Приклади соціальних конфліктів

Соціальний конфлікт – це вид соціальної взаємодії, що полягає в зіткненні і протиборстві індивідів або соціальних груп через протилежності їх цілей та інтересів.

Приклади соціальних конфліктів у сучасному світі

Складність і різноманіття суспільних відносин, що складаються в сучасному світі, а також активно відбуваються процеси глобалізації та міграції населення, розмивання державних кордонів, зумовлюють існування безлічі різноманітних проявів соціальних суперечностей, а також різноманітні інтереси соціальних суб’єктів, розбіжність яких здатне призводити до виникнення відкритих конфліктних протиборств.

У зв’язку з цим, в рамках соціальної конфліктології особливий інтерес представляє вивчення питання про приклади соціальних конфліктів в сучасному світі. Так, аналіз спеціальної літератури свідчить, що найбільш поширеними формами проявів відповідних конфліктів в даний час виступають:

Конфлікти, що виникають у зв’язку з поступовою або різкою зміною соціальних засад, тобто у зв’язку з соціальною еволюцією або соціальними революціями відповідно. Так, дуже часто соціальні конфлікти обумовлюються суперечностями між старими і новоствореними громадськими установками, началами-формується конфлікт інтересів різних соціальних спільнот, що формували в різні історичні періоди. Ключовим фактором у цьому відношенні стає те, що в процесі як поступового, так і різкого перебудови суспільства відбуваються зміни в світогляді та ідеології як окремих громадян, так і суспільства в цілому, змінюється політична ситуація, економічні процеси, і т. д. При цьому більшою мірою конфліктними в масштабах суспільства виступають саме соціальні революції, оскільки в даному випадку відповідні зміни відбуваються блискавично, і не завжди з застосуванням мирних і демократичних методів – супутні їх застосування жертви і втрати закономірно загострюють будь-які раніше існували соціальні протиріччя, часто приводячи до відкритим зіткненням різних соціальних груп;

Військові дії також є прикладом соціального конфлікту, для якого характерна максимальна міра руйнівності, і найбільші соціальні, економічні і політичні втрати, в порівнянні з будь-якими іншими різновидами соціальних конфліктів. Крім того, для війни як приклад соціального конфлікту характерний особливий суб’єктний склад – найчастіше відповідні зіткнення відбуваються між суверенними державами, а також особливий предмет протиборства – національні ідеї, територіальні претензії однієї з сторін, і прагнення інший до збереження власної територіальної цінності, і т. д.;

Соціальна модернізація як особливий різновид соціального конфлікту

В якості одного з прикладів соціального конфлікту, почасти змістовно схожого з соціальною еволюцією, в спеціальній літературі виділяється соціальна модернізація:

Соціальна модернізація-це динамічний соціальний конфлікт, обумовлений зіткненням прихильників традицій і прихильників необхідності до переходу більш сучасних форм соціального устрою, обумовлений здійсненням процесу “осучаснення” раніше існуючого суспільного ладу для цілей його приведення у відповідність до вимог сучасного розвитку.

При цьому необхідно відзначити, що соціальна модернізація являє собою унікальний приклад соціального конфлікту, оскільки, з одного боку, ті процеси, які становлять його зміст об’єктивно притаманні будь-якому суспільству, як складну, багаторівневу систему, яка перебуває в стані безперервного розвитку та вдосконалення, а з іншого боку – незалежно від характеру і спрямованості здійснюваних змін, в будь-якому суспільстві знайдуться як прихильники, так і противники відповідної модернізацій, що закономірно призводить до виникнення різного ступеня інтенсивності соціальних конфліктів.

Водночас, розглянута модернізація суспільства може проводитися із застосуванням різних методів, залежно від яких розрізняються і конкретні прояви соціальних конфліктів, що породжуються такими змінами:

Соціальна гібридизація – одна з типових форм соціального конфлікту, при якій процес оновлення суспільства реалізується за допомогою запозичення тих чи інших досягнень суспільного устрою в інших країн, народів чи етносів. Конфліктна складова в даному випадку полягає в потенційній неможливості “накладення” запозичених соціальних інститутів на наявні реалії, або в неприйнятті тими чи іншими соціальними групами принципової можливості запозичення досвіду чужих країн;

Соціальна конвергенція, при якій робиться спроба оновлення суспільства за рахунок зближення і згладжування відмінностей між різними соціальними групами всередині щодо замкнутого суспільства (наприклад, об’єднання декількох суб’єктів усередині держави).

Посилання на основну публікацію