Базис, Баланс, Банк

Базис (грец. Basis основа, підстава чогось). У марксистському суспільствознавстві (див. Марксизм) – сукупність виробничих відносин, основа формації.

Баланс (франц. Balance ваги). Співвідношення взаємно пов’язаних показників діяльності, процесу. У фінансах – співвідношення приходу і витрати, а також відомість, яка відображає стан засобів підприємства в грошовому вираженні. У політиці – співвідношення політичних сил всередині країни і на міжнародній арені.

Банк (італ. Banko лава, лавка .меняни). Установа, що акумулює грошові кошти і накопичення, що надає кредити, здійснює грошові розрахунки, облік векселів, цінних паперів, операції з золотом та ін. Див. Вексель, Цінні папери.

Банкрутство (італ. Bancarotta зламана лава). Майнова або боргова неспроможність. В результаті банкрутства підприємство закривається або ліквідується, його майно розпродається, виручені гроші йдуть на часткове погашення боргів.

Біженці. Особи, в результаті військових дій, переслідувань чи інших надзвичайних обставин покинувши місце постійного проживання.

Безграаданство. Правове становище особи, яка не має жодного громадянства (див. Громадянство), що підкоряється законам країни перебування.

Безробіття. Явище, коли частина працездатного населення не може знайти роботу, стає «зайвим». Безробіття супроводжує ринковій економіці, породжується невідповідністю між попитом на робочу силу та її пропозицією. Форми безробіття: текуча, прихована, застійна.

Несвідоме. Психічне життя, совершающаяся без участі свідомості (див. Свідомість). Це ті стани, які виникають під якими-небудь впливами і в яких особа не віддає собі звіту. Несвідоме як філософська проблема вийшла на чільне місце в XX ст. (3. Фрейд, К.Г. Юнг та ін.).

Біблія (грец. Biblia книга). Священна книга християн. Збори священних текстів, складається зі Старого Завіту і Нового Завіту.

Бізнес, (англ. Business справа, заняття). Підприємницька економічна діяльність, що приносить дохід, прибуток (див. Підприємництво).

Посилання на основну публікацію