Змінні та загальні витрати виробництва

Крім того, у підприємства є і змінні витрати – це вартість сировини і матеріалів, інвентарю, які повністю використовуються в рамках кожного виробничого циклу. Вони називаються змінними тому, що сума таких витрат знаходиться в прямій залежності від обсягу виробленої продукції.

Величина постійних і змінних витрат протягом одного виробничого циклу називається валовими або загальними витратами. Вся сукупність понесених підприємством витрат, які впливають на вартість одиниці продукції, що випускається носить назву – собівартість продукції.

Ці показники необхідні для проведення фінансового аналізу діяльності фірми, розрахунку її ефективності, пошуку можливості зниження собівартості виробленої підприємством продукції, підвищення конкурентоспроможності організації.

Зниження середніх постійних витрат може бути досягнуто збільшенням обсягів виробленої продукції або надання послуг. Чим менше цей показник, тим нижча собівартість продукції (послуг) і вище рентабельність фірми.

Крім того, розподіл на постійні та змінні витрати дуже умовно. У різні періоди часу, при застосуванні різних підходів до їх класифікації, витрати можуть бути віднесені як до постійних, так і до змінних. Найчастіше керівництво підприємства саме вирішує які саме витрати відносити до змінних або накладних витрат.

Прикладами витрат, які можна віднести як до одного, так і іншого виду витрат, є:

  • електроенергія, використовувана для освітлення території підприємства, відноситься до постійних витрат, а необхідна для роботи виробничого устаткування, до змінних;
  • податки і обов’язкові платежі можуть відноситися до постійних витрат (податок на землю, нерухомість) і змінним (ПДВ, акцизи, внески до фонду соціального страхування);
  • витрати на оплату праці найманих працівників також можуть ставитися до постійних (зарплата бухгалтера, начальника відділу) і змінним (робочі зайняті у виробництві, маркетологи) витрат.
Посилання на основну публікацію