Основи конституційного ладу Республіки Білорусь

1. Відповідно до Конституції Республіка Білорусь є унітарною демократичною соціальною правовою державою. Розкрийте сутність цих характеристик білоруської держави.

Білорусь характеризується як «унітарна демократична соціальна правова держава» (ст. 1), яке «визнає пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує відповідність їм законодавства» (ст. 8).

Згідно з Конституцією Республіка Білорусь – це унітарна держава. Воно володіє верховенством і повнотою влади на своїй території, самостійно здійснює внутрішню і зовнішню політику, захищає свою незалежність і територіальну цілісність, конституційний лад, забезпечує законність і правопорядок.

Наша республіка прагне до побудови демократичного суспільства. Демократія в Білорусі здійснюється на основі різноманіття політичних інститутів, ідеологій і думок. Політичні партії, різні громадські об’єднання, діючи в рамках Конституції і законів, сприяють виявленню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. У той же час, ідеологія політичних партій, релігійних та інших громадських об’єднань, соціальних груп не може встановлюватися в якості обов’язкової для громадян. Одночасно в республіці забороняється створення і діяльність партій, а так само інших громадських об’єднань та організацій, що мають на меті насильницьку зміну конституційного ладу, або провідних пропаганду війни, соціальної, національної та расової ворожнечі.

Республіка Білорусь є соціальною державою. У Конституції Республіки Білорусь прямо передбачено право кожного на гідний рівень життя, включаючи достатнє харчування, одяг, житло і постійне поліпшення для цього умов (ч. 2 ст. 21). Держава створює умови для повної зайнятості населення (ст. 41). Проголошується також рівність усіх перед законом і право без усякої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів (ст. 22); передбачається надання допомоги ветеранам, молоді, сім’ям, які мають дітей (ст. 32, 47) та ін.

Білорусь є президентською республікою. Інститут президентства має більш ніж десятирічну історію, початок якої було покладено в 1994 р, з прийняттям Конституції і проведенням перших президентських виборів.

Спочатку Президент був «главою держави і виконавчої влади» (ст. 95 Конституції в редакції 15 березня 1994). 14 травня 1995 всенародним рішенням, прийнятим на референдумі, Президент набув право розпускати парламент. Підсумки другого республіканського референдуму 24 листопада 1996 призвели до встановлення в Білорусі президентської форми правління. На республіканському референдумі 1996 був прийнятий президентський варіант Конституції, який створив абсолютно нову модель державного устрою Білорусі. В ній найбільш послідовно закріплена реалізація принципу поділу влади, відновлена ​​рівновага її трьох гілок, баланс між правами і обов’язками глави держави, підвищено статус виконавчої влади в системі державних органів і її роль в управлінні державою і суспільством, що відображає світову тенденцію другої половини ХХ століття.

У сьогоднішній редакції Конституції президентська влада виділена в окрему главу. Згідно з ч. 1 ст. 79 нинішній редакції Конституції є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Держава виконує свої функції в суспільстві через систему спеціальних органів і організацій, наділених відповідними повноваженнями.

2. У чому полягають принципи плюралізму, верховенства права, поділу влади? Спираючись на текст Конституції Республіки Білорусь, проаналізуйте, як вони реалізовані в Основному Законі нашої держави.

Принцип плюралізму свободи думок громадян.

Кожній людині на території Білорусі гарантується свобода думок, переконань та їх вільне вираження безпосередньо і в засобах масової інформації. Ніхто не може бути примушений до вираження своїх переконань або відмови від них. Монополізація засобів масової інформації державою, громадськими об’єднаннями або окремими громадянами, а також цензура не допускаються (ст. 33 Конституції Республіки Білорусь).

Демократія здійснюється на основі різноманіття політичних інститутів, ідеологій і думок. Не може встановлюватися єдина обов’язкова ідеологія для всіх громадян нашої республіки.

Принцип поділу влади закріплений в Конституції Республіки Білорусь: розділ 1. Стаття 6.

Державна влада в Республіці Білорусь здійснюється на основі поділу її на законодавчу. Виконавчу і судову. Державні органи в межах своїх повноважень самостійні: вони взаємодіють між собою, стримують і врівноважують один одного.

Відповідно до принципу поділу влади влада не повинна бути зосереджена в руках однієї особи або одного органу, а повинна бути розосереджена, щоб уникнути деспотизму, між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Принцип поділу влади вимагає самостійності, незалежності, суворого розмежування компетенцій цих трьох влад, наявності системи стримувань і противаг, за допомогою якої кожна гілка влади могла б обмежувати іншу. Принцип поділу влади не виключає, а передбачає єдність і взаємодія влади, а також певне верховенство законодавчої влади, конституційні рішення якої обов’язкові для всіх.

Принцип поділу влади діє і у вертикальному аспекті як збалансоване співвідношення центральної влади з регіональною, місцевою владою. Зосередження занадто великої влади у центру може призводити до ігнорування місцевих інтересів, і навпаки, надмірна компетенція місцевих органів може негативно позначитися на загальнонаціональних інтересах.

Передбачений в Конституції принцип верховенства права означає безумовний пріоритет права по відношенню до держави, її органам і посадовим особам, зобов’язаним діяти в межах Конституції і прийнятих відповідно до неї актів законодавства. Правова держава не може відбутися без верховенства права в політичній, соціальній та економічній життя.

У демократичній державі, заснованому на верховенстві права та поділ влади, важлива роль належить судової влади, покликаної за допомогою здійснення правосуддя захищати конституційні цінності, передусім гарантовані Конституцією права і свободи кожної людини і громадянина. Роль конституційного правосуддя у забезпеченні захисту цих цінностей обумовлена ​​загальним функціональним призначенням Конституційного Суду – здійсненням відповідно до статті 116 Конституції контролю за конституційністю нормативних правових актів у державі.

Діяльність Конституційного Суду в 2011 році була спрямована на забезпечення верховенства Конституції і її безпосередньої дії, захист конституційного ладу і правопорядку, підтримання балансу інтересів особи, суспільства, держави, формування демократичної соціальної правової держави, в якій людина, її права, свободи та гарантії їх реалізації є найвищою цінністю і метою.

Грунтуючись на конституційних цінностях, Конституційний Суд приймав рішення, спрямовані на надання позитивного впливу на законотворчу та правозастосовну практику, затвердження конституційної законності, розвиток конституційної демократії, забезпечення верховенства права, захист прав і свобод особистості, прав та інтересів організацій.

Громадянське суспільство – це сукупність недержавних приватних об’єднань громадян, що переслідують індивідуальні та групові інтереси.

Розвинуте громадянське суспільство виступає історичною передумовою становлення правової держави. Без зрілого громадянського суспільства неможлива побудова демократичної політичної системи. Тільки свідомі, вільні і політично активні громадяни здатні створювати найбільш раціональні форми колективного життя. З іншого боку, держава покликана забезпечувати умови для реалізації прав і свобод осіб і груп.

Приклад діяльності громадянського суспільства в РБ: Міжнародний консорціум «ЕвроБеларусь» визначає себе і діє в просторі громадянського суспільства Білорусі та Європи.

3. Що таке громадянське суспільство? Яка його роль у правовій державі? Використовуючи ЗМІ, наведіть приклади діяльності громадянського суспільства в Республіці Білорусь.

Соціальною основою правової держави виступає громадянське суспільство. Воно являє собою систему економічних, політичних, правових, культурних зв’язків між людьми, які встановлюються ними без вказівок з боку державних органів. Громадянське суспільство складають добровільно сформувалися самоврядні групи людей (клуби, різні асоціації, господарські корпорації, партії, громадські об’єднання, масові рухи, інші «осередку» соціальної організації). Людей тут об’єднує спільний інтерес; діючи спільно, вони краще усвідомлюють свої права і обов’язки, набувають політичну і правову культуру.

Республіка Білорусь проголошена Конституцією соціальною державою. Це означає, що білоруська держава прагне забезпечити гідні умови життя всіх верств населення і особливо піклується про громадян у тих випадках, коли вони не в змозі подбати про себе самі. Держава не тільки сприяє самоорганізації суспільства і його стабільності, а й опікується всіх, хто потребує спеціальної допомоги та підтримки. Виділяючи такі категорії громадян (літні люди, безробітні, хворі, інваліди, ветерани війни, багатодітні сім’ї тощо), держава розробляє механізм «вирівнювання» положення соціально вразливих верств населення. Цей механізм покликаний забезпечити для них прийнятний рівень існування. Для цього надаються безкоштовні блага небудь пільги в якійсь сфері, надається матеріальна допомога.

4. Французький філософ XVIII ст. Ж.Ж. Руссо писав: «Справді … хіба благо одного громадянина – це в меншій мірі спільну справу, ніж благоденство всього Держави?» З якою з характеристик білоруської держави, на ваш погляд, співзвучна дана ідея? Яким чином ця ідея відображена в Конституції Республіки Білорусь?

Я вважаю, що це народовладдя. Суверенітет народу означає народовладдя, при якому джерелом і носієм влади є народ, який бере участь у здійсненні державної влади. У співвідношенні понять суверенітету держави і суверенітету народу саме суверенітет народу є поняттям первинним. Суверенна воля народу обов’язкова для всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань і посадових осіб на території держави.

Глава VIII. Конституційні форми народовладдя.

Якщо ж сувереном є нація – абстрактне юридична особа, чиє існування не залежить від складових його індивідів, – то вона може на свій розсуд довірити певному колу осіб право обирати національне представництво, іншими словами, стає юридично можливим введення обмеженого виборчого права ».

5. Чи згодні ви з твердженням, що важливою умовою ефективності демократичної системи правління є громадянська активність кожної людини? Свою думку аргументуйте.

Так, згідна. Тому що від кожної людини залежить, що буде відбуватися не тільки в його житті, але і в житті оточуючих його людей. До того ж одна людина здатна відкрити очі багатьом людям і допомогти їм, щоб у майбутньому вони могли приймати власні рішення і наступні за цими рішеннями дії. У системі управління повинні бути налагоджені зв’язки і зверху вниз, і знизу-вгору. А якщо громадяни Ніяк не будуть виявляти громадянську активність, зворотний зв’язок відсутній. Це, як якби нервові закінчення перестали діяти в організмі, і людина, не відчуваючи болю, не розуміє, що десь йому заподіюється шкода, і в результаті може загинути.

6. Які ознаки суверенної держави?

Суверенна держава – це держава, яка має чітко визначену територію, на якій воно здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами. Уряд суверенної держави має право власності на все майно в державі.

Крім того, під суверенною зазвичай розуміється держава, яка не залежить від будь-якої іншої держави або об’єднання держав. Хоча в абстрактних термінах суверенна держава може існувати, не будучи визнаним іншими суверенними державами; у світі існують невизнані держави, яким часто буває важко здійснювати повний спектр повноважень щодо укладення договорів і брати участь в дипломатичних відносинах з іншими суверенними державами.

7. Конкретизуйте прикладами твердження про державний суверенітет Республіки Білорусь як реальному факторі світової політики.

Республіка Білорусь-реальний фактор світової політики. Ми зуміли зробити нашу країну не тільки суверенної, але й економічно незалежною, що набагато складніше. У нас зберегти і примножити загальнонародна власність. Наша економіка розвивається не за рахунок чиїхось подачок, а за рахунок нашого власної праці.

У нас зберегти і примножити така загальнонародна власність, яка дозволяє захистити наш народ.

Сьогодні ми живемо в стабільній, благополучною, цивілізованій країні. У нас сильна економіка, розвинені наука і культура, одна з найкращих у світі система освіти. Повністю забезпечена національна безпека.

Ми навчилися вирішувати складні завдання, втілювати великі проекти, навчилися працювати результативно, плідно, якісно.

Сьогодні ми зібралися для того, щоб всенародно, відкрито і чесно оцінити підсумки минулого п’ятиріччя, визначити стратегію та основні напрямки нашого подальшого руху вперед.

Із задоволенням доповідаю високому зібранню: країна виконала найважливіші показники Програми соціально-економічного розвитку республіки на 2001 – 2005 роки XXI століття. Все, про що ми домовлялися на другому Всебілоруських народних зборах, реалізовано та втілено в життя.

Вироблений нами курс розвитку країни виявився правильним. Підтвердження цьому – високі темпи економічного зростання, які ось вже більше десяти років демонструє наша економіка. Порівняйте: сім з половиною відсотків нашого щорічного приросту валового внутрішнього продукту за минулу п’ятирічку проти трьох з половиною відсотків середньосвітового.

Західні теоретики ніяк не можуть пояснити причин цього успіху. Ніяк не вкладається це в їхніх «демократичну» схему.

А причини прості. Ми не розбазарили народне багатство, не влізли в обтяжливі борги. Йдучи від життя, ми виробили свою власну модель розвитку, засновану на зважених, продуманих, еволюційних перетвореннях. Без обвальної приватизації та «шокової терапії». Із збереженням усього найкращого, що раніше ми мали в нашій економіці і наших традиціях. Але водночас ми вчилися працювати в нових, ринкових умовах, використовуючи весь світовий досвід, враховуючи сучасні тенденції світової економіки.

Сильна державна влада, сильна соціальна політика і опора на народ – ось і весь секрет наших успіхів.

Ми не допустили різкого соціального розшарування населення. Ставлення доходів найбагатших жителів до доходів самих малозабезпечених становить у нас всього 5: 1, що характеризує високий рівень соціальної справедливості.

У нас немає організованої злочинності і б’є в очі корупції. Ми усунули як економічні, так і політичні причини соціальних потрясінь. Управлінська «вертикаль» дозволяє нам концентрувати ресурси на головних напрямках розвитку, приймати і ефективно реалізовувати державні рішення.

Все, що у нас зроблено, чого ми досягли до сьогоднішнього дня, все це завдяки таланту, творчості і наполегливій праці нашого народу – робітників, селян, нашої інтелігенції.

Білоруський народ на своєму досвіді усвідомив, що за революцією (все одно, якого вона кольору) немає ніякої сили, окрім темною. Саме тому він підтримав політику поступових перетворень і твердих соціальних гарантій, мир і порядок в країні, дисципліну на виробництві та сильну, ефективну владу. Влада, яка змогла створити умови для гідного життя і спокійної роботи. Це – вибір мудрого народу. Це – історичний вибір Білорусі.

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку країни

Шановні учасники зібрання!

Дозвольте наголосити на підсумках цієї п’ятирічки.

Перш ніж говорити про успіхи нашої економіки, поговоримо про життя людей. Тому що, які б важливі завдання ми ні вирішували в промисловості, сільському господарстві, головним для нас завжди був і залишається людина, її здоров’я, зарплата, пенсія, безпеку і житло.

Основною програмною метою минулої п’ятирічки ставилося підвищення рівня добробуту білоруського народу в 1,6 рази. Прямо скажемо, в реальності цих планів сумнівалися багато. Мало хто навіть вірив у них. Адже на початок п’ятирічки середня зарплата становила в еквіваленті близько 70 доларів, а середня пенсія – 30 доларів.

Але білоруський народ у своїй основній масі повірив у ці плани, повірив влади і, головне, – повірив у власні сили.

І ось основні результати.

Забезпечено суттєве підвищення рівня соціально-трудових гарантій і насамперед мінімальної зарплати. За п’ятирічку кількість малозабезпечених громадян зменшилася вдвічі.

Важливо, що збільшилася не тільки зарплата, але і її купівельна спроможність. Згадайте, що було п’ять років тому. Я вже не кажу про те, що було десять років тому! За один 2000 індекс споживчих цін зріс більш ніж на 100 відсотків! За 2005 рік, минулий рік, – всього на 8 відсотків. І це не випадковість, а результат добре прорахованою і твердо проведеної економічної політики.

Навіть самий упереджений спостерігач змушений визнати, що життєвий рівень нашого населення в останні роки значно підвищився. Змінилася на краще структура споживчих витрат. Частка витрат на купівлю продуктів харчування в загальному обсязі споживчих витрат сім’ї знизилася за п’ять років з 60 до 45 відсотків. Це означає, що сьогодні більшу частину зароблених грошей люди мають можливість направляти на будівництво житла, купівлю дорогих побутових приладів, автомобілів, техніки, відпочинок, розваги та інші потреби.

Люди стали жити більш комфортно. За минулі п’ять років число комп’ютерів в сім’ях збільшилася в 6 разів, відеомагнітофонів – в 2 рази. Кожна сім’я має телевізор і холодильник, а то й не один. На початок 2005 року на 100 домашніх господарств припадало в середньому 130 телевізорів і 116 холодильників.

Посилання на основну публікацію