✅Влада і соціальні норми в первісному суспільстві

Владно-правова характеристика первісного суспільства

Людство на шляху свого розвитку проходило ряд епох історії, кожна з них була визначена характером і рівнем відносин в суспільстві:

 • економічних;
 • соціальних;
 • культурних;
 • політичних;
 • релігійних.

Найбільш тривалої епохою історії людства представляється первісна громадська організація, для неї характерна відсутність політичної організації і норм права, які є інструментом управління державного типу.

Родоплеменну громадську організацію мав такі основні ознаки:

 • Існування потестарної влади, яка не має політичного характеру;
 • Наявність специфічних норм первісного суспільства, які іменуються в теорії права “мононормами”.
 • Потестарна влада перебувала в руках вождів, ватажків або ради старійшин, вона спиралася на особистісний авторитет. Дана влада поширилася на Егалітарне співтовариство, члени якого були рівними.

Первісне суспільство, яке ґрунтувалося на присвоює економіці, тобто на полюванні, рибальстві, збиранні, не представляло політичного поділу на керуючих і керованих, не мало потреби в ньому, оскільки соціальні норми первісного суспільства виконувалися на основі добровільності.

У родовому суспільстві відбувалося статевовіковий розподіл, яке необхідно для заняття різними видами господарської діяльності, перерозподілу їжі і вступу в шлюбно-сімейні відносини.

Соціальні норми в первісному суспільстві забезпечували наявність присвоює економіки і продовження родових відносин. Дані норми врегулювали конкретні способи видобутку їжі і шлюбно-сімейні відносини.

Мононорми не відокремлювали права від обов’язків, тобто права людини були пов’язані з його обов’язками. Формами вираження цих норм були традиції, звичаї, обряди, ритуали, міфи, які закріпили правила поведінки членів роду в різноманітних ситуаціях.

Зміст мононорм становили різного роду табу – заборони здійснення певних дій, тотеми – обов’язку збереження певних видів тварин, регламенти – деякі дозволу.

До порушників зазвичай були застосовні потестарної санкції, найбільш суворою з яких була вигнання з громади.

Важливо відзначити, що представники вітчизняної юриспруденції заперечують існування права в суспільстві родоплемінного типу. Західні антропологи ж оцінюють первісну нормативну систему в формі права або протоправової, тобто як сходинку до права.

Влада і соціальні норми первісного суспільства представляються різними формами владних інститутів і загальнообов’язкових норм поведінки, які сформувалися на первісній стадії суспільного розвитку. Для даного періоду існування людства характерним є відсутність політичної влади та інститутів держави.

Соціальні норми в даний період володіли характером традицій, звичаїв, табу і обрядів. У науці питання про те, чи можна розуміти ці соціальні норми як право або протоправової, представляється дискусійним.

Влада в первісному суспільстві

Члени первісного суспільства були рівними, вони не поділялися на керуючих і керованих, в зв’язку з цим політична влада як така в цьому суспільстві була відсутня. Але інститути влади все-таки мали місце бути: члени первісного суспільства були підпорядковані вождям, до старших, ватажкам, але дана підпорядкованість грунтувалася на авторитетності таких людей, підкріпленої можливостями силового дії на тих, хто відмовився підкорятися. Такий вид влади іменується потестарной (від латинського «potestas» – «міць», «сила»).

Соціальні норми в первісному суспільстві
Життя первісного суспільства не видавалася хаотичною, вона була підпорядкована конкретним традиціям і звичаям, в яких були закріплені обряди, ритуали, табу і інші людські правила поведінки в конкретних життєвих ситуаціях.

Дані норми зазвичай виконувалися добровільно: за відчуттям звички, для наслідування іншим членам суспільства або в силу їх користі. Проте, злочин даних норм могло нести за собою покарання, аж до вигнання з громади, яке практичним чином вело до смерті вигнанця.

Вчені російського походження не вважають, що дані правила і традиції формують якусь правову систему; вчені інших держав вивчають дану нормативну систему в формі права або протоправової.

Необхідно відзначити найголовніші елементи, з яких формується поняття суспільства:

 • спільність індивідів, які мають свідомістю і волею;
 • загальний інтерес, який має об’єктивний і постійний характер;
 • співробітництво і взаємодію на базі спільних інтересів;
 • врегулювання інтересів суспільства за допомогою загальнообов’язкових правил поведінки;
 • існування організованої владної сили, яка здатна забезпечить зовнішню безпеку і внутрішній порядок;
 • можливість і здатність самостійного удосконалення та оновлення суспільства;
 • присутність території для проживання.

Економіка первісного суспільства мала привласнений характер. Все те, що первісні люди добули, вони клали в загальний «котел», а потім поділялася на рівні між усіма членами роду.

Суспільство було егалітарним, тобто всі його члени були рівні між собою. Основа соціальної структури представлялася родової громадою, занадто повільно, але безперервно вдосконалювалися організація і знаряддя праці.

У період первісного суспільства розвиток людства йшло за такими напрямками:

 • формування людини як біосоціальної істоти;
 • твердження шлюбно-сімейних відносин;
 • відмова від економіки, що присвоює, перехід до економіки, що виробляє, тобто від присвоєння готових природних продуктів до їх відтворення (землеробства, ремесла, скотарства).
Посилання на основну публікацію