Шкільний клас як соціальна група

Соціальна група

Соціальна група – це сукупність індивідів, які мають будь-яку загальну значущу соціальну ознаку, на якій базується їх участь у якійсь діяльності, регульованій неформальними або ж формальними соціальними інститутами.

Варто відзначити, що Т. Гоббс першим визначив групу як якесь число людей, об’єднаних якоюсь спільною справою.

Під соціальною групою розуміють стійку сукупність людей, які пов’язані певною системою відносин. В соціології суспільство розглядається не як монолітна система, а як сукупність безлічі соціальних груп. Ці групи взаємодіють між собою і залежать один від одного.

Кожен індивід належить до кількох таких груп, серед яких є сім’я, студентська група, шкільний клас, нація та інші. Формуванню тієї чи іншої групи сприяють подібні цілі, інтереси, характери людей. Створення якої-небудь групи відбувається тоді, коли люди починають розуміти, що при об’єднанні вони зможуть досягти бажаного результату набагато швидше, ніж поодинці. Соціальні дії кожної людини багато в чому залежать від діяльності тих груп, в які він входить. До того ж, на соціальну активність людини впливає ще взаємодія всередині груп і між ними. Тільки в соціальній групі людина зможе стати особистістю і самовиражатися.

Соціальні групи — це найважливіший елемент соціальної структури суспільства. Вони є формою соціальної взаємодії і спрямовані на задоволення потреб кожної людини.

В соціології існує багато визначень поняття «соціальна група». Наприклад, деякі російські соціологи вважають, що соціальна група — це сукупність людей, які мають загальні соціальні ознаки. Соціолог з Америки Р. Мертон під соціальною групою розуміється сукупність людей, що взаємодіють один з одним і усвідомлюють власну причетність до цієї групи. Він виділив три головні риси соціальної групи: членство, єдність і взаємодія.

Соціальні групи характеризуються:

  • взаємодією, яка забезпечує стабільність існування групи;
  • високим ступенем згуртованості;
  • однорідністю складу, яке передбачає наявність тих ознак, які притаманні всім членам групи;
  • можливість входження в інші, більш широкі соціальні спільності.

Кожна людина в процесі свого життя входить у різні соціальні групи, які розрізняються за розмірами, способом взаємодії та іншими ознаками. Саме через це виникає необхідність у класифікації соціальних груп за певними критеріями.

Класифікація соціальних груп

Всі соціальні групи ділять на:

  • номінальні і реальні;
  • великі і малі;
  • формальні та неформальні;
  • первинні та вторинні.

Якщо з великими і малими, формальними і неформальними групами все просто, то з іншими, на жаль, немає.

Номінальна група — це виділена за якою-небудь ознакою сукупність людей, які ніяк не пов’язані між собою. Учасниками такої групи можна назвати виборців, покупців помідорів одного сорту, людей з вищою освітою.

Номінальні групи формуються для вирішення наукових і практичних завдань. Великі номінальні групи, які виділяються за соціально значущими ознаками (вік, стать), називають соціальними категоріями. Вони потрібні для вирішення серйозних соціально-економічних проблем.

Реальна група — це сукупність людей, що взаємодіє з іншими групами.

У реальній групі люди пов’язані між собою і взаємодіють один з одним. До реальних груп відносять сім’ю, націю, клас. Члени реальної групи часто відчувають свою приналежність до неї і усвідомлюють відміну від інших груп.

Первинною групою називають кооперацію людей, які взаємодіють один з одним лицем до лиця. Це маленький коло людей, які мають стійкі тісні відносини, що відрізняються симпатією і розумінням.

Вторинні групи характеризуються відсутністю міжособистісних відносин. Всі члени вторинної групи пов’язані між собою тільки для досягнення спільної мети. Варто відзначити, що всередині вторинних груп можуть утворитися первинні. Наприклад, два студенти, які добре спілкуються між собою — це первинна група, А решта студентського колективу-Вторинна група.

Шкільний клас як соціальна група

Шкільний клас — це мала соціальна група. Діти, які навчаються в класі є членами цієї групи. Для повноцінного існування і розвитку класного колективу величезне значення має міжособистісна взаємодія. Коли школярі взаємодіють між собою, вони обмінюються соціальним досвідом, передають якісь важливі знання, вміння і навички. Варто відзначити, що саме в процесі міжособистісної взаємодії у школяра закладається успішність або не успішність процесу становлення особистістю.

Шкільний клас є групою учнів, які об’єднані соціально значущою, єдиною для усіх метою. Клас відрізняється згуртованістю учнів, їх відповідальністю, рівністю в правах і обов’язках.

Будь-який шкільний клас являє собою реальну соціальну групу. Малі групи в класі характеризуються різним ступенем соціальної зрілості. Іншими словами, школярі контактують один з одним тільки заради спілкування, проведення часу з людьми, які мають схожі інтереси. Такі групи називають дифузними. Коли хлопці у дворі грають в футбол, вони також є дифузною групою. Взагалі, будь-який новий формується клас є дифузною групою. З першого класу в школі починається процес перетворення групи в колектив. Коли це трапляється, школярі вже усвідомлюють свою приналежність до даної соціальної групи і разом йдуть до спільної мети.

Можна зробити висновок, що шкільний клас відрізняється єдністю членів, їх загальним заняттям і метою, а це означає, що він є соціальною групою. Але і всередині класу теж можуть утворюватися інші соціальні групи, які складаються з кількох осіб, що мають спільні інтереси і симпатію один до одного.

Посилання на основну публікацію