Децентралізація, Діяльність, Діалог культур

Децентралізація (лат. De не + centrum серединний). Передача місцевим органам самоврядування частини функцій центральної влади.

Діяльність. Форма людської активності, спрямованої на підпорядкування і перетворення навколишнього світу. Види діяльності: практична (спрямована на перетворення існуючих в реальному житті об’єктів) і духовна (зміна свідомості людей). У практичній діяльності виділяють матеріально-виробничу і соціально-перетворювальну; в духовній діяльності – пізнавальну, ціннісно-орієнтовну і прогностичну. Діяльність буває також трудовий, творчої, освітньої, дозвільної та ін. У структурі діяльності представлені її об’єкт і суб’єкт, мету, засоби, мотиви, результати.

Діалог культур (грец. Dialogos розмова між двома або кількома особами). Позначення такого типу взаємодії культур, для якого характерні їх рівність, терпимість, взаємозбагачення та взаємопроникнення.

Дивіденд (лат. Dividendum підлягає раздепу). Дохід, одержуваний власником акції (див. Акція), частина прибутку акціонерного товариства (див. Акціонерне товариство), що розподіляється щорічно між акціонерами у вигляді доходу на належні їм акції.

Диктатура (лат. Dietätüra влада диктатора). Нічим не обмежена влада особи, партії, класу та ін., Що спирається на силу, на відповідний політичний режим (див. Політичний режим).

Дилер (англ. Dealer іерекупщік, торговий агент). Особа або фірма, що здійснюють біржове або торговельне посередництво за свій рахунок (на відміну від брокера, що діє від імені та за рахунок собст-венника) .Див. Брокер

Дискримінація (лат. Diserîminâtio розрізнення). Обмеження в правах на підставі тих чи інших ознак: релігії (релігійна дискримінація), національної або расової приналежності (національна чи расова дискримінація) та ін.

Дискусія (лат. Discussio розгляд, дослідження). Суперечка, обговорення якого-небудь питання з різних точок зору.

Посилання на основну публікацію