Види і форми соціальної роботи

Види і технології соціальної роботи

Оскільки соціальна робота – це багатогранне поняття, то дуже важливо усвідомлювати, що воно може розпадатися на декілька видів, які мають своєю технологією і особливостями. Так, в науковій літературі виділяють наступні види і типи соціальних технологій, що забезпечують соціальну роботу.

За ступенем новизни розрізняють принципово нові і традиційні технології соціальної роботи. Принципово нові технології мають особливі, інноваційними рисами, які дозволяють не тільки забезпечити соціальну роботу на вищому рівні, а й прогнозувати ключові проблеми, які можуть виникнути в майбутньому. Що стосується традиційних технологій, то до них відносяться ті, що вже неодноразово використовувалися соціальними працівниками та можуть по праву називатися технологіями соціальної роботи минулого досвіду.

Залежно від характеру об’єкта технологічного впливу також виділяються види технологій соціальної роботи. Коли об’єкт технологічного впливу визначається управлінськими та організаційними аспектами, то прийнято виділяти такі технології, як пошук найбільш універсальною стратегії управління та контролю, види соціальної роботи, які грунтуються на принципах персонального менеджменту, а також методика соціального прогнозування, яка також допомагає передбачити майбутні проблеми на підставі минулого досвіду.

Види соціальної роботи можуть поділятися з точки зору масштабності. Таким чином, дослідники виділяють глобальні і територіальні технології соціальної роботи. Глобальна соціальна робота спрямована на аналіз і вирішення загальнолюдських проблем, які пов’язані з тенденціями глобального розвитку, а також з впливом природних аспектів на суспільство і людину. Якщо говорити про територіальні технологіях соціальної роботи, то вони формуються в залежності від специфіки регіону, а також відображають динаміку процесів регіональної соціальної життя.

Форми соціальної роботи

Як вже було сказано, існує досить велика кількість технологій соціальної роботи. це:

 • правове забезпечення,
 • політичні технології,
 • економічне функціонування суспільства,
 • інформатизація,
 • духовно-культурний розвиток і забезпечення соціального функціонування суспільства в цілому.

Не менш важливо згадати також про форми соціальної роботи.

Отже, до основних форм соціальної роботи відносяться:

 • діагностика,
 • профілактика,
 • адаптація,
 • реабілітація,
 • корекція,
 • соціальна терапія,
 • соціальна експертиза,
 • прогнозування,
 • проектування,
 • посередництво,
 • консультування,
 • соціальне забезпечення і страхування.

Кожна з цих форм націлена на забезпечення благополуччя найбільш нестабільних соціальних категорій, але відрізняються за своєю методикою.

Наприклад, діагностика як форма соціальної роботи спрямована на виявлення найбільш слабких помста будь-якої соціальної категорії та створення найбільш сприятливих умов, які сприятимуть поліпшенню ситуації, що склалася. Профілактика проводиться в тих умовах, коли необхідні заходи вже були зроблені, але на початкових етапах необхідно контролювати їх успішне пристосування і прийняття з боку суспільства. Адаптація є найбільш поширеною формою соціальної роботи, оскільки вона спрямована на пристосування до соціально-значущих умов, які мають якісно новими елементами, необхідними для підтримки життєдіяльності відповідно до вимог суспільства.

Соціальна робота – це ще і посередник між державою і самим людиною. Саме через діяльність соціального працівника держава здатна привносити поліпшення в житті кожної людини, а також аналізувати його ключові потреби і можливості їх задоволення.

Методи соціальної роботи в сучасному світі

Оскільки забезпечення соціальної роботи неможливо без вибору певної методики і принципів, дослідниками виділяються основні методи соціальної роботи. До них відносяться:

 • Адміністративний метод впливу;
 • Розпорядчий метод впливу;
 • Соціально-економічний метод впливу;
 • Соціально-педагогічний метод впливу;
 • Соціально-психологічний метод впливу;
 • Юридичний метод впливу.

Кожен з цих методів виконує досить двоїсту функцію. По-перше, вони виступають в якості одного із способів пізнання і подальшого застосування знань, які виробляються в науках про людину і суспільство. завдяки цим методам у будь-якої людини з’являється можливість самому вивчати і розуміти різні аспекти своєї життєдіяльності, а також практики його роботи. По-друге, методи можуть бути ще й конкретними діями, які сприяють якісному зміни існуючого об’єкта соціальної дійсності.

Методика соціальної роботи ґрунтується на управлінні. В управлінні виділяють кілька великих груп соціальної роботи: регламентує, розпорядчий і дисциплінарні методи.

Регламентують методи виступають в якості найбільш жорсткого типу впливу. З їх допомогою створюється та сама система організацій, яка визначає завдання структури, права і її відповідальність, а також рамки тих правил, яких повинен дотримуватися кожен учасник соціальної структури. Розпорядчі методи соціальної роботи, в свою чергу, використовуються для м’якої корекції системи, а також для оперативного уточнення найбільш актуальних завдань, які ставить перед собою соціальний працівник у вирішенні будь-якої проблеми. До того ж, розпорядчі методи можуть використовуватися в двох формах – в письмово-документальній, а також в усній.

Останній вид методів в даній групі – дисциплінарні. У соціальній роботі часто доводиться стикатися з численними проблемами, і вплив на людей неможливо без застосування і відповідності порядку і правил дисципліни, які прийняті в суспільстві. ці методи дуже тісно пов’язані з психологічними, оскільки вони ставлять перед собою завдання допомогти людині, зробити його життя осмисленим і цікавою, розвинути життєві сили, які замотівіруют його на будь-яку корисну діяльність. Але дана мотивація неможлива без дисципліни, яку також дуже важливо пробудити в людині.

Посилання на основну публікацію