Економічне життя суспільства

Економічне життя суспільства являє собою сукупність дій членів громадських відносини, які виникають в результаті процесу переміщення і виробництва матеріальних благ.

Економічне життя суспільства: поняття і основні елементи
Економічне життя суспільства є Об’єднаної областю виробництва, розподілу та обміну різних товарів і послуг. Ця сфера складається з таких елементів – людські трудові ресурси, матеріальна база, капітал, які об’єднуються поняттям продуктивні сили.

У процесі виготовлення та обміну товарів і послуг члени суспільства вступають у відносини один з одним, які мають чітку регламентацію – виробничі відносини.

Синтез виробничих відносин і продуктивних сил становить економічну сферу життя суспільства, і є його основними елементами.

Техніка та технологія
Техніка є сукупністю засобів, які були створені людьми для того, щоб задовольнити потреби виробничого і невиробничого характеру. Техніка виступає предметом матеріалізації виробничого досвіду і теоретичних знань, які вдалося накопичити людству в ході його історичного та еволюційного розвитку.

У більш вузькому сенсі під поняттям техніки маються на увазі машини, прилади та механізми, які використовуються в різних напрямках. З технікою нерозривно пов’язане таке явище як технологія – сукупність системи виробничих процесів, а також способів виробництва.

Техніка та технологія – опора будь-якого виробничого процесу. Саме з моментом виникнення технології людство стало на шлях оформлення в перші цивілізації. У ході історичного розвитку техніка і технологія зазнали кардинальні зміни і значно перетворилися.

В даний час технологія – це складна структура інноваційних знань, які отримані не з історичного досвіду, а за допомогою дорогих інформаційних досліджень.

Науково-технічний прогрес
Науково-технічний прогрес є взаємозумовленим, єдиним поступальним розвитком техніки і науки, яке характерно виключно для великого машинного виробництва. Прискорення науково-технічного прогресу обумовлюють два чинники: ускладнення і зростання потреб суспільства.

Основою безперервності науково-технічного прогресу виступають постійні дослідження, які застосовуються в технології виробництва. Витоки науково-технічного прогресу йдуть у період мануфактурного виробництва, в часи коли відбувалося зближення теоретичних знань і технічної діяльності.

Сучасний науково-технічний прогрес характеризується застосуванням не тільки в промисловості, але і в багатьох інших сферах суспільного життя, зокрема охороні здоров’я, освіті, сфері послуг. На основі розробок сучасного науково-технічного прогресу здійснюються найважливіші дослідницькі програми, які в перспективі можуть докорінно змінити світ.

Посилання на основну публікацію