Наукове пізнання – коротко

Наукове пізнання (наука) – систематизовані погляди на навколишній світ, засновані на даних наукових досліджень.

Наука має велике значення і виконує безліч функцій. Вона пояснює:

– Пристрій світу (пізнавально-об’яснітель-ная функція),

– Систематизує знання про світ (світоглядна функція),

– Будує прогнози (прогностична функція).

Будь-яка наука будується на певних принципах. Серед них:

– Принцип причинності – встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами і об’єктами;

– • принцип істинності наукових знань – доказ будь-якого факту науки;

– Принцип відносності наукових знань – встановлення меж дійсності.

У науці існують емпіричний і теоретичний рівні вивчення. • Емпіричний рівень – опис предметів і явищ, отриманих в результаті спостереження і проведення експериментів.

• Теоретичний рівень – розкриття сутності досліджуваних об’єктів в результаті побудови наукових теорій і гіпотез.

Посилання на основну публікацію