✅Основні сфери суспільного життя та їх взаємозв’язок

Суспільство давно стало об’єктом вивчення істориків, економістів, філософів і соціологів. Для перерахованих категорій вчених велике значення мають сфери суспільного життя. Завдяки їм дослідникам гуманітарних напрямків зручно розглядати різні процеси у відносинах людей і їх груп. Всього виділяють чотири таких сфери.

Соціальна сфера

Не варто вважати суспільство звичайною сукупністю людей, які проживають на одній території або планеті. Тут мають місце системи і підсистеми, які утворюються в результаті взаємодії індивідів і різних груп. Центральне місце в цій сфері займає безпосередньо соціум, складений зі зв’язків і відносин людей. Такий стан речей було досягнуто в ході історичного процесу і постійної еволюції суспільства.

У будь-якого члена соціуму є потреби, які необхідно задовольняти. Так виникає взаємодія і діяльність спільно.

Головною метою всіх індивідів стає здійснення основних функцій:

 • захист;
 • лікування;
 • торгівля;
 • наука;
 • творчість;
 • управління.

Таким чином, поява різних суспільних сфер є закономірністю, обумовленою задоволенням ряду потреб індивідів. Важливо не забувати про можливості, які визрівали тільки на певних етапах історії.

На цій основі природним чином створюються цілі суспільні інститути, що закріплюють норми, принципи і вірування.

Не всяка діяльність може лягти в основу соціальної сфери. Наприклад, економічні процеси необов’язкові для цього. Без них цілком допустимі відносини людей і суспільна взаємодія.

Економічні зв’язки

Економічною сферою можна назвати всі відносини між людьми, коли їх об’єктом стають якісь матеріальні блага.

Все це складається з декількох основних процесів:

 • виготовлення;
 • обмін;
 • розподіл.

В кінцевому рахунку економічна сфера складається з виробничих відносин між людьми.

Слово “економіка” з’явилося в Стародавній Греції. Тоді воно означало вміння вести домашнє господарство. У сучасному світі суспільство можна розділити на дві категорії — працівників і підприємців.

На більш ранніх етапах історії людства ставлення до власності регулювалося на основі традицій, знатності походження і релігійних норм. На сьогодні прийнято покладатися на правові норми. Важливу роль також відіграє наука, адже завдяки новим відкриттям можна модернізувати процес виробництва і зробити його більш продуктивним.

Власність може бути приватною, особистою, громадською та Державною. Її наявність породжує відповідальність, яка закріплюється законодавчо. Рівень життя населення країни безпосередньо залежить від її економічних успіхів. Тут не останню роль відіграє рівень технологічного прогресу, в іншому випадку економіка не зможе забезпечувати високу продуктивність і добробут громадян. Крім цього, важливі поділ праці і соціальна мобільність в професійній сфері.

Розвиненість країни часто визначається ставленням до незахищених верств населення. У багатьох країнах має місце перерозподіл коштів – від багатих до бідніших (допомоги, дотації). У більшості сучасних держав діють ринкові механізми, засновані на конкуренції між виробниками товарів і послуг. Влада виконує охоронні функції, забезпечуючи відсутність монополій і насильницьких заходів боротьби.

Таким чином, економіка тісно взаємодіє з соціальною і політичною сферами.

Політичне середовище

Всі сегменти суспільного життя тісно взаємопов’язані з політичною сферою. Коротко політику можна охарактеризувати як боротьбу за владу. Попри ідеологічні переваги, сили, що отримали в свої руки важелі управління, повинні забезпечувати захист всіх сфер соціуму. Не кожна річ має політичний характер, але будь-яка з них може мати значення для політичних процесів.

Політична сфера пронизує все суспільство. Будь-який індивід прагне впливати на своє становище і стан групи, до якої належить.

З цієї причини громадяни часто:

 • виступають на мітингах;
 • приходять на вибори;
 • обираються самі.

Культурні, етнічні та релігійні аспекти можуть позначатися на політичній обстановці. Не можна бездумно використовувати владу, не звертаючи уваги на властивості населення конкретної країни або регіону, інакше може зібратися критична маса незадоволених і влаштувати масові заворушення. Так відбувається взаємна співпраця політичної сфери з іншими.

На сьогодні не існує прикладів успішних суспільств, де була б відсутня політична влада і боротьба за неї. Інакше життя перетвориться на низку інтересів приватних осіб або груп, які залишаться абсолютно без контролю. Для цього у всіх державах є легальний апарат примусу-структури, які можуть застосовувати насильство щодо порушників спокою, злочинців.

Політика невіддільна від такого поняття, як ідеологія. Це світоглядна позиція, представлена у вигляді політичної теорії. Завдяки ідеології політичні сили взаємодіють зі свідомістю населення, намагаючись залучити найбільшу кількість прихильників. Приклади ідеологій: лібералізм, комунізм, фашизм, анархізм.

Духовне життя

До духовної сфери відносяться всі моральні та інтелектуальні аспекти життя суспільства. Сюди можна зарахувати наукову діяльність, релігію, мистецтво і мораль. Між собою вони можуть відрізнятися за часом виникнення, способам реалізації та змістом. На основі моралі базуються взаємини людей, а часом і правові норми в різних державах.

Суспільству притаманні постійний розвиток і зміна способів пізнання. Колись чільною була релігія, в сучасному світі її місце міцно зайняла наука. Економічні кризи і політичні потрясіння завжди відбиваються на духовному житті населення. Як приклад можна згадати революції, що відбувалися в різних державах. Після зламу старих порядків часто наступала деградація моральних цінностей.

Якщо індивіди створюють або обмінюються якимись ідеями або нематеріальними цінностями, такі процеси називають духовним виробництвом. Сукупність подібних приватностей називають культурою. Остання може мати самобутні риси конкретної держави або етносу.

Важливим духовним інститутом вважається освіта. Тільки завдяки йому індивід або група зможе отримати знання, накопичені попередніми поколіннями і по можливості примножити отриманий досвід. Процес може мати характер передачі знань або самостійного занурення в дискурс (самоосвіта).

Духовне життя неможливо уявити без релігії. Цей соціальний інститут задає вектор поведінки більшості жителів планети Земля. Саме релігія визначає, що є добро і зло, як варто чинити в різних ситуаціях. Крім того, вона створює общинну організацію. Прикладом такої структури можна вважати церкву, яка базується на вірі в Бога і слідуванні вченню Ісуса Христа. Будь-який бажаючий може пройти через таїнство хрещення і стати частиною цієї спільності.

Ще один важливий елемент духовної складової суспільства – це наука. Головним завданням вчених стає спостереження за навколишнім світом, систематизація отриманої інформації та її перетворення. Науки можуть розділятися на точні, природні та гуманітарні. Можливі дискусії всередині академічної спільноти про те, що можна вважати наукою, а що не можна.

У таблиці відображені головні функції, які виконують суспільні сфери.

Соціальна Відносини між різними об’єднаннями людей, класами, станами або професійними групами
Економічна Володіння і розпорядження власністю. Обмін і споживання матеріальних благ
Політична Боротьба за важелі управління. Створення політичних партій. Вплив на суспільство за допомогою законодавчої та виконавчої влади
Духовна Створення і поширення моральних цінностей. Наукові відкриття та систематизація знань

Таким чином, всі сфери життя суспільства мають колосальне значення і складаються в безперервному взаємозв’язку. Це складна структура, яка спрямована на задоволення потреб всіх індивідів, разом складових соціум.

Саме тому темі приділяється велика увага на уроках суспільствознавства в різних класах.

Посилання на основну публікацію