Кодифікація, Колективний договір, Колонізація

Кодифікація (лат. Codex книга). Систематизація законодавства, зведення в один кодекс різних законів і постанов.

Колективний договір. Угода, укладена між трудовим колективом підприємства, профспілкою і адміністрацією. Норми колективного договору діють тільки на даному підприємстві. Зміст колективного договору визначається взаємними зобов’язаннями з питань оплати туди робочого часу, участі працівників в управлінні підприємством тощо.

Колонізація (лат. Colönia поселення). Процес перетворення ка-кой-небудь країни в колонію, а також заселення і господарське освоєння порожніх земель.

Колонія. Країна, захоплена і експлуатована іншою державою (метрополією). Спільнота людей, що живуть в іншій країні або місті.

Комунізм (лат. Communis загальний). Політична ідеологія, що обгрунтовує необхідність перебудови суспільства на засадах знищення приватної власності, класів і держави, принципах колективізму і рівності. Суспільний лад, заснований на цих принципах. Див. Марксизм, Соїііалізм, Утопічний соціалізм.

Комунікація (лат. Communicätio повідомлення, передача). У вузькому сенсі – шлях або засіб повідомлення. У широкому сенсі – спілкування, передача інформації від людини до людини – специфічна форма взаємодії людей в процесі їх пізнавально-трудової діяльності.

Компанія (лат. Compänia, співтовариство). Торгово-промислове об’єднання, товариство підприємців.

Компетенція (лат. Competëns відповідний, здатний). Сукупність повноважень, прав і обов’язків державного органу, посадової особи, органу громадської організації.

Компроміс (лат. Comprömissum угоду сторін спору). Угода, що досягається шляхом взаємних поступок.

Конвенція (лат. Conventio угода). Міжнародний договір з деяких питань.

Посилання на основну публікацію