Системний аналіз об’єкта дослідження

Системний аналіз об’єкт дослідження

Системний аналіз об’єкта дослідження – це одна зі стадій процесу розробки програми соціологічного дослідження.

Суть системного аналізу полягає в тому, що об’єкт дослідження розглядається в якості системи. Інакше кажучи, об’єкт дослідження розглядають у вигляді сукупності елементів і зв’язків, які в процесі взаємодії утворюють органічне ціле. В органічному цілому можуть відбуватися фактичні або плановані зміни одного з елементів. А зміна одного з елементів призводить до деформації інших елементів і всієї системи в цілому.

Системний аналіз об’єкта дослідження характеризується принципом циклічної взаємозв’язку його історії, функцій і структури, тобто принципом гомеостазиса.

Варто зазначити, що принцип взаємозв’язку генезису, функцій і структури того чи іншого об’єкта спрямований на вивчення структури певного об’єкта за допомогою виділення елементів, їх структури та взаємозв’язку. Він спрямований і на пояснення і опис еволюції системи. Не менш важливо, що даний принцип здатний виявляти, як той чи інший об’єкт функціонує.

Принцип гомеостазиса пов’язаний з визначенням тих механізмів, які здатні забезпечити стійкість і рівновагу всієї системи.

У процесі соціологічних досліджень системний аналіз об’єкта застосовується не у вигляді алгоритмів, а в якості загальних методологічних установок дослідження.

Наприклад, досліджується робота (трудова діяльність) молодих працівників. Дослідження спрямоване на з’ясування мотивів здійснення трудової діяльності, рівня запитів працівників та їх ставлення до трудової діяльності. Елементами цього дослідження вважаються певні фактори. В цьому випадку – фактори, що детермінують ставлення до праці.

Такі фактори можна розділити на:

 • загальні та специфічні;
 • прямі і непрямі;
 • об’єктивні і суб’єктивні.

Загальними факторами вважаються соціальні, економічні та багато інших умов трудової діяльності. Важливо, що такі фактори вважаються постійними. А специфічними факторами є умови праці, особистісні характеристики працівника, зміст праці, рольові характеристики працівника, взаємини в робочому колективі, специфіка внетрудовой діяльності працівника.

Прямі фактори фіксуються і контролюються в об’єкті дослідження. До таких факторів відносять умови, систему, організацію, зміст оплати праці, взаємини працівників з керівництвом, взаємини в робочому колективі. Непрямі фактори не реєструються. До них відносять вплив засобів масової інформації, виховання в сім’ї, навчання.

Об’єктивними факторами є ті умови та обставини, які формують незалежні від суб’єкта передумови його функціонування. А до суб’єктивних факторів відносять такі умови та обставини, які пов’язані з переробкою зовнішніх умов. Причому ця переробка повинна відбуватися в свідомості і психіці людини.

Взагалі, об’єктивні фактори можна вважати стимулами, які спонукають до діяльності. А суб’єктивні фактори можна назвати мотивами. Інакше кажучи, об’єктивні чинники-це зовнішні спонукання, а суб’єктивні-внутрішні.

Всі зв’язки і елементи об’єкта можна зобразити графічно. Це можна здійснити за допомогою математичних моделей або у вигляді опису. Деякі зв’язки і елементи входять в область дослідження і формують його предмет.

Зміст методичної частини дослідницької програми

До етапів соціологічного дослідження відносять:

 • розробка програми дослідження;
 • визначення мети дослідження;
 • знаходження об’єкта дослідження;
 • знаходження предмета дослідження.

У процесі підготовки соціологічного дослідження розробляється його програма. Така програма вважається обов’язковим документом соціологічного дослідження. Метою програми є формування загальної схеми мої плану майбутнього заходу. До того ж, програма спрямована на виклад концепції самого дослідження, опис засобів і способів вивчення якогось конкретного явища або процесу.

Дана програма складається з методологічного та методичного розділу. Вона містить в собі досить докладний, чітке і достовірне опис цих розділів.

Методологічний розділ програми складається з формулювання і пояснення проблеми, формування мети дослідження, знаходження предмета і об’єкта дослідження, тлумачення гіпотез.

У методичний розділ входить формування досліджуваної сукупності, опис застосовуваних способів збору первинної інформації, структура інструментарію, шляхи обробки даних.

Варто відзначити, що формування методологічної частини програми завжди починається саме з постановки проблеми. Взагалі, соціальною проблемою вважають реально існуючу в житті людей ситуацію, яка носить масовий характер і зачіпає інтереси соціальних інститутів або соціальних груп.

Ще одним важливим етапом є вказівка мети дослідження. Причому метою є модель очікуваного результату. Очікуваний результат або вирішення проблеми можуть бути досягнуті тільки за допомогою реалізації дослідження. Дуже важливим є наявність орієнтації на встановлену мету. Це є досить важливим критерієм ефективності здійснюваних організаційних, методологічних і методичних процедур.

Метою дослідження може стати:

 • отримання повного опису якоїсь певної проблемної ситуації, а також збір соціальної статистики;
 • проведення аналізу причин утворення тієї чи іншої проблемної ситуації, а також формування прогнозів її розвитку, оцінка здійснюваних впливів на проблемну ситуацію;
 • формування рекомендацій щодо управлінського впливу на досліджувану ситуацію;
 • розробка різних пропозицій щодо формування спеціалізованих функціональних підрозділів.

Знаходження об’єкта і предмета дослідження є одним з головних етапів у процесі підготовки до дослідження, адже без них просто неможливо буде здійснити всі інші етапи.

Посилання на основну публікацію