Основні особливості наукового мислення

Однією з найважливіших підсистем духовної культури є наука. Наука – вид пізнавальної діяльності людини, що має на меті виробництво (отримання) і теоретичну систематизацію об’єктивних знань про природу і суспільство. Словом «наука» називають також один з найважливіших соціальних інститутів, що складаються з різних наукових установ (науково-дослідних інститутів, наукових центрів) і специфічних відносин між ними (наукових конференцій, круглих столів, захистів дисертацій).
Також науками називають окремі сфери знання (підсистеми науки), що розрізняються між собою об’єктами вивчення і методологією. Серед найбільш актуальних наук – фізика (наука про будову матеріального світу), біологія (наука про живу природу), психологія (наука про поведінку людей), соціологія (наука про суспільство). Окремі науки групуються в залежності від того, що є предметом їх вивчення – природа або суспільство. Науки про природу зазвичай відносять до природних (фізика, хімія, біологія, геологія), науки про суспільство і людину – до гуманітарних (історія, соціологія, політологія, економіка). Іноді в окремий блок виділяють технічні науки (матеріалознавство, балістика, агрономія), особливе місце в класифікації займає точна наука – математика.

В рамках кожної науки виділяють фундаментальні (орієнтовані на виявлення нових фактів і встановлення нових закономірностей) і прикладні (орієнтовані на практичне застосування результатів, досягнутих фундаментальними дослідженнями) дослідження. Наприклад, в сучасному суспільстві найбільш затребувані прикладні дослідження в сфері медицини, які використовують фундаментальні досягнення хімії і біології.

Наукова діяльність має на увазі постановку проблеми, висування гіпотези і її експериментальне підтвердження (або спростування). Наукова робота характеризується особливим науковим мисленням. Його критеріями є об’єктивність (свідома відмова від будь-якого позанаукового знання, в тому числі «авторитетних» думок), раціональність (опора на розум, відсікання емоцій), системність (впорядкування інформації за певними ознаками), проверяемость.

Наука виконує в сучасному суспільстві ряд важливих функцій, серед яких пояснювальна (роз’яснення світобудови і створення системи), культурно-світоглядна (формування цілісного наукового світогляду), прогностична (створення обґрунтованих прогнозів на майбутнє), соціальна (участь у вирішенні глобальних проблем сучасності) та виробнича (розширення матеріально-технічної бази суспільства). Характерно, що перші дві функції до XIX століття виконував інший соціальний інститут – релігія (див. 1.14). В індустріальному і особливо постіндустріальному суспільстві розвиток науки характеризується високими темпами. Накопичення наукових знань вимагає від вчених все більшої спеціалізації в своїй сфері, так що енциклопедизм знань, характерний для вчених в доіндустріальному суспільстві, є зараз рідкістю. Суспільство, що ігнорує науку і її досягнення, приречене на економічне відставання. Більш того, наука є одним з найважливіших показників розвитку суспільства, тому підтримка науки є одним з суттєвих напрямів діяльності держави.

Важливою проблемою сучасної науки є неоднозначність наслідків наукових відкриттів. Найбільш яскравим прикладом цього є атомна енергія, з одного боку, є найбільш дешевим і екологічним джерелом енергії, з іншого боку, в невмілих руках представляє собою потенційну загрозу суспільству і природі. У зв’язку з цим особливої важливості набуває усвідомлення вченими відповідальності за результати своєї діяльності.

Посилання на основну публікацію