Соціологія комунікацій

Комунікація в житті суспільства

Комунікація на сучасному етапі розвитку становить фундаментальну основу для всієї життєдіяльності суспільства. Виявлення суті і структури комунікаційних процесів уможливлює осягнення глибинних смислів соціальної масової комунікації, наближаючись до розкриття природи соціальності.

Проблема масових комунікацій актуалізувалася в перші кілька десятиліть минулого століття, коли наростали відчуження і духовну кризу в західному суспільстві, найбільш яскравими проявами якого стала Перша і Друга світові війни.

Комунікація є невід’ємною складовою життя людини як суспільної істоти. Це підтверджується тим, що в піраміді потреб Маслоу комунікація відноситься до первинних життєвих потреб. Та й саме існування суспільства, а тим більше в чому заснованого на інформаційних технологіях сучасного суспільства, без інтенсивного обміну інформацією не представляється можливим.

Комунікація є однією з важливих форм соціальної інтеракції на макрорівні (рівні соціальних систем), метауровне (рівні організації) і мікрорівні (рівні міжособистісного спілкування). Один з видів соціальної комунікації – це масова комунікація, тобто такий процес, в ході якого серед масової аудиторії поширюється інформація, а також здійснюється непряме, опосередковане, інформаційну взаємодію в великих соціальних спільнотах. Вивчається масова комунікація як структура і як соціальний процес в рамках соціології масових комунікацій.

Можна відзначити два паралельні напрями розвитку соціології масових комунікацій – соціометричний напрямок, в рамках якого досліджувалися громадську думку і соціальні групи як об’єкти, що опиняються під впливом засобів масової комунікації, і теоретичне спрямування вивчення масових комунікацій.

Об’єкт і предмет соціології масових комунікацій

Соціокоммунікація, або соціальна комунікація, становить об’єкт соціології комунікації, під якою розуміється спеціальна галузь соціології, спрямована на вивчення функціональних особливостей спілкування між представниками різних соціальних груп в ході їх взаємодії. При цьому, в даному процесі вони передають і отримують смислове і оцінну інформацію, яка впливає на поведінкові установки і ціннісні орієнтації.

Крім взаємопроникнення соціального і комунікативного в міжособистісних,

внутрішньогрупових і масових комунікаціях, завданнями соціології масових комунікацій є:

  • вивчення рівнів комунікації,
  • аналіз видів комунікативних систем, їх одиниць,
  • аналіз соціально значущих категорій і приватних функцій соціальної комунікації.

У соціології масових комунікацій як науці розробляються основні поняття і досліджуються закономірності формування і розвитку систем і процесів масової комунікації, а також об’єкти та суб’єкти масово-комунікативної діяльності – масової аудиторії і соціальних груп, які транслюють соціально-значимі повідомлення в масову свідомість. Це становить предмет даної галузі знань.

У соціології масових комунікацій досліджуються такі проблеми, як поведінка і взаємодія аудиторії і комунікатора, функціонування засобів масової комунікації, зміст масової інформації, її сприйняття. Коли вона тільки починала розвиватися, її переважними питаннями були пропаганда, ефективність її впливу і її зміст.

У дослідженнях в рамках соціологія масової комунікації використовуються різні загальнонаукові та спеціальні методи, такі, як:

  • масове анкетне опитування, опитування комунікаторів;
  • контент-аналіз повідомлень;
  • якщо вивчається ефективність масових комунікацій, то широко використовується експеримент.
Посилання на основну публікацію