Моделювання процесу прийняття державних рішень на основі ділових ігор

Поняття моделювання процесу прийняття державних рішень і місце ділових ігор в цьому моделюванні

Моделювання процесу прийняття державних рішень – це основний метод дослідження процесу прийняття рішень посадовими особами і органами державного управління і науково обґрунтований метод оцінки характеристик складних процесів, притаманних державному управлінню.

Значний обсяг часу функціонування органів державного управління припадає на пошук можливостей підвищення ефективності діяльності по прийняттю державних рішень. В залежності від того, правильним чи помилковим є прийняте рішення в умовах невизначеності, знаходиться подальше функціонування органів державного управління в сенсі ефективності. Прийняття державних рішень часто супроводжується обробкою значного обсягу інформації, часом носить надлишковий або втратив свою актуальність характер. В цих умовах одним з основних завдань ефективного державного управління є створення програмних засобів, здатних відповідати за процес прийняття державних рішень і вдосконалення вже прийнятих рішень.

Для вирішення даної проблеми застосовується такий метод як моделювання, який є досить популярним в різних сферах людської життєдіяльності.

В основі моделювання процесу прийняття державних рішень знаходяться ділові ігри, які виступають засобом моделювання різних умов державної діяльності за рахунок пошуку нових способів здійснення цієї діяльності.

Ділова гра покликана імітувати умови і аспекти державної діяльності та соціальних взаємодій в її рамках. Ділова гра виступає в якості ефективного методу навчання державних службовців, що дозволяє зняти деякі суперечності абстрактності навчальної дисципліни і реальності професійної діяльності у сфері державного управління.

З технологічної точки зору ділова гра виступає в якості імітаційного керованого процесу вироблення і прийняття державних рішень в умовах конкретної ситуації, в межах якої здійснює своє функціонування соціальний об’єкт. Ділова гра забезпечує облік сукупності факторів і умов, що впливають на певну проблемну ситуацію, а також аналіз інформації, яка надходить або виробляється в процесі гри.

Види ділових ігор в моделюванні державних рішень

Ділові ігри, використовувані при моделюванні процесу прийняття державних рішень, діляться на кілька видів. До числа цих видів відносяться:

 • по-перше, ділові ігри імітаційного характеру;
 • по-друге, ділові ігри рольового характеру.

До числа найбільш значущих ознак ділових ігор імітаційного характеру відносяться наступні:

 • ознака типовості, який має на увазі відображення в моделюванні діловою грою ситуацій типового характеру, що мають місце в практичному здійсненні державного управління. Саме ця ознака позначає цінність ділових ігор з практичної точки зору;
 • ознака проблемності, що передбачає відображення реальних проблем і труднощів, що включаються в практичну діяльність соціальних суб’єктів, включаючи різні соціальні конфлікти державного управління;
 • ознака використання резервів прихованого характеру і можливостей їх мобілізації. Резерви державного управління, що розкриваються в ході ділової гри, носять матеріальний, технологічний, фінансовий та інший характер. Однак мобілізація використання цих резервів обумовлена особистістю, яка в процесі участі у діловій грі забезпечує підвищення свого інтелектуального потенціалу та розширює поле своїх можливостей з професійної точки зору.

Ділові ігри рольового характеру можна позначити через систему таких характеристик:

 • по-перше, наявність моделі керуючої підсистеми, що входить до складу конкретної соціальної економічної системи та передбачає розподіл ролей, їх взаємодія, наявність технологій розробки альтернативних рішень;
 • по-друге, наявність єдиної мети у всіх учасників ділової гри і методики оцінки дій учасників гри з індивідуальної та групової точки зору;
 • по-третє, наявність емоційної напруги керованого характеру.

Між діловими іграми імітаційного і рольового характеру є кілька значущих відмінностей, до числа яких слід віднести:

 • по-перше, відсутність в імітаційних іграх жорстко розподілених ролей конкретних фахівців державної служби, в рамках ділової імітаційної гри забезпечується моделювання лише середовища державного управління;
 • по-друге, імітаційні ділові ігри моделюють окремі конструкції, принципи, технології, які визначає поведінку державних службовців і порядок їх взаємодії;
 • по-третє, деякі імітаційні ігри не передбачають альтернатив поведінки.

Причини застосування моделювання процесу прийняття державних рішень за допомогою ділових ігор

Причина застосування моделювання процесу прийняття державних рішень на основі ділових ігор обумовлена тим, що держава стикається з низкою проблем, характерних для діяльності державних органів влади, які прагнуть до своєчасного й точного прийняття управлінських рішень. До числа таких проблем відносяться:

 • недолік інструментарію моделювання для підготовки різних варіантів державних рішень, здійснення їх порівняльної оцінки, у тому числі в частині ефективності;
 • брак достовірних, повних і своєчасних даних, що забезпечують прийняття державних рішень;
 • недостатність знань і відомостей про суть відбуваються державних подій і так далі.

Моделювання процесу прийняття державних рішень на основі ділових ігор покликане вирішити зазначені проблеми за рахунок використання можливості занурення в проблемну ситуацію та вивчення варіантів її можливого розвитку після прийняття тих чи інших державних рішень.

Посилання на основну публікацію