✅Наука як соціальний інститут, методи і функції в суспільстві

Протягом тривалого часу природознавством займалися ентузіасти-одинаки і забезпечені люди заради своїх особистих інтересів, адже заняття цією діяльністю не вимагало вкладень значних коштів і складного обладнання. Лише на початку XVII століття з появою інтелектуальних суспільств, журналів, академій прийшов час сприймати науку як соціальний інститут. Її подальший розвиток призвів до формування організованого наукового знання.

Принципи інституту науки

У класичному розумінні науку як соціальний інститут почав розглядати американський соціолог, структурний функціоналіст Роберт Мертон. У цьому ракурсі він розглядав її як співтовариство професійних дослідників, у яких є уявлення про спільну мету, вони мають авторитет, самоорганізовані і володіють загальними стійкими традиціями.

Таким чином, Мертон виділив 4 основні ознаки у інституту науки. В першу чергу він підкреслював, що як форма організації вона є не чим іншим, як спільнотою вчених. Крім того, американський вчений дав чітко зрозуміти, чим наука насправді не є, тобто чим вона відрізняється від багатьох інших громадських організацій і соціальних інститутів.

Він вважав, що в цій структурі відсутні жорсткий механізм влади, а також прямий примус і фіксоване членство. Основною метою роботи вчених Роберт Мертон бачив у постійному зростанні масиву отриманих відомостей і накопиченні практики досліджень.

Він також вказував на необхідність достовірності цих знань, тобто перевірку і визнання їх усім співтовариством. Погоджуючись з класичними ознаками, які виділяв Мертон, в сьогоднішній соціології прийнято виділяти дещо інші ознаки науки в якості соціальної форми організації.

На відміну від інших соціальних інститутів, в науковому є ряд особливостей, що полягають в певних принципах:

 • Принцип доказовості. У науці обов’язково обґрунтування знання, яке отримано шляхом дослідження. Наприклад, якщо говорити про будь-яких математичних теоремах, то щоб вони вважалися науковими, вони обов’язково повинні бути доведені.
 • Наявність загальновизнаних правил.
 • Повна заборона на використання теологічних і телеологічних обґрунтувань. Цей принцип схожий з положеннями позитивізму Огюста Конта.
 • Принцип, який має на увазі необхідність наявності професійних організацій і спільнот вчених.
 • Достатня важлива роль методу дослідження-експеримент.

Повертаючись до ідеї Мертона, потрібно відзначити, що він виділив принципи етосу. Етос-набір норм і правил, що діють в соціальному середовищі.

Правила етосу та інституціоналізація

У науці етос не має чітко вираженого ціннісного виміру. За своїм визначенням наукові знання покликані дати об’єктивну картину світу.

Мертон виділив основні правила:

 • Універсалізм, що означає, що всі погляди і висловлювання повинні бути універсальними. Тобто бути справедливі і застосовні абсолютно скрізь, незалежно від того, в якому середовищі або суспільстві висловлено і використовується те чи інше твердження.
 • Правило колективізму. По ньому передбачається передача результатів своїх досліджень в користування всім.
 • Безкорисливість. Мертон вважав, що вчені повинні безоплатно віддаватися своїй справі з метою осягнення істини. Вони не можуть мати матеріальних, корисливих інтересів.
 • Організований скептицизм. Під цим поняттям передбачається критичне ставлення до результатів досліджень. Вчений повинен бути готовий до критичного сприйняття результатів, до яких він прийшов в процесі своєї дослідницької роботи.

Важливим моментом є інституціоналізація науки, тобто коли вона власне перетворилася на соціальний інститут.

У цьому питанні вчені досить схожі в думках. Зразковим початком її інституціоналізації сьогодні визнані перші роки XVII століття.

Це пов’язано з виникненням перших професійних наукових спільнот і посиленням значущості університетів в європейських країнах. Першим таким об’єднанням вчених вважається Лондонське королівське товариство з розвитку знань про природу, що з’явилося в 1662 році.

Потім стали виникати:

 • 1666 рік у Франції;
 • 1700 рік у Німеччині;
 • 1724 рік у Санкт-Петербурзі;
 • 1739 рік у Швеції.

Таким чином, в процесі інституціоналізації виникла особлива соціально-Індустріальна підсистема. Суспільство отримало можливість очікувати від вчених висококваліфікованих експертних знань в будь-яких областях.

Два методи – індукція і дедукція

Починаючи з епохи нового часу одним з найважливіших ознак науки, що відрізняє її від НЕ наукових дисциплін — схоластики і метафізики, став метод. У XVII столітті під цим прийомом малася на увазі система твердо встановлених дослідницьких дій і процедур, реалізація яких приводила до формування нового знання.

Найбільший внесок у розробку загального підходу внесли англійський філософ Френсіс Бекон і французький філософ і математик Рене Декарт. Френсіс Бекон запропонував універсальний метод-індукцію, а Декарт запропонував дедукцію.

Два кардинально протилежних за своєю системою підходу поклали початок розвитку двох наукових парадигм або шкіл. Один з них був емпіризм-метод, який відстоював послідовники Френсіса Бекона, і раціоналізм — хто слідував вченню Декарта.

Які ж кардинальні відмінності між індукцією і дедукцією? Перший спосіб передбачає введення якогось загального положення з безлічі приватних елементів, той час як дедукція, навпаки, виходячи з будь-якого загального питання призводить до якихось приватних висновків.

Приклад дедуктивного умовиводу: припустимо, якщо чотирикутник є квадратом, то його діагоналі рівні. Це загальне дійсно доведене положення. З цього випливає висновок, що в будь-якому квадраті є 2 діагоналі і вони завжди рівні.

У кожного методу є свої переваги. У індукції вона полягає в тому, що дозволяє прийти до якого-небудь нового знання. У той час як дедукція, навпаки, вже передбачає наявність якоїсь загальної істини або вихідного положення, від якого будується логічний ланцюжок.

Отже, дедуктивний спосіб не дає можливості отримати принципово нове знання. Важливо розуміти, що якщо загальна первісна посилка або вихідна ідея Виявляться раптом невірними, всі висновки, які будуть робитися на їх підставі, теж стануть помилковими.

Індукція теж далеко не ідеальний метод, тому що вона веде до величезної кількості помилок. Хоча цей підхід і дозволяє отримати актуальні знання, він іноді може призводити і до будь-яких помилкових умовиводів.

Верифікація та фальсифікація

Недоліки, які виявляють індукція і дедукція, призвели до формування двох нових підходів до визначення достовірності знання, способів їх перевірки.

Про ці методи писав знаменитий німецький філософ, соціолог і політолог Карл Поппер. Цей вчений вивів 2 прийоми, а точніше, вивів один, а критикував інший — про достовірність пізнання.

Перший – метод верифікації. На фактах, що підтверджують позицію, робиться заключний висновок. Це і є верифікація. З цього приводу Поппер каже, що такий метод може привести до помилкових суджень.

Тут можна навести знаменитий приклад з «феноменом Чорного лебедя». Він полягає в тому, що до відкриття Австралії було уявлення, що всі лебеді На землі були тільки білого кольору. Але світ був ще не до кінця досліджений.

Коли була відкрита Австралія, там виявилися чорні лебеді. Це говорить про те, що будь-яка спроба підтвердити будь-якої теза досвідченим шляхом може бути зруйнована. У цьому випадку метод верифікації спрацював неправильно, тому що важко передбачити в майбутньому межі пізнання людини. Протилежний аргумент може зруйнувати всю теорію і сформоване уявлення про явище.

З метою запобігання таких ситуацій Поппер пропонує використовувати кардинально інший підхід. Він каже, що потрібно використовувати зворотний метод, тобто не верифікацію, а фальсифікацію. Він полягає в спробах пошуку спростування факту.

П’ять ключових функцій

Якщо неможливо знайти жодного прикладу, що спростовує певний факт або гіпотезу, то він може вважатися вірним і, відповідно, науковим.

Слід виділяти основні функції інституту науки:

 1. Пізнавальний. Безсумнівно, ця діяльність дозволяє отримати принципово нові знання про світ.
 2. Накопичення і збереження результатів пізнання.
 3. Механізм передачі наступним поколінням накопичених знань, тобто можливість культурного спадкування.
 4. Світоглядна функція. Відомі судження про картину світу і світогляді, які фактично сприяли формуванню розвитку суспільства. По суті, це одна з ключових функцій науки.
 5. Перетворення в елемент матеріального виробництва. Тобто наукова діяльність сьогодні стає інструментом інтенсивного економічного зростання, вона дозволяє винаходити нові технології, активніше і ефективніше здійснювати процес виробництва матеріальних благ.

Важливим моментом для інституту науки є її еволюція. Проблемі присвячена робота відомого американського філософа та історика Томаса Куна — «Структура наукових революцій», написана в 1962 році.

Наукова парадигма Томаса Куна

Кун вперше запропонував проаналізувати розвиток науки не як послідовне накопичення знань і розвиток гіпотез, а як постійно змінюються наукові парадигми. Він ввів в соціологію це поняття, якій відвів вирішальну роль.

На думку Куна, парадигма-визнані всіма членами спільноти досягнення, яке протягом певного часу дає модель постановки проблеми та її вирішення всередині всього об’єднання.

Таким чином, Кун вважав, що в певний момент часу і на певному етапі, вчені приходять до консенсусу з приводу конкретних базових законів і методів. Саме це і формує наукову парадигму. Коли нова теорія сформована, настає стадія нормальної науки.

Важливо розуміти, що на цій стадії все вчене співтовариство мислить в рамках парадигми. Якісь критичні зауваження в основному спростовуються і пояснюються помилками в експериментах або іншими підходами.

Коли з’являються кардинально нові докази, які повністю змінюють картину світу і парадигми, відбувається наукова революція і зміна моделі наукової діяльності. Після цього спільнота вчених заново приймає будь-яку нову теорію. Все це повторюється, і таким чином наука еволюціонує.

Наочним прикладом є розвиток фізики. Спочатку існувала ньютонівська модель світу, потім парадигма змінилася на теорію відносності Ейнштейна, а в середині двадцятого століття вона була замінена моделлю Всесвіту Стівена Хокінга.

Посилання на основну публікацію