Економічне зростання і ВВП

Найважливішим показником добробуту держави є економічне зростання – щорічне збільшення масштабів виробництва країни, при раціональному використанні ресурсів і нарощування обсягів продукції, що випускається. На економічне зростання впливає ряд факторів, серед яких рівень розвитку науки і техніки, кількість і якість трудових ресурсів, ефективність управління, географічні та кліматичні умови. Існує два шляхи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний. Розглянемо їх особливості:

  • Екстенсивний економічне зростання – зростання виробництва за рахунок збільшення кількості факторів виробництва, зокрема залучення більшого числа працівників, збільшення робочого часу, збільшення площі оброблюваної землі, освоєння нових родовищ корисних копалин, встановлення додаткового обладнання.
  • Інтенсивний економічне зростання – зростання виробництва за рахунок підвищення якості факторів виробництва, наприклад, вдосконалення системи управління, впровадження інноваційних високопродуктивних технологій, підвищення кваліфікації працівників.

Інтенсивний економічне зростання пов’язаний з підйомом продуктивності праці, яка розраховується за формулою П = О / Ч, де О – це обсяг роботи в одиницю часу, Ч – число працівників. Наприклад, визначимо продуктивність праці на заводі з випуску пилососів. На заводі працюють 100 робітників. За місяць вони збирають 32 000 пилососів. В місяць відпрацьовують 160 годин. Обчислимо продуктивність праці. Для початку визначимо скільки пилососів збирає один робочий в місяць: 32 000/100 = 320 пилососів. Тепер потрібно з’ясувати скільки пилососів виробляє один робочий в годину: 320/160 = 2. Продуктивність праці дорівнює 2 пилососа на годину.

Вимірювачами економічної діяльності держави є такі макроекономічні показники:

  • ВВП (валовий внутрішній продукт) – сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за рік.
  • ВНП (валовий національний продукт) – сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг вітчизняних виробників не тільки всередині країни, але і за її межами за рік.
  • ВВП на душу населення – кількість товарів і послуг, якими скористалося населення за рік. Вираховується діленням чисельності населення країни на значення реального ВВП.
    Національний дохід – це сума всіх доходів населення.

Основними функціями макроекономічних показників є вимір обсягів виробництва, визначення факторів економічного розвитку, аналіз динаміки економічного розвитку країни і його прогнозування, визначення напрямків економічної політики держави.

Найбільш важливими показниками економічного зростання є реальний ВВП і ВВП на душу населення. Розберемо чому тільки реальний ВВП. Справа в тому, що номінальний ВВП показує грошову вартість усіх вироблених в країні товарів і послуг, випускаючи з уваги їх подорожчання, тобто інфляцію. А реальний ВВП показує товарну вартість грошей, роблячи обов’язкову поправку на інфляцію. Говорячи простіше, номінальний ВВП – це n-ва сума грошей, а реальний ВВП – це кількість товарів і послуг, яку можна купити за n-ну суму грошей. Тому реальний ВВП більш коректно показує стан економіки в країні, чи є приріст виробництва чи ні. Наприклад, якщо номінальний ВВП зріс у 2017 році на 7% в порівнянні з показниками 2016 року, а темп інфляції за 2017 рік склав 4%, то реальний ВВП зріс лише на 3%.

При підрахунку ВВП не враховуються державні трансферти (пенсії, допомоги, стипендії, інші соціальні виплати), грошові перекази між приватними особами, доходи від перепродажу вживаних речей, вартість угод з цінними паперами, доходи тіньової економіки.

Тепер сформулюємо найбільш точне визначення економічного зростання, яке слід запам’ятати:

Економічне зростання – це довгострокове збільшення реального ВВП в абсолютних значеннях і в розрахунку на душу населення.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок про те, що економічним зростанням є не будь-яке збільшення ВВП, а тільки довгострокове; збільшення не номінального ВВП, а тільки реального. А також потрібно мати на увазі, що економічне зростання залежить від чисельності населення. Стабільне економічне зростання може бути досягнуто тільки шляхом впровадження інновацій в усі галузі господарської діяльності країни.

Посилання на основну публікацію