Зв’язок розвитку особистості і робочого колективу

Поняття про колектив

Розвиток людини як особистості відбувається в постійній взаємодії з різними суспільними системами, які вас оточують, природою. Найбільша активність і продуктивний процес взаємодії в груповий діяльності, найвищою щаблем розвитку є колектив.

Людина співвідносить мету своєї діяльності і особливості своєї поведінки з вимогами, що існують в даному суспільстві і колективі.

Колектив – група людей, яка об’єднана спільними цілями і завданнями діяльності і досягає в її процесі найвищого рівня розвитку і функціонування.

Для найбільш успішного здійснення взаємодії особистості і колективу велике значення має організація двох механізмів:

Система ділових відносин, які регламентуються і є формальними за своєю суттю. До даного типу відносин відносяться навчальні, трудові відносини, відносини між керівником і підлеглими.

Система міжособистісних відносин, яка носить в більшості своїй неформальний характер, проте так само має свої закономірності і правила розвитку.

Сучасна концепція виховного колективу представляє колектив як якусь модель суспільства, яка відображає існуючі в ньому відносини і атмосферу властиву даному суспільству, прийняту систему цінностей і норм для особистості.

Особистий досвід індивід отримує в процесі безпосереднього спілкування в родині, з оточуючими людьми, через засоби масової інформації, книги, інтернет і інші джерела. І тільки в колективі даний процес отримує своє особливе напрям і здійснюється цілеспрямовано. Будучи членом суспільства, індивід повинен приймати правила, що існують в даному колективі.

Процеси розвитку колективу і розвитку особистості взаємопов’язані і залежать один від одного. Розвиваючись і перебуваючи в процесі формування, індивід отримує за допомогою колективу поштовх і джерело розвитку, а колектив у свою чергу залежить від того, наскільки його члени розвинені і готові до взаємодії. Чим активніше члени колективу беруть участь в його житті, чим яскравіше вони проявляють свої здібності і прагнення, тим більш згуртованим і сильним є колектив і відносини, що існують в ньому.

Як саме будуть складатися відносини особистості і колективу також залежить від обох сторін. Найсприятливішим варіантом є той, в якому колектив вже досяг високого рівня розвитку і може надати допомогу й підтримку кожному з його учасників. Колектив сприяє гармонізації цілей особистості: соціальних, особистих, колективних. Основою для розвитку особистості і кожного члена є протиріччя між особистими і загальними цілями.

Моделі розвитку відносин особистості і колективу

Дослідники виділяють три найбільш популярні і поширені моделі відносин між колективом і особистістю:

 • особистість знаходиться в повному підпорядкуванні колективу;
 • відносини особистості і колективу гармонійні і доповнюють один одного;
 • особистість намагається підпорядкувати собі колектив і встановити свої правила взаємодії.

Для кожної з цих моделей характерно безліч ліній взаємодії між її членами.

Існуючи в колективі за принципом першої моделі взаємодії людина має кілька варіантів поведінки:

 • індивід може підкоряться колективним вимогам абсолютно добровільно;
 • може йти на поступки в зв’язку з тим, що колектив сприймається як зовнішня перевершує сила;
 • може зберігати свою незалежність, перебуваючи в підпорядкуванні у колективу формально.

Для другої лінії поведінки також характерні різні шляхи розвитку подій і взаємодії в колективі:

індивід знаходиться в підпорядкуванні у колективу, але при цьому зберігає свою внутрішню незалежність;
відбувається процес відкритого бунту і конфлікту між особистістю і колективом.
Третя модель взаємин особистості з колективом зустрічається досить рідко. Для її існування необхідно щоб особистість, яка намагається підпорядкувати собі колектив мала поруч якостей, таких як:

 • амбітність
 • харизматичність
 • красномовство
 • оригінальність суджень і дій
 • наполегливість
 • привабливість.

Процес встановлення одноосібного лідерства в колективі і повне підпорядкування його одній людині вельми суперечливий. З одного боку, це може привести до збагачення соціального досвіду колективу і його членів, з іншого боку, до збіднення, в разі якщо лідер має орієнтацію на більш низькі цілі і систему цінностей, ніж ті які були досягнуті раніше.

Фази входження особистості в колектив

Процес входження особистості в колектив включає в себе кілька послідовно змінюють один одного фаз:

 • Перша фаза включає в себе адаптацію особистості до колективу. Для даної фази характерно активне оволодіння нормами і правилами, прийнятими в даному колективі. Для найбільш повного прояву себе особистість, перш за все повинна засвоїти діючі в даній групі норми і способи діяльності, характерні для даного колективу.
 • Друга фаза – фаза індивідуалізації, джерелом розвитку якої є протиріччя між підпорядкуванням існуючим правилам і прагненням особистості в до максимальної персоналізації.
 • Третя фаза – процес інтеграції особистості в колективі. На цій фазі особистість проявляє саме ті якості і характеристики, які прийняті в даному колективі, при цьому під впливом окремих особистостей розвивається і змінюється і сам колектив.

Основним завданням керівника колективу є створення сприятливих умов для адаптації та інтеграції особистості в колективі.

Формування колективу і виховання особистості – це єдиний і керований процес. Головне його зміст – своєчасне виявлення індивідуальних схильностей, прагнень, бажань індивіда, які відповідають якостям і особливостям їх індивідуальної діяльності.

Посилання на основну публікацію