Диспозиція, Дисципліна, Дисциплінарна відповідальність

Диспозиція (лат. Dispositio розташування, правильний розподіл). Див. Норми права.

Дисидент (лат. Dissidens не погоджується). Інакомислячий. У релігії – віровідступник, людина, отступивший від догм віри. У політиці – той, кго не згоден з панівною ідеологією.

Дисципліна (лат. Disciplina виховання, навчання). Певний порядок поведінки людей, відповідний сформованим у суспільстві нормам права і моралі, а також вимогам тієї чи іншої організації. Види дисципліни: державна (точне дотримання усіма організаціями та громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій); трудова (виражається у свідомому ставленні до праці, точному і сумлінному виконанні своїх трудових обов’язків, строгому підпорядкуванні трудовому розпорядку); договірна (точне і неухильне виконання юридичними та фізичними особами прийнятих зобов’язань за договорами).

Дисциплінарна відповідальність. Правова форма впливу на порушників трудової дисципліни. Полягає в накладенні дисциплінарних стягнень адміністрацією підприємства чи установи. Вимоги трудової дисципліни та інші обов’язки працівників закріплені (разом з правами) в умовах трудового договору та у положеннях внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна відповідальність полягає в застосуванні до працівника одного із заходів дисциплінарного стягнення, визначених Трудовим кодексом РФ: зауваження, догани, суворої догани, звільнення.

Дифамація (лат. Diffamäre паплюжити, позбавляти доброго імені). Спосіб боротьби проти політичних супротивників, поширення в засобах масової інформації відомостей, що ганьблять будь-яка особа, орган влади, громадсько-політичну організацію та ін.

Договір. В цивільному праві – угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків; найпоширеніший вид угоди. Види договорів: про передачу майна у власність (купівля-продаж, дарування, поставка, міна та ін.); про виконання робіт (підряд та ін.); про передачу майна у тимчасове користування (оренда, майновий найм); про надання послуг (перевезення вантажів та ін.).

Посилання на основну публікацію