Мислення як вид діяльності

Мислення – це вид пізнавальної діяльності людини.

Мислення – це вид пізнавальної діяльності людини. В залежності від ситуації може ставитися як до творчої сфері діяльності, так і до навчальної. Ще один важливий термін – думка – це результат або проміжний етап процесу мислення. Думка може означати «поняття», «ідею», «сенс». Мислення – це такий же спосіб пізнання світу, як і відчуття або сприйняття, тільки більш високого рівня, так як сприйняття і відчуттів є й у тварин, а мислення тільки у людини.

Деякі філософи розуміють мислення по-іншому. Вони вважають, що думка – це не результат мислення як діяльності: існує абстрактна ментальна сфера, в якій витають вже готові думки; і процес мислення полягає в отриманні людиною думок з цієї сфери. Але ми не будемо заглиблюватися в езотерику і розглянемо мислення з точки зору психології та соціології.

Розумові процеси.

Розумові процеси або операції мислення, – це способи пізнання навколишньої дійсності за допомогою думок. Ось основні з них:

 • Аналіз. Уявний або практичний (ручний) процес поділу предмета або явища на складові. Грубо кажучи – це розбирання і огляд компонентів.
 • Синтез. Зворотний процес – об’єднання компонентів в одне ціле, а також виявлення зв’язків між ними.
 • Класифікація. Розкладання предметів або явищ у різні групи за певними ознаками.
 • Порівняння. Виявлення відмінностей і подібностей у порівнюваних елементів.
 • Узагальнення. Менш детальний синтез – об’єднання за спільними ознаками без виявлення зв’язків між ними. Цей процес не завжди відокремлюють від синтезу.
 • Конкретизація. Процес вилучення приватного із загального, по суті представляє з себе уточнення для кращого розуміння.
  Абстрагування. Розгляд лише однієї якоїсь сторони предмета або явища, так як інші в даний момент не представляють інтересу.
 • Більшість психологів вважає перші два типи процесу мислення (синтез і аналіз, основними, а інші-допоміжними. Деякі взагалі розглядають тільки ці два.

Види мислення.

 • Логіка. Це вид абсолютного предметного мислення, заснованого на визначеннях, класифікації, аналізу, докази і спростування. Це, свого роду, математичний спосіб мислення, який не допускає абстракцій і припущень. Логіка– це наука про методи і законах пізнавальної інтелектуальної діяльності. Вчені ще називають логіку «правильним мисленням».
 • Рефлексія. Мислення людини, спрямоване на самого себе і на власну діяльність, тобто самоаналіз. Значимість рефлексії для філософії полягає в тому, що людина не тільки знає, але ще і знає про те, що він це знає. У психології ж все трохи простіше – цінність полягає у здатності до самоаналізу, самокритики та коригуванні власних дій.
 • Медитація. З точки зору наук про людину взагалі і психології зокрема, – це особливий вид поглибленого мислення (міркування) про якомусь конкретному предметі, явищі, духовної істини або моральної ідеї, при якому людина абстрагується від усіх інших зовнішніх і внутрішніх факторів. Основний елемент медитації – споглядання.
 • Інтуїція. Інтуїція – це свого роду антонім логіки. Це вид пізнавального мислення, заснований на осягненні істини без логіки та аналітики шляхом уяви, проникливості, використання накопиченого досвіду і «чуття». Ще Платон розрізняв два види пізнання – логічне та інтуїтивне. Якщо ж зовсім абстрагуватися від метафізики, то інтуїція – це розуміння чого-небудь, засноване на попередньому досвіді з таким же предметом або явищем. Наприклад, вперше запустивши Windows 8, вам інтуїтивно зрозуміло, як відкрити диски, копіювати текст, подивитися контекстне меню і т. д., тому що до цього ви чотири роки користувалися Windows 7.

На закінчення не можна не згадати ще про двох методи пізнавальної діяльності, часто незаслужено ігнорованих при вивченні мислення:

 • аналогія (виявлення подібних явищ, подібностей), більш розширений процес мислення, ніж порівняння, так як включає пошуки схожих явищ в історичному форматі;
 • дедукція (метод мислення, в якому логічний висновок виходить з цілого ланцюжка умовиводів), – у повсякденному житті ця різновид логіки стала популярна завдяки Артуру Конану Дойлу і його Шерлоку Холмсу.
Посилання на основну публікацію