Наука

1. Які відмінні риси наукового пізнання?

Наука – це спеціалізована пізнавальна діяльність, націлена на отримання об’єктивних, системно організованих і обгрунтованих знань про світ. У повсякденному житті людина пізнає різні явища, що не особливо замислюючись над тим, як саме він це робить. Пізнання тут підпорядковане вирішення життєво-практичних завдань.

Навпаки, науково-пізнавальна діяльність ґрунтується на виробленні та усвідомленому, цілеспрямованому використанні спеціальних засобів і методів дослідження різних об’єктів. Для отримання надійних, достовірних емпіричних (від грецького empeirikos – отриманий з досвіду) даних вчені використовують ретельно організовані спостереження, точні вимірювання. Особливу роль у науковому пізнанні грає експеримент (від латинського experimentum – проба, досвід), в ході якого досліджуваний предмет поміщається в спеціально створені умови, що дозволяють суворо контролювати всі зміни і повторювати спостереження і вимірювання. Отримані результати, дані спостережень і вимірювань узагальнюються і упорядковуються, систематизуються за допомогою теорій. Їх призначення полягає в тому, щоб пояснювати, виходячи з встановлених законів, вже відомі факти і передбачати нові.

2. Які методи і засоби використовуються для вирішення науково-пізнавальних завдань?

Для вирішення науково-пізнавальних завдань цілеспрямовано використовуються особливі засоби і методи дослідження різних об’єктів. Для отримання надійних, достовірних емпіричних даних вчені використовують ретельно організовані спостереження, точні вимірювання. Особливу роль у науковому пізнанні грає експеримент, в ході якого досліджуваний предмет поміщається в спеціально створені умови, що дозволяють суворо контролювати всі зміни і повторювати спостереження і вимірювання. Отримані результати, дані спостережень і вимірювань узагальнюються і упорядковуються, систематизуються за допомогою теорій.

Засоби наукового дослідження – це прилади та обладнання, вимірювальна техніка, а також особливі, суворо визначаються поняття, що становлять, так би мовити спеціальна мова науки. Якщо буденне пізнання в принципі доступно кожній людині і не вимагає спеціальної підготовки, то науково-пізнавальна діяльність відрізняється високою складністю.

3. Назвіть і проаналізуйте основні суспільні функції науки.

Наука виконує, насамперед, пізнавальну функцію. Вона відкриває об’єктивні факти і закони, виробляє переконливі пояснення явищ, які спостерігаються в природі і суспільстві. Також вона виконує виробничу, техніко-технологічну функцію і в цілому активно впливає на розвиток економіки. Наука забезпечує пізнавальні передумови створення нових виробництв, підвищення продуктивності праці, освоєння нових і економії раніше освоєних природних ресурсів і т.д.

Нарешті, вона виконує світоглядну функцію, пов’язану з розробкою і постійним уточненням, удосконаленням наукової картини світу.

4. Які наукові відкриття, на ваш погляд, зробили найбільший вплив на життя суспільства?

Найбільший вплив на життя суспільства надали наукові відкриття в галузі фундаментальної фізики. Відкриття радіоактивності, електромагнітних хвиль, ультразвуку, реактивного руху і т.д. призвело до того, що людина застосовуючи ці знання, пішла далеко вперед розвиток техніки. Людина навчилася передавати на відстані не тільки звук, але і зображення. Людина вийшла в космос висадилася на Місяць, побачила її зворотну сторону. За допомогою унікальних оптичних приладів можливе довідатися з якої речовини складаються далекі планети. Отримані нові дані коли-небудь дозволять людині зробити нові неймовірні відкриття, які приведуть до нових досягнень у науки і техніки. У всьому світі спостерігаються глибокі якісні зміни в основних галузях техніки. Наука стала безпосередньою продуктивною силою.

Прикладна електроніка колишня донедавна частина загальної фізики стала незалежною областю науки, так само, як і фізична хімія, геофізика й астрофізика відокремилися від загальної фізики. Основні досягнення в останні роки були отримані на стику різних наук – у біофізику, фізику твердих тіл і астрофізику. Розшифровка структур ДНК, синтез складних протеїнових молекул і досягнення генної інженерії були здійснені завдяки досягненням спектроскопії, рентгенівській кристалографії й електронному мікроскопу. Все більшого значення набуває ультразвук у наукових вишукуваннях і практичних застосуваннях. Ультразвук допомагає морякам виявляти різні підводні об’єкти, медикам проводити діагностику захворювань. Ультразвук будує і руйнує, ріже і свердлить, штампує і паяє, очищає, сортує, стерилізує, розвідує. І це ще не все, перелік застосування ультразвуку можна продовжити.

Винахід транзистора привело до дійсної революції в області радіоелектроніки. На основі транзисторної технології з’явився новий напрям у науці і техніку – мікроелектроніка. Що дозволило людині побудувати перші напівпровідникові ЕОМ. Фізика вносить вирішальний внесок у створення сучасної обчислювальної техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. За короткий проміжок часу обчислювальна техніка ступнула далеко в перед. Сучасні персональні комп’ютери мають величезну швидкість обробки інформації, великі обсяги пам’яті, що дозволяють здійснювати практично будь-які розрахунки. Важко уявити собі сьогоднішній день без комп’ютера. За допомогою комп’ютера в наші дні здійснюється зв’язок по комп’ютерній мережі з будь-якої точки земної кулі.

Таким чином, йде обмін відео, аудіо і текстової інформації між людьми в різних країнах. Це дозволяє людям зрозуміти один одного краще, довідатися багато новий друг про друга, одержати необхідну інформацію. Електронна пошта в лічені секунди доставить ваше повідомлення величезного обсягу в будь-який куточок землі.

5. Які з проблем сучасної науки представляються вам найактуальнішими?

Серед проблем, що стоять перед наукою сьогодні, найактуальнішими є:

– Проблема нових джерел енергії;

– Проблема ефективного зберігання та переробки інформації;

– Проблема збереження довкілля;

– Проблема людського здоров’я;

– Проблема освіти населення, підвищення його загальнокультурного

– Рівня і забезпечення безперервності освіти.

Деякі з цих проблем не можуть бути вирішені тільки силами самих вчених, вони є нашою спільною турботою.

6. Наведіть конкретні приклади взаємозв’язку природних, соціально-гуманітарних і технічних наук.

Сучасна наука складається з великої кількості відносно самостійних і разом з тим тісно взаємопов’язаних наукових дисциплін (галузей наук). Природні, соціально-гуманітарні та технічні науки різняться насамперед із характером розв’язуваних ними завдань. Завдання природничих наук – вивчення природи. Соціально-гуманітарні науки – це науки про людину і суспільство. Технічними називають науки, розробляють шляхи ефективного застосування досягнень перших двох груп наук у сфері виробництва. Цим і зумовлена ​​зв’язок між соціально-гуманітарними, природними і технічними науками.

Так, медицина – це наука про людину, але вона спирається не тільки на інші гуманітарні науки, а й на хімію, біологію і т.д. Сучасні наукові знання про суспільство теж вимагають звернення до висновків екології та інших наук, що вивчають природу в її зв’язку з людиною.

Посилання на основну публікацію