процес поділу предмета або явища на складові, розбирання і огляд компонентів.
 • Синтез. Зворотний процес – об’єднання компонентів у ціле, виявлення зв’язків між ними.
 • Класифікація. Розкладання предметів або явищ у групи за певними ознаками.
 • Порівняння. Виявлення відмінностей і подібностей у порівнюваних елементів.
 • Узагальнення. Менш детальний синтез – об’єднання за спільними ознаками без виявлення зв’язків. Цей процес не завжди відокремлюють від синтезу.
 • Конкретизація. Процес вилучення приватного із загального, уточнення для кращого розуміння.
 • Абстрагування. Розгляд лише однієї якоїсь сторони предмета або явища, так як інші не представляють інтересу.
 • Аналогія (виявлення подібних явищ, подібностей), більш розширений метод пізнання, ніж порівняння, так як включає пошуки схожих явищ у часовому періоді.
 • Дедукція (рух від загального до конкретного, метод пізнання, в якому логічний висновок виходить з цілого ланцюжка умовиводів), – в житті ця різновид логіки стала популярна завдяки Артуру Конану Дойлу.
 • Індукція – рух від фактів до загального.
 • Ідеалізація – створення понять для явищ і об’єктів, яких немає в реальності, але є подібності (наприклад, ідеальна рідина в гідродинаміці).
 • Моделювання – створення, а потім вивчення моделі чого-небудь (наприклад, комп’ютерна модель сонячної системи).
 • Формалізація – зображення об’єкта у вигляді знаків, символів (хімічні формули).

Форми пізнання.

Форми пізнання (деякі психологічні школи називають просто видами пізнання) бувають наступні:

 • Наукове пізнання. Вид пізнання, заснований на логіці, науковому підході, висновках; також називають раціональним пізнанням.
 • Творче або художнє пізнання. (Воно ж – мистецтво). Цей вид пізнання відображає навколишній світ за допомогою художніх образів і символів.
 • Філософське пізнання. Воно полягає у прагненні пояснити навколишню дійсність, місце, яке в ній займає людина, і те, яким воно має бути.
 • Релігійне пізнання. Релігійне пізнання часто відносять до різновиду самопізнання. Об’єктом вивчення є Бог і його зв’язок з людиною, вплив Бога на людину, а також моральні засади, характерні даної релігії. Цікавий парадокс релігійного пізнання: суб’єкт (людина) вивчає об’єкт (Бог), який виступає в ролі суб’єкта (Бог), який створив об’єкт (людину і весь світ взагалі).
 • Міфологічне пізнання. Пізнання, властиве первісним культурам. Спосіб пізнання у людей, які ще не почали відділяти себе від навколишнього світу, отождествлявших складні явища і поняття з богами, вищими силами.
 • Самопізнання. Пізнання власних психічних і фізичних властивостей, самоосмислення. Основні способи – самоаналіз, самоспостереження, формування власної особистості, порівняння себе з іншими людьми.
 • Підіб’ємо підсумок: пізнання – це здатність людини розумово сприймати зовнішню інформацію, її переробляти і робити з неї висновки. Основна мета пізнання полягає в оволодінні природою, так і вдосконалення самої людини. Крім того, багато авторів бачать мету пізнання в прагненні людини до істини.
Посилання на основну публікацію