Соціологія здоров’я

Об’єкт соціології здоров’я

Коли перед дослідником стоїть завдання визначити об’єкт своєї роботи, то він розуміє під об’єктом деяку частину навколишнього світу, як об’єктивного, так і суб’єктивного, яка існує в якості реальності і не залежить від самого дослідника.

В рамках соціології здоров’я під об’єктом слід розуміти різноманіття реальних проявів життєдіяльності як окремого індивіда, так і колективу людей, які забезпечують підтримку і відтворення їх здоров’я.

У структуру об’єкта соціології здоров’я входять наступні складові:

 • Індивідуальне здоров’я індивіда;
 • Здоров’я соціальної групи і всього суспільства в цілому;
 • Охорона здоров’я як соціальний інститут;
 • Комунікаційні процеси, де головною темою є здоров’я (в тому числі правове регулювання взаємовідносин між різними суб’єктами щодо здоров’я).

Предмет соціології здоров’я

Предмет науки – це логічне опис об’єкта. Воно визначається, в першу чергу, уподобаннями дослідників у виборі необхідного зрізу, аспекту або специфічної риси (елементи).

Що стосується предмета соціології здоров’я, то сьогодні його трактування не є усталеною і загальноприйнятою. Це говорить про те, що наукове співтовариство ще не прийшло до єдиної відповіді на дане питання, і що одностайно розділяється трактування предмета соціології здоров’я немає. Проте, дефініція предмета даної дисципліни залежить від розуміння специфіки здоров’я як соціального феномена. Звідси є кілька шляхів визначення предмета, до яких схиляються деякі автори.

Е. Дмитрієва: предмет соціології здоров’я – сукупність закономірностей і механізмів формування та підтримки здоров’я; І. Журавльова: предмет вивчення соціології здоров’я – механізми соціальної обумовленості здоров’я і його місце в системі соціокультурних цінностей, які регулюють ставлення людини до здоров’я, а також місце здоров’я в системі людських цінностей.

Таким чином, різноманіття інтерпретацій предмета соціології здоров’я призвело до того, що в фокус її наукового аналізу потрапляє широке коло проблем, як типових для вітчизняної наукової традиції (соціальні фактори ризику здоров’я), так і не цілком відповідні аспекти:

 • Аспекти смерті з точки зору соціологічної науки (причини смерті, які криються в суспільстві і його структурі);
 • Турбота про здоров’я як частина повсякдення будь-якої людини (підтримка гігієни, ведення здорового способу життя, створення позитивного образу людини, відсутність шкідливих і згубних звичок і пристрастей);
 • Вивчення факторів епідемій і пандемій, які відбуваються з соціуму (штучно створені віруси, розробки різних біологів, які не несуть користь суспільству, а можу порушити його природний баланс);
 • Соціальні проблеми в ідентифікації серйозних аутоімунних захворювань (ВІЛ, СНІД).

Роль і місце соціології здоров’я в системі знання

Соціологія здоров’я – це спеціальна соціологічна теорія, яка тісно пов’язана з емпіричними дослідження, а також з загальсоціологічними теоріями. Емпіричні дослідження надають весь необхідний матеріал для розвитку соціології здоров’я, а загальносоціологічні теорії дозволяють використовувати загальні теоретичні розробки, моделі і методи дослідження.

Соціологія здоров’я пов’язана з декількома соціологічними дисциплінами: соціологія дозвілля, соціологія праці, гендерна соціологія і соціологія сім’ї.

З боку соціології дозвілля та гендерної соціології розглядається наступна специфіка:

 • Режим відпочинку як детермінанта здоров’я;
 • Форми рекреації та здоров’я;
 • Оздоровчий дозвілля;
 • Гендерні аспекти здоров’я;
 • Гендерні проблеми охорони здоров’я;
 • Демографічна політика.

У зв’язку з соціологією праці та соціологією сім’ї сформульовані наступні елементи: здоров’я працюючих, зв’язок професії і здоров’я, оздоровча політика на підприємствах, сімейний спосіб життя як детермінанта здоров’я, здоров’я сім’ї та роль сім’ї в охороні здоров’я.

Таким чином, міждисциплінарний характер соціології здоров’я виражений не тільки в наявності у неї загального предметного поля з медичними дисциплінами, але і в тісному зв’язку з іншими соціологічними теоріями.

Інституціоналізація соціології здоров’я

Інституціоналізація соціології здоров’я проходить в кілька основних етапів.

По-перше, це саме зародження соціології здоров’я (приблизно на початку 20 століття). Саме в цей період велика кількість спеціальних соціологічних робіт осмислюються в контексті викладеної проблематики.

По-друге, соціологія здоров’я в 20-40-і роки 20 століття пройшла період свого оформлення. Цей час характеризується інтенсивними прикладними дослідженнями. Також розробляється інструментарій для реалізації досліджень, проводиться апробація категоріально-понятійного апарату.

По-третє, в 50-60-ті роки відбувається якраз період становлення. Формується предметне поле соціології здоров’я.

Четвертий етап (70-80-ті роки) – період розвитку соціології здоров’я як самостійної дисципліни. Уточнюється об’єкт і предмет соціології здоров’я, здійснюється перехід від медицини як об’єкта досліджень до безпосередньо здоров’ю та охорони здоров’я як самостійних об’єктів і проблематики.

По-п’яте, торкнеться безпосередньо сучасний етап розвитку соціології здоров’я, розширень предметної області. Це відбувається шляхом включення в неї питань просування здоров’я, здорового способу життя, комунікацій з приводу здоров’я.

Інституціоналізація соціології здоров’я також підкріплюється тим, що сьогодні вона стала самостійною навчальною дисципліною, і закріпилася в системі вищої та післявузівської освіти як в Росії, так і за кордоном. Проводиться досить велика кількість досліджень, виробляються публікації навчальних посібників, матеріалів, результатів практичних досліджень, статей і тез, а також монографій.

Посилання на основну публікацію