1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Соціологія
 3. Види соціальної інфраструктури

Види соціальної інфраструктури

Види соціальної інфраструктури за ознакою функціональності

Соціальна інфраструктура – це система, яка об’єднує територіальні різнорівневі функціональні підсистеми, де кожна з них, в свою чергу, об’єднує сукупність різних видів діяльності, спрямованих на формування середовища сприятливою для ефективної життєдіяльності населення на конкретній території і матеріального виробництва, що задовольняє потреби населення.

З огляду на те що категорія соціальної інфраструктури використовується для позначення складного багаторівневого різноманітного явища, яке знаходиться в перманентному розвитку, викликаючи зміни інших, пов’язаних з ним явищ зовнішнього середовища, в науці соціальна інфраструктура класифікується за різними підставами.

Так, традиційно для виділення видів соціальної інфраструктури використовуються такі її сутнісні характеристики, як структурність, функціональність тощо.

Соціальна інфраструктура – це відкрита система, яка знаходиться в перманентному взаємодії із зовнішнім середовищем, що знаходить вираз у реалізації нею різних соціальних функцій. В якості основної мети функціонування системи соціальної інфраструктури слід назвати найбільш повний розвиток особистості за допомогою задоволення всіх її соціальних потреб, в тому числі культурних, побутових та ін.

Соціальна інфраструктура як один із структурних елементів суспільного устрою вирішує загальні соціальні завдання: це відтворення, інтеграція, регулювання та ін.

Крім того, як унікальне явище соціальна інфраструктура вирішує спеціальні, властиві лише йому завдання, до числа яких відносяться наступні:

 • формування середовища для прогресивного розвитку демографічних процесів;
 • відтворення трудових ресурсів, які за своєю ефективністю відповідають рівню промислового та інноваційного розвитку суспільства і потребам населення;
 • ефективне застосування робочої сили;
 • опосередкування обмінних і розподільних процесів в області матеріального виробництва;
 • надання необхідних для задоволення потреб населення послуг;
 • забезпечення поліпшення стану і охорони здоров’я особистості;
 • створення умов для формування наукового світогляду і суспільної свідомості;
 • організація системи керівництва та захисту громадського порядку;
 • організація системи підтримки груп населення, які потребують допомоги через свою незахищеність;
 • організація каналів зв’язку всередині системи і з зовнішніми елементами суспільного середовища;
 • розумне використання часових ресурсів населення.

Так, виходячи з переліку спеціальних завдань, вирішення яких іманентно притаманне соціальній інфраструктурі, можна виділити в її складі такі види:

 • інфраструктура житлово-комунального господарства;
 • інфраструктура торгово-побутової сфери;
 • інфраструктура відновлювальної та фізкультурно-оздоровчої сфери;
 • інфраструктура сфери освіти;
 • інфраструктура сфери культури і розваг;
 • інфраструктура кредитно-страхової сфери;
 • інфраструктура суспільно-політичного середовища;
 • інфраструктура підсистеми соціальної підтримки та забезпечення.

У свою чергу, кожен з виділених видів може бути розділений на відповідні підвиди, наприклад, інфраструктура житлово-комунальних відносин об’єднує інфраструктуру житлового господарства, інфраструктуру транспорту, інфраструктуру енергетичної системи території та ін.

Інфраструктура торгово-побутових відносин об’єднує підсистеми організації побутового обслуговування потреб населення і організації торгового обороту на відповідній території.

Інфраструктура відновлювальної та фізкультурно-оздоровчої сфери об’єднує інфраструктуру системи охорони здоров’я на відповідній території, інфраструктуру системи санаторного обслуговування населення та ін.

Інфраструктура сфери освіти об’єднує систему дошкільного виховання і освіти дітей, систему шкільної освіти, система спеціальної освіти та ін.

Види соціальної інфраструктури в залежності від ознаки структурності

Окремі елементи в складі соціальної інфраструктури можна виділити в залежності від їх галузевого і суб’єктного характеру, рівня функціонування, території дії.

Виходячи з галузевої приналежності, виділяються наступні види соціальної інфраструктури:

інфраструктура, яка опосередковує організацію сільського господарства території;

інфраструктура, яка опосередковує організацію промислового виробництва на конкретній території;

інфраструктура, яка опосередковує організацію рекреації території та ін.

Виходячи з території функціонування, можна говорити про інфраструктуру, яка формується на міській території і інфраструктури, яка складається в районах сільських поселень.

Виходячи із суб’єктів, соціальна інфраструктура може ділитися на інфраструктуру, яка формується державою, зокрема, органами публічного управління і посадовими особами, в тому числі і на рівні регіонів, інфраструктура, яка формується зусиллями органів і посадовими особами муніципального управління, структура яка формується зусиллями приватних суб’єктів, в тому числі інфраструктура окремих підприємств.

Роль держави у формуванні соціальної інфраструктури вкрай висока, тому як саме держава концентрує в своїх руках ресурси населення і розподіляє їх за відповідними напрямами. При цьому ще більш важлива роль держави в тих областях, в яких не функціонують приватні суб’єкти.

На рівні місцевої громади найважливішу роль в організації соціальної інфраструктури відіграють муніципальні органи публічного управління, на які покладено функцію організації житлового, транспортного, культурного обслуговування населення.

Крім того, специфіка організації соціальної інфраструктури пов’язана з джерелами її фінансування. Звідси, можна говорити про соціальну інфраструктуру галузей, які існують за рахунок залучення і використання власних коштів (їх функціонування приносить прибуток), і галузей, які фінансуються виключно з бюджетних коштів.

ПОДІЛИТИСЯ: