Наука та освіта

Освіта і наука є основами формування особистості людини, його постійного розвитку та розуміння навколишнього світу.

Наука: її роль у сучасному світі

Перш за все, варто відзначити, що наука є формою людської діяльності, яка спрямована на структуроване пізнання і перетворення дійсності.

Основа будь-якої науки – це систематизовані факти, теорії, логічно вивірені:

  • гіпотези;
  • закони;
  • методи дослідження.

Унікально те, що наука являє собою і систему знань про світ і практичну діяльність, засновану на ній.

Наука розвивається вже протягом багатьох століть. І завдяки її безперервному перетворенню і розвитку на сьогодні вона представлена у вигляді розгалужених сукупностей наукових галузей.

Сучасна наука складається зі стількох різноманітних галузей, що кожну з них окремо охарактеризувати неможливо. А предметом сучасної науки можна назвати і світ, і форми і види руху матерії, і їх сприйняття у свідомості людини.

Таким чином, людина сама по собі є предметом вивчення науки.

Класифікація сучасних наук

Класифікувати сучасні науки можна з предмета. Існують природно – технічні науки, які вивчають всілякі закони природи і способи її перетворення і освоєння.

Також виділяють суспільні науки, предметом вивчення яких можна назвати людину, як соціальну фігуру, і різні суспільні явища.

У цю категорію входять і філософські дисципліни, що вивчають закони розвитку мислення людини, суспільства і природи.

Важливо відзначити, що основним прийомом дослідження в природничих науках вважається експеримент тоді, коли для суспільних наук характерна статистика, як головний прийом дослідження.

Також використовуються такі прийоми, як:

  • аналіз;
  • індукція;
  • дедукція;
  • синтез.

У науці виділяють два рівні – теоретичний і емпіричний.

Теоретичний рівень являє собою узагальнення матеріалу, який був зібраний за допомогою емпіричних методів. А емпіричний рівень – це матеріал, що складається з підсумків експериментів і спостережень, тобто – фактичний матеріал.

Серед численних функцій науки виділяють три основні: технологічна, світоглядна і функція раціоналізації людської діяльності.

Освіта і самоосвіта

Освітою прийнято вважати специфічну діяльність людини, яка спрямована на придбання систематизованих поглядів, умінь і уявлень в конкретній області.

Процес утворення відбувається за допомогою спеціальних соціальних інститутів.

У сучасному світі освіта – це основа розвитку людини. Але сучасна освіта не може обмежуватися тільки процесом навчання в школі чи університеті. Для повноцінного розвитку і пізнання світу необхідно самоосвіта.

Придбання умінь і знань у певній сфері самостійними силами називають самоосвітою. Для самоосвіти немає потреби відвідувати спеціальний навчальний заклад, людина може вивчати цікавить його предмет за спеціальними посібниками, підручниками, на прикладі життєвих ситуацій і за допомогою друзів або знайомих.

Найбільш характерний процес самоосвіти для зрілого віку, оскільки цей спосіб визнається головним шляхом підвищення рівня освіченості кожної людини.

Посилання на основну публікацію