Кон’юнктура, Кооператив виробничий, Корпорація

Кон’юнктура (лат. Conjügere зв’язувати, з’єднувати). В економіці – сукупність показників, що характеризують поточний стан економіки, фінансів, торгівлі.

Кооператив виробничий (артіль) (лат. Cooperätivus співпрацює). Добровільне об’єднання громадян на основі членства для спільної виробничої та іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об’єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. У діяльності виробничого кооперативу можуть взяти участь і юридичні особи. Виробничий кооператив є комерційною організацією.

Коран (араб, читання). Священна книга мусульман (див. Іслам).

Корпорація (лат. Corporatio об’єднання, співтовариство). У широкому сенсі – об’єднання, група осіб, пов’язаних спільністю професійних чи станових інтересів. У вузькому сенсі – акціонерне товариство.

Корупція (лат. Corruptio підкуп, спокушання). Сукупність злочинів, що складаються у використанні посадовими особами їх службового становища в цілях лйчного збагачення на шкоду інтересам держави і суспільства.

Кредит (лат. Crëdere вірити, давати в борг). Надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення, звичайно з сплатою відсотка. У фінансах – права сторона бухгалтерських рахунків (видаткова частина в рахунках активу, прибуткова – в рахунках пасиву).

Криза (грец. Krisis рішення, поворотний пункт). Різке загострення протиріч, гостре утруднення або гальмування будь-якої діяльності, важкий перехідний стан.

Критерій (грец. Kritërion мірило, засіб судження). Ознака, на підставі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь.

Посилання на основну публікацію