Економіка та економічна наука

В останні десятиліття економічній сфері надається виключно важливе значення. Якщо на початку XX століття ключовим освітою для майбутніх королів вважалося військове, а в середині століття – соціологічне, то тепер місце цих дисциплін зайняла економіка. Економіка – одне з ключових понять суспільствознавства. Терміну «економіка» (від грецького «ойкос» – «будинок» і «номос» – «закон», спочатку – «наука про управління домашнім господарством») надається двоякий сенс: розрізняють економіку як господарство і економіку як науку.

Економіка як господарство зазвичай має на увазі економічну систему тієї чи іншої держави. Вона включає в себе дві сфери: виробничу і невиробничу.

Окремо може бути виділена сфера послуг, що включає в себе галузі як з виробничої (транспорт, торгівля), так і з невиробничої (охорона здоров’я, освіта) сфер.

Економічна діяльність являє собою взаємопов’язані послідовні процеси виробництва (створення благ і послуг), розподілу (поділ благ і послуг між учасниками процесу виробництва), обміну (блага і послуги обмінюються на гроші або інші блага і послуги) і споживання (використання продукту або послуги).
В економіці прийнято виділяти макроекономіку і мікроекономіку. Макроекономіка – це частина економіки, яка розглядає економічні процеси у великому масштабі (на рівні держави або світового господарства). Найважливіші завдання макроекономіки мають державне значення: рішення проблем оптимізації розміщення підприємств різних галузей, зайнятості населення, визначення розмірів грошової емісії і т. П. Мікроекономіка – частина економіки, яка розглядає економічні процеси в масштабах окремих господарюючих суб’єктів. Найважливіше завдання мікроекономіки – вироблення оптимальних ринкових стратегій для окремих фірм.

Посилання на основну публікацію