Демографічні процеси

1. Що вивчає демографія?

Демографія – це наука про процеси і закономірності відтворення населення, його розміщення, зміни, чисельності, що відбувається в певних суспільно-історичних умовах. Демографія досліджує не тільки вплив соціально-економічних процесів на відтворення населення, але і зворотний вплив зміни народонаселення на розвиток суспільства. Народонаселення – безперервно відтворююча себе сукупність людей, що проживають на певній території. У цьому сенсі говорять про народонаселення всієї Землі, окремої країни, регіону і т.д.

2. Які основні фактори впливають на демографічну структуру суспільства?

1) Фактор політики держави впливає на економічну ситуацію в країні, на рівень соціальної захищеності, законодавчу підтримку сім’ї та шлюбу.

2) Економічний фактор впливає на всі демографічні структури і процеси, на внутрішню і зовнішню міграцію.

3) Фактор соціальної захищеності. Всі верстви населення повинні отримувати від держави соціальний захист, якщо цього не відбувається, то збільшується масштаб зовнішньої міграції.

4) Фактор воєн. Війна є глав причиною неприродної спаду населення. Під час воєн гине величезна кількість людей, ще більше позбавляються здоров’я.

5) Національна та релігійна фактори. У зв’язку з численними терористичними актами у населення з’явилася настороженість до представників інших національностей. З’явилася тенденція до створення одноконфесійності і однонаціональних сімей.

6) Фактор державної та законодавчої захищеності інституту сім’ї та шлюбу. відмова від материнства, що виражається в абортах, відмові від дітей, зреченні батьківства. Великий вплив робить втрата серед населення цінностей сім’ї та шлюбу, що виражається в так званих громадянських і гостьових шлюбах, численних розлученнях, позашлюбного народження дітей і т.д.

7) Фактор епідемій. Епідемії здатні за короткий час істотно знизити чисельність населення.

3. Як отримують достовірні відомості про демографічну структуру суспільства?

Відомості про природний рух населення внаслідок народжень і смертей, про шлюби та розлучення дає поточний облік цих подій, заснований на реєстрації актів цивільного стану. Переміщення населення – міграція – встановлюється шляхом реєстрації зміни людьми місця проживання. Відомості по групах, статтю, віком, освітою, національності, занять людей і т. Д., Отримують при переписах населення, які дають як би моментальну фотографію демографічної ситуації в країні. Переписи проводяться на певний момент, централізовано, за єдиною програмою. Дані про демографічні показники публікуються в спеціальних журналах, статистичних збірниках, демографічних щорічниках, що випускаються в багатьох країнах світу.

4. Чи можна, на ваш погляд, говорити про оптимальної чисельності населення тієї чи іншої країни? Миру загалом?

Немає не можна, адже кожну хвилину народжується і помирає людина. Жодна перепис і т.п. не може дати нам точну кількість людей, що проживають в країні, у світі.

5. Під впливом яких факторів відбувається міграція населення в сучасному світі? Які міграційні процеси відбуваються в Республіці Білорусь?

Міграційні процеси відбуваються під впливом різних факторів: стихійних природних факторів (землетрусів, повеней, змін екологічного характеру), етнічних конфліктів, воєн, несприятливої ​​економічної ситуації. Так, після виходу Пакистану зі складу Індії близько 7 млн. Людей опинилися біженцями, що покинули рідні місця. Впливає на міграцію населення і політика держави. Приміром, здійснення керівництвом СРСР політики індустріалізації країни сприяло міграції сільського населення в місто, в результаті чого частка міського населення різко виросла. У колишньому СРСР відбувалося значне переміщення людей в Сибір, на Далекий Схід. Населення знову освоюваних земель росло в основному за рахунок жителів Центральної Росії, а також білоруського та українського селянства. У міграційну політику держав входить вирішення завдань розселення людей на нових місцях проживання, забезпечення їх працевлаштування, належних побутових і культурних умов життя. Ці завдання стають особливо складними, якщо іммігранти – це представники зовсім інших етноконфесійних спільнот, мова, релігія, культурні стереотипи яких різко відрізняють їх від корінного населення країни. З серйозними проблемами в цьому плані зіткнулися багато країн Західної Європи. У Республіці Білорусь внутрішні міграційні процеси різко посилилися після сталася в квітні 1986 р катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка вимагала відселення величезної кількості людей із заражених радіацією районів країни. У різні роки у нас переважала або еміграція, або імміграція. Останнім часом зовнішня міграція має в цілому позитивне сальдо: приїжджає для життя і роботи в нашу країну дещо більше людей, ніж покидає її.

6. У чому суть демографічних проблем сучасного суспільства? Як вони проявляються в нашій країні?

Демографічна ситуація в сучасному світі досить складна, а в чомусь навіть тривожна. Це пов’язано з безперервним збільшенням чисельності населення нашої планети. Приблизно 7 тис. Років тому, в епоху неоліту, на Землі проживало, на думку вчених, не більше 10 млн. Чоловік. До початку XIX ст. ця цифра наблизилася до мільярда. Двохмільярдний рубіж було перейдено в 20-і рр. XX ст., А в наші дні населення Землі становить значно більше 6 млрд. Чоловік. Згідно з прогнозами фахівців ООН до кінця першої чверті XXI ст. чисельність жителів Землі може скласти близько 9 млрд. чоловік. Надалі зростання населення нашої планети сповільниться. При цьому населення різних регіонів планети росте досить нерівномірно.

У розвинених країнах, таких як Голландія, Франція, Данія, Німеччина, останнім часом не забезпечується просте відтворення населення. У той же час приріст населення в країнах, що розвиваються за останні 25 років століття склав більше 2 млрд. Чол. На країни Азії, Африки та Латинської Америки припадає понад 9/10 приросту світового населення. «Демографічний вибух» стривожені вчені, стурбовані уряди багатьох країн з високою народжуваністю. Переважна більшість населення цих країн не мають нормальних умов життя (нестача продуктів харчування та питної води, відсутність елементарної медичної допомоги, гостра житлова проблема та ін.). Про тяжке становище країн, що розвиваються говорить той факт, що смертність дітей до одного року в них у кілька разів вище, ніж у розвинених країнах. Очевидно, що ресурси Землі (насамперед продовольчі) обмежені, і вже сьогодні багато що розвиваються зіткнулися з проблемою голоду. Але, за прогнозами вчених, народжуваність досягне простого відтворення (т. Е. Заміни поколінь без зростання чисельності людей) у Латинській Америці не раніше 2035, в Південній Азії – не раніше 2060, в Африці – не раніше 2070 Між тим вирішувати демографічну проблему необхідно вже зараз, бо подальше зростання чисельності населення чи посилен для планети, біосфера якої не в змозі забезпечити подібне кількість людей необхідним для життя продовольством.

У середньому в розвинених країнах вона становить 73 роки, що розвиваються – набагато нижче. Якщо частка населення країн у загальній чисельності населення планети становила в 1950р. – 2/3, в 1975г.- 3/4, в 2000р. – 4/5, то, за прогнозами, до середини XXI ст. становитиме вже 9/10. У сучасному світі все більше зростає розуміння необхідності спільних зусиль у вирішенні демографічних проблем. Настійно необхідним стає створення такої системи міжнародних відносин, яка б сприяла економічному, соціальному і культурному прогресу всіх країн і народів світу. Для забезпечення простого відтворення народонаселення необхідно, щоб у кожній родині народжувалося в середньому 2-3 дитини.

Для сучасного вікового складу Білорусі характерно збільшення частки осіб у старших віках і зниження частки дітей. Кожен п’ятий житель республіки знаходиться в пенсійному віці. Цей віковий склад склався, головним чином, внаслідок зниження рівня народжуваності. Крім того, сильний вплив на нього зробили наслідки Другої світової війни. Ця війна не тільки забрала мільйони життів, але й породила так звані «демографічні хвилі», тобто призвела до зменшення числа дітей у вікових шарах людей, що народилися в роки війни, а також у їхніх дітей і онуків. Останнім часом народжуваність дещо збільшилася, але вона ще не перевищує смертність.

Посилання на основну публікацію