Мораль: визначення

Мораль – це сукупність заснованих на громадській думці цінностей і поведінкових норм, що визначають поведінку людини в суспільстві. Вона регулює відносини в суспільстві з позицій розрізнення добра і зла. Добро – основна моральна цінність, моральна цінність сама по собі. Зло – повна протилежність добра, то, проти чого спрямована мораль. Наукова дисципліна, що займається проблемами співвідношення добра і зла, носить назву етика.

Одна з найважливіших проблем етики зводиться до відповіді на питання, чи існують загальнолюдські цінності. Проблема полягає у відсутності однозначних трактувань добра і зла в різних суспільствах.

Вважається, що найбільш архаїчні форми моралі пов’язані зі спробою перших людських колективів виробити комфортні та ефективні форми співіснування. Однією з найдавніших форм моралі, яка існує в архаїчних суспільствах, є табуювання (тобто жорсткий безумовна заборона, виражений в релігійних термінах) певних дій, які є небажаними з точки зору колективу.

В історичний час в більшості суспільств дотримання суспільних норм належало звичаям і традиціям, регламентував дії людей в типових ситуаціях. Головним недоліком табу, звичаїв і традицій є обмеженість ситуацій, які вони регламентують. Ця проблема знімається з появою моральних правил (зразків поведінки людини в суспільстві, пов’язаних з поданням про добро і зло), які можна застосувати до різних ситуацій. Їх виникнення пов’язане зі світовими релігіями, у віровченні яких значне місце відводиться проблемі добра і зла. Квінтесенція моралі, так зване «золоте правило моральності», вимагає не робити іншим того, чого людина не хоче собі і, навпаки, чинити по відношенню до інших так, як йому б хотілося, щоб поступали по відношенню до нього самого.

Табу, звичаї і традиції не залишають перед людиною вибору. В архаїчних суспільствах навіть вимушене порушення табу нерідко призводило до смерті порушника від стресу. Виконання або невиконання моральних норм, навпаки, часто не тягне за собою ніяких санкцій. Навпаки, можливі ситуації, коли свідомо аморальний вчинок здається вигідним, проте людина свідомо відмовляється від його здійснення, навіть якщо поруч немає нікого, хто виніс би моральну оцінку події. У таких ситуаціях і проявляється совість – вища форма здатності особистості до морального самоконтролю (див. Також 3.9).

Мораль в певному відношенні схожий на праву. Однак право вдруге по відношенню до моралі і в ряді випадків встановлює норми і санкції, що випливають з її вимог. Крім того, джерелом права є держава, що стежить за його дотриманням, а мораль встановлюється суспільством і в більшості випадків не має письмової фіксації. Порушення норм моралі, на відміну від порушення норм права, не тягне за собою санкцій з боку держави. Однак в тих випадках, коли право не карає за вчинення вчинку, несумісного з нормами суспільної моралі, винний може іноді піддатися бойкоту – організованому систематичного ігнорування, равносильному вигнання з суспільства (див. 5.1). До етичній сфері відносяться також такі поняття, як честь і гідність. Обидва вони засновані на усвідомленні людиною свого суспільного значення і вимозі визнання цього значення з боку суспільства. Різниця між ними полягає в тому, що гідність засноване на принципі рівності всіх людей у моральному відношенні, а честь залежить від громадських заслуг тієї чи іншої людини.

Посилання на основну публікацію