Денонсація, Гроші, Депозит

Денонсація (лат. Denöntiätio повідомлення). Оголошення недійсним, прекратившим силу будь-якого правового акту – договору, угоди та ін.

Гроші. Особливий товар, загальна еквівалентна форма вартості (див. Вартість) всіх товарів, головна властивість якого – вираження вартості інших товарів, здатність служити загальним засобом обміну. Функції грошей: міра вартості (виражають вартість інших товарів); засіб обігу (обслуговують товарний обмін); засіб накопичення; засіб платежу; всесвітні гроші.

Депозит (лат. Dêpôsitum річ, віддана на зберігання). Матеріальна цінність (гроші або цінні папери), що вноситься на зберігання у фінансово-кредитні, судові або адміністративні установи для зберігання і подальшої їх передачі юридичним (див. Юридична особа) чи фізичним (див. Фізична особа) особам.

Депортація (лат. Dëportâtio вивезення). Примусове переміщення окремої людини, групи осіб або цілих народів за межі держави чи певного регіону; висилка, вигнання з держави як міра кримінального покарання.

Депресія (лат. Dëpressere придавлювати, придушувати). В економіці – занепад, застій в господарському житті.

Депугат (лат. Dëputâtus уповноважений). Представник населення в органах центральної або місцевої влади. Наділений значними повноваженнями: виконує накази виборців, має право запиту у всі державні і громадські органи, підприємства, установи, організації. За Конституцією РФ не може бути відкликаний до закінчення терміну.

Деспотизм (грец. Despotes повелитель, пан). Самовладдя, сваволя, жорстоке придушення чужої волі, підпорядкування.

Дефляція (лат. Dëflatio видування, здування). Вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, випущеної під час інфляції. СР Інфляція.

Дефол т (англ. Default). У праві – відмова однієї із сторін у договорі від виконання обумовлених зобов’язань (сплата грошей, надання послуг та ін.).

Посилання на основну публікацію