Розробка стандартів державних послуг

На сучасному етапі розвитку країни назріла необхідність реформування органів влади на всіх рівнях, з метою підвищення ефективності її роботи з надання послуг населенню. Введення інституту державних послуг є основним способом реалізації посадовими особами завдань і функцій держави в межах своєї компетенції.

Різні види державних послуг

Вітчизняне законодавство регулює сферу послуг кількома нормативно-правовими актами, однак не містить повного переліку державних послуг, що надаються громадянам країни, не дає загального визначення державних послуг і їх видів, також в країні відсутня концепція стандартизації державних послуг.

Кількість видів державних послуг обмежується лише організаційної та фінансової здатністю держави. Їх може бути дуже багато. Саме видам послуг як елементарним класифікаційними одиницям надаються вищенаведені типологічні ознаки. Крім того, їх доцільно групувати за узагальненими споживчими якостями – сферою надання послуг, визначають їх тематичний зміст і характер послуги.

До головних сфер надання державних послуг відносяться:

 • Будівництво, архітектура.
 • Відпочинок, туристична діяльність.
 • Видавнича справа.
 • Виробнича сфера (промислово-економічний сервіс).
 • Газопостачання.
 • Громадська безпека.
 • Економіка, оподаткування.
 • Енергетика, електрифікація.
 • Зарубіжні справи і консульсько-реєстраційна служба.
 • Зв’язок, телекомунікації.
 • Культура та мистецтво.
 • Охорона природного середовища (довкілля і природних ресурсів).
 • Наука, технології.
 • Національна оборона, безпека.
 • Освіта.
 • Охорона здоров’я.
 • Охорона від надзвичайних ситуацій, відновлювальні та рятувальні роботи.
 • Будівництво та архітектура, торгівля і громадське харчування.
 • Пожежна охорона.
 • Право, юриспруденція.
 • Робота, охорона праці, соціальний захист населення.
 • Сфера масової інформації.
 • Соціальне обслуговування (власне соціальні послуги).
 • Сфера житлово-комунальних послуг.
 • Стандартизація, метрологія та сертифікація.
 • Сфера лісового господарства.
 • Сфера водного господарства.
 • Транспортне обслуговування.
 • Фізична культура і спорт.
 • Фінанси, банківська діяльність.

Розробка стандартів державних послуг

Однією з головних проблем в справі підвищення ефективності діяльності держави в інтересах громадян і їх об’єднань, є відсутність достатньої правової бази та законів для надання послуг громадянам та організаціям.

Внаслідок цього:

 • По-перше, якість і доступність державних послуг до сих пір не стали основним критерієм оцінки результативності діяльності органів виконавчої влади.
 • По-друге, як показує аналіз практики діяльності всіх суб’єктів надання послуг, через введення підзаконних актів додаються нові вимоги для споживачів цих послуг, громадянам і організаціям нав’язуються різні платні послуги, які сприймаються ними як законні державні послуги.

В даний момент немає базових законодавчих актів, що встановлюють однакові як для державних органів, так і органів місцевого самоврядування, гарантії якості та доступності державних послуг громадянам. Також відсутній і відповідальність державних службовців за ненадані послуги, тим більше, що для громадян і їх об’єднань вкрай звужені можливості оскарження надмірних адміністративних вимог при наданні державних послуг.

Таким чином, системне введення інституту публічних послуг вимагає розробки спеціального законодавства, тобто створення правових основ для регулювання і регламентування надання послуг юридичним та фізичним особам.

Розглянемо цільові завдання законодавчого регулювання процесів розробки і застосування державних послуг. Цілями законодавчого врегулювання повинна бути:

 • захист інтересів споживачів державних послуг – фізичних і юридичних осіб;
 • запобігання примусових послуг, на яких немає замовлення від споживачів;
 • встановлення критеріїв якості послуг і забезпечення контролю за їх дотриманням з боку громадянського суспільства та контролюючих органів;
 • оптимізація кількості держпослуг.

Регулювання у сфері державних послуг

Предметом регулювання в області державних послуг повинні бути відносини в сфері розробки, застосування та контролю за дотриманням стандартів даних послуг.

До предмету законодавчого регулювання доцільно віднести порядок розробки, затвердження, застосування та контролю дотримання стандартів державних послуг державними органами в певному колу осіб у зв’язку з реалізацією прав, законних інтересів і обов’язків громадян і організацій з урахуванням необхідності створення належних умов щодо сприяння громадянам та організаціям у разі їх звернення до державного органу або підготовки такого звернення.

Підставою для надання державних послуг, вимог щодо їх надання, якості і доступності з боку користувачів є впроваджений закон. Він повинен визначити види державних послуг і, відповідно, можливі стандарти державних послуг.

Визначення видів державних послуг доцільно здійснити з урахуванням адресації певному колу користувачів, наприклад, послуги, що надаються невизначеному колу осіб – управлінські послуги; держпослуги, послуги конкретного користувача – адміністративні послуги.

Перелік державних послуг невизначеному колу осіб, встановлюється відповідно до конституції держави, іншими законами функцій і завдань держави для їх забезпечення з урахуванням прав і обов’язків громадян і їх об’єднань.

Держпослуги конкретним користувачам надаються безпосередньо після закінчення виконання державної функції в державному органі або в разі її делегування – у відповідних державних організаціях або установах.

Ознаками держпослуги є індивідуальність її надання (конкретній фізичній або юридичній особі) безпосереднє звернення користувачів держпослуг в державний орган; надання послуги безпосередньо в державному органі; об’єктивні соціально-економічні чинники, що визначають неможливість передачі її комерційним або некомерційним організаціям та їх об’єднанням.

Під стандартом адміністративної послуги розуміються встановлені нормативно-правовими актами вимоги до обсягу, якості та умов надання державної послуги.

Стандарти можуть встановлюватися як щодо держпослуг невизначеному колу осіб, так і по відношенню до державних послуг конкретним користувачам, тобто для власне адміністративних послуг.

Державний орган, що надає послуги невизначеному колу осіб, має щорічно переглядати стандарти відповідних послуг і заохочувати організації, наділені правом їх надання, постійно впроваджувати і виконувати ці стандарти.

Законодавчого врегулювання підлягають обов’язкові вимоги до стандартів відповідних державних послуг, перш за все за якістю і умов надання цих послуг.

Посилання на основну публікацію