Соціологічний аналіз, його рівні та методи

Соціологічний аналіз: що це?

Соціологічний аналіз є невід’ємною частою соціологічної науки. Саме завдяки аналізу відбувається інтерпретація основних даних, аналізуються актуальні проблеми в соціумі, відбувається пошук по їх універсального дозволу.

Соціологічний аналіз відбувається при глибинному дослідженні основних соціологічних емпіричних даних.

Соціологічні емпіричні дані – це дані, які характеризують конкретні соціологічні факти; дані, у вигляді яких ці факти постають перед дослідником, і після тривалого аналізу та обробки постають і перед рештою суспільства.

Соціологічні дані в аналізі можуть поставати в декількох основних видах:

  • По-перше, це може бути сукупність чисел, які спрямовані на характеристику тих чи інших об’єктів.
  • По-друге, соціологічні дані – це все безліч індикаторів, які відображають певні міжособистісні або міжгрупові відносини.
  • По-третє, результати послідовного попарного порівняння респондентами будь-яких процесів або явищ (іншими словами, це метод попарного порівняння та аналізу соціологічних даних).
  • По-четверте, це можуть бути сукупності певних висловлювань, тексти документів, так чи інакше зафіксовані результати спостережень за вербальним або невербальною поведінкою індивіда.

У процесі соціологічного аналізу утворюються три ключові моделі: завжди апріорна змістовна модель, концептуальна модель і формальна модель.

Апріорна змістовна модель включає в себе вибір об’єкта і предмета дослідження. Як об’єкт вивчень апріорна модель соціологічного аналізу вибирає змістовну закономірність процесів і явищ сучасного світу.

Концептуальна модель націлена на обчислення досліджуваних об’єктів, а також ключову характеристику їх показників. Крім цього, соціологічний аналіз проводиться при суворому виборі індикаторів і також принципі їх інтерпретації. Тут дуже важливі два моменти: причинно-наслідкові зв’язки, а також статистичні зв’язку (вибір конкретного методу соціологічного аналізу).

Формальна модель соціологічного аналізу спрямована на розгляд безпосередньо результатів вимірювання. Також тут головну роль відіграє величина коефіцієнта кореляції (статистична модель досліджуваного явища, а також деяка формальна статистична закономірність).

Рівні соціологічного аналізу

Сучасна соціологія передбачає два ключових рівня соціологічного аналізу: макрорівень і мікрорівень.

Макрорівень соціологічного аналізу, як і макросоціологія, націлений на дослідження великих соціальних утворень (спільнот, груп, систем і структур суспільства). В поле дослідження і аналізу також включаються функціональні особливості, процеси змін і взаємодій один з одним великих соціальних утворень. Як об’єкт соціологічного аналізу представники макросоціології розглядають суспільство в цілому, не зачіпаючи більш вузькі і локальні освіти. Також представники даного рівня вважають, що якісне своєрідність властиво виключно соціальним явищам і процесам великого масштабу, і що тільки вони гідні бути об’єктами вивчення, не спираючись на дані більш дрібних спільнот.

Микросоциология і соціологічний аналіз на цьому рівні спрямовані на розгляд безлічі закономірностей і сукупності механізмів, які відображають поведінку людей, способи їх взаємодії, а також спілкування на більш вузькому, міжособистісному рівні. До даного напрямку соціологи відносять такі теорії:

  • Теорія обміну.
  • Теорія символічного інтеракціонізму.

Проте, ми, як звичайні люди, включені в обидва рівня соціологічного аналізу, так як ми одночасно функціонуємо і на мікрорівні, і на макросоціальної рівні.

В останні кілька десятиліть склалася ще одна модель, яка відображає рівні соціологічного аналізу. Відповідно до неї, існує не два рівня, а чотири. Два з них – міжособистісний і груповий (відносяться до області мікросоціології), а два інших – соцієтальний і цивілізаційний (мають безпосереднє відношення до макросоциологической рівнем соціологічного аналізу).

Методи соціологічного аналізу

При зборі соціологічних даних і для подальшого соціологічного аналізу в сучасній соціології використовується кілька ключових методів. Всі вони розрізняються за своєю спрямованістю, структурі, складності організації і поширення.

Перший метод соціологічного аналізу – опитування. Він представлений у вигляді двох основних методик – анкетне опитування, а також опитування, який реалізується завдяки організації інтерв’ю. Інтерв’ю може бути особистим, а може організовуватися для групи людей (абітурієнтів, студентів, викладачів, працівників однієї сфери).

Другий метод соціологічного аналізу – аналіз документів. Даний метод може бути якісним або кількісним. Аналізуються архівні документи, поточні документи, тематика підбирається відповідно до теми дослідження, а також відповідно до вимог замовника.

Третій метод соціологічного аналізу – спостереження. Воно може бути включеним і не включених. При включеному спостереженні виконавець дослідження стає частиною будь-якої ситуації, спостерігає за її учасниками, може впливати на хід подій. Прі не включеному на спостереженні виконавець стає лише спостерігачем з боку, не може втручатися в хід подій і впливати на них відповідно до своїх бажань.

Останній, четвертий метод соціологічного аналізу – експеримент. Він може бути як контрольованим, так і неконтрольованим. Різниця знову ж полягає в тому, що в контрольованому експерименті виконавець може змінювати умови, що, в свою чергу, може поміняти результат експерименту.

Посилання на основну публікацію